Valiokunnan mietintö
StVM
13
2016 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Marja-Terttu
Mäkiranta
sosiaali- ja terveysministeriö
yhteyspäällikkö
Noora
Allenius
Eläketurvakeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Soulissa syyskuussa 2015 Korean tasavallan (Etelä-Korea) kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee pääasiassa eläkevakuutukseen ja työttömyysvakuutukseen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamista maasta toiseen. 
Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimusvaltiot ovat vastaanottaneet toisiltaan ilmoituksen siitä, että kaikki sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää esityksen mukaista kahdenvälistä sosiaaliturvasopimusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sopimuksen avulla voidaan varmistaa, että toisessa maassa työskennelleelle ja kotimaahansa palanneelle työntekijälle maksetaan työskentelymaassa karttunut eläke. Lisäksi sopimuksella vältetään lähetettyjen työntekijöiden osalta kahteen maahan maksettavat eläkevakuutusmaksut, mikä on myönteistä yritysten kannalta. Samalla eläkkeiden hakemusmenettely helpottuu. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 106/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.9.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 1.2.2017 10.58