Valiokunnan mietintö
StVM
13
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 160/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Annika
Parsons
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Antti
Huhtamäki
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että vuonna 2018 pidettävässä lomituksessa maatalousyrittäjiltä perittäviä sijaisapumaksuja alennetaan. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallitus päätti syksyn 2017 budjettiriihessä kohdistaa 1 miljoonan euron määrärahan lomituspalvelujen sijaisapumaksujen alentamiseen. Maksualennuksen tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista maatalouden haastavassa taloudellisessa tilanteessa. 
Maatalouslomitus on maksutonta kotieläintaloutta päätoimisesti harjoittavalle maatalousyrittäjälle 26 päivän vuosiloman ajalta lukuun ottamatta mahdollisia valvontakäyntejä tilalla ja automaation vaatimaa varallaoloa. Asiakasmaksuja sen sijaan peritään sijaisavusta ja tuetusta maksullisesta lomittaja-avusta. Sijaisapuun on oikeus lähinnä silloin, kun yrittäjä on tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta välttämättömiä yrityksen hoitoon liittyviä tehtäviä. Sijaisapua käytetään pääsääntöisesti joko työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. 
Sijaisavun tuntimaksua ehdotetaan vuonna 2018 alennettavaksi 4,59 prosenttia. Näin vuodelle 2017 hyväksytyn määräaikaisen maksualennuksen voimassaoloa jatketaan vuodella ja maksu pysyy kuluvan vuoden tasolla eli 12 eurona tunnilta. Ilman alennusta maksu olisi 13,66 euroa tunnilta. Tuetun maksullisen lomituksen sekä varallaolon asiakasmaksut sen sijaan nousevat vuonna 2018.  
Valiokunta pitää sijaisapumaksun alentamista tarkoituksenmukaisena. Maksun alentamisen tavoitteena on laskea palvelujen käyttökynnystä. Näin alennuksella pyritään kannustamaan yrittäjiä sairauden tai perhevapaan aikana irrottautumaan työstä ja huolehtimaan jaksamisestaan sekä työkykynsä ylläpitämisestä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
VASTALAUSE
Perustelut
Hallitus päätti syksyn 2017 budjettiriihessä kohdistaa 1 miljoonan euron panostuksen lomituspalvelujen sijaisapumaksujen osittaiseen alentamiseen.  
Lakiehdotus on lähtökohtaisesti hyvä, koska se auttaa maaviljelijöitä jaksamaan nykyisessä työtaakassa. Hallitus on siis sinänsä tehnyt oikeansuuntaisia ratkaisuja. Ehdotettava 1 miljoonan euron panostus on kuitenkin liian vähäinen. 
Valiokunta esittää 1 miljoonan euron määrärahan lomituspalvelujen sijaisapumaksujen alentamiseen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan lisäyksenä 2 miljoonaa euroa maatalouslomituksen tukemiseksi. Näin ollen on ehdotettava panostus riittämätöntä.  
Arvostelu kohdistuu myös siihen, että ratkaisu on vain vuoden mittainen. Lain määräaikaisuus on liian lyhyt, jotta nähtäisiin todelliset lain vaikutukset. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset) ja 
että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus)
Vastalauseen muutosehdotukset
Laki 
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 27 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti, seuraavasti: 
27 § 
Sijaisavusta perittävät maksut 
Työtulon perusteella 1 momentin mukaan määrättyä tuntimaksua alennetaan 9 prosentilla vuonna 2018 pidetyssä sijaisavussa. 
27 b § 
Yritystoiminnan järjestelyjä varten annettavasta sijaisavusta perittävä maksu 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaisavun saajalta peritään 7 i §:n perusteella vuonna 2018 pidetystä sijaisavusta 10,50 euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2018 palkkakertoimen tasoa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään huhtikuuta 2019
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa lomituspalvelujen kehittämistä edelleen pidemmällä aikavälillä. Tällöin kehittämistoimien määräaikojen tulee olla riittävän pitkiä. 
Helsingissä 23.11.2017
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 11:18