Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö StVM 13/2018 vp HE 161/2018 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lakimies Marko  Leimio 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • toimitusjohtaja Janne Metsämäki 
    Työttömyysvakuutusrahasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Akava ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.  

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2019 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettaisiin kumpaakin 0,4 prosenttiyksikköä.  

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,5 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,5 prosenttia palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,78 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta. 

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,16 prosenttia palkasta. 

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia palkasta palkkasumman 2 086 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,38 prosenttia palkasta. 

Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 33 384 000 euroa. Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 086 500 euroa. 

Lisäksi esityksellä ehdotetaan muutettavaksi perusturvaan tilitettävää työttömyysvakuutusmaksukertymää siten, että tilitettävä määrä olisi enintään peruspäivärahamenon verran.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää perusteltuna esitettyä työttömyysvakuutusmaksujen alennusta sekä perusturvaan tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymän muutosta.  

Palkansaajan ja työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun alentaminen yhteensä 0,8 prosenttiyksiköllä pienentää Työllisyysrahaston maksutuottoa arviolta 650 milj. eurolla. Maksujen alentamisen jälkeenkin työttömyysvakuutusmaksujen tuotto kuitenkin turvaa työttömyysvakuutuksen rahoituksen ja maksujen muutosten tasaamiseksi tarkoitetun Työllisyysrahaston suhdannepuskurin kasvattamisen. Esitetyillä maksuilla Työllisyysrahaston ylijäämän arvioidaan vuonna 2019 olevan 457 milj. euroa. Rahaston suhdannepuskurissa arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa varoja 1 370 milj. euroa. Suhdannepuskurin enimmäiskoko olisi noin 2 050 milj. euroa.  

Kansaneläkelaitokselle perusturvan rahoitukseen tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymän muutos mahdollistaa sen, että työttömyysvakuutusmaksun tuotolla rahoitetaan vain työttömyyskassaan kuulumattomien palkansaajien työttömyysetuutta, mihin se on tarkoitettukin. Muutoksen johdosta myös rahoitusosuuden tarkistamisessa ja tilittämisessä nykyisin ilmenevä viive poistuu. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 161/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 20.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Krista Kiuru sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen