Valiokunnan mietintö
StVM
13
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lakimies
Marko
Leimio
sosiaali- ja terveysministeriö
toimitusjohtaja
Janne
Metsämäki
Työttömyysvakuutusrahasto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Akava ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.  
Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2019 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettaisiin kumpaakin 0,4 prosenttiyksikköä.  
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,5 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,5 prosenttia palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,78 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta. 
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,16 prosenttia palkasta. 
Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 prosenttia palkasta. 
Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 33 384 000 euroa. Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 086 500 euroa. 
Lisäksi esityksellä ehdotetaan muutettavaksi perusturvaan tilitettävää työttömyysvakuutusmaksukertymää siten, että tilitettävä määrä olisi enintään peruspäivärahamenon verran.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää perusteltuna esitettyä työttömyysvakuutusmaksujen alennusta sekä perusturvaan tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymän muutosta.  
Palkansaajan ja työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun alentaminen yhteensä 0,8 prosenttiyksiköllä pienentää Työllisyysrahaston maksutuottoa arviolta 650 milj. eurolla. Maksujen alentamisen jälkeenkin työttömyysvakuutusmaksujen tuotto kuitenkin turvaa työttömyysvakuutuksen rahoituksen ja maksujen muutosten tasaamiseksi tarkoitetun Työllisyysrahaston suhdannepuskurin kasvattamisen. Esitetyillä maksuilla Työllisyysrahaston ylijäämän arvioidaan vuonna 2019 olevan 457 milj. euroa. Rahaston suhdannepuskurissa arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa varoja 1 370 milj. euroa. Suhdannepuskurin enimmäiskoko olisi noin 2 050 milj. euroa.  
Kansaneläkelaitokselle perusturvan rahoitukseen tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymän muutos mahdollistaa sen, että työttömyysvakuutusmaksun tuotolla rahoitetaan vain työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien työttömyysetuutta, mihin se on tarkoitettukin. Muutoksen johdosta myös rahoitusosuuden tarkistamisessa ja tilittämisessä nykyisin ilmenevä viive poistuu. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 161/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 20.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 7.12.2018 10.00