Viimeksi julkaistu 22.6.2020 20.45

Valiokunnan mietintö StVM 13/2020 vp HE 94/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etänä): 

  • hallitussihteeriMarkoLeimio
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Kansaneläkelaitos
  • Akava ry
  • KT Kuntatyönantajat
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Työllisyysrahasto
  • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa siten, että ne olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaista poikkeusta, jonka perusteella työttömyysetuuden maksamisen käynnistymisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta maksettaisiin työttömyysetuutta peruspäivärahana, ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena. Esityksen mukaan valtio vastaisi edelleen omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden rahoituksesta. Samoin jatkettaisiin väliaikaista poikkeusta palkansaajan työssäoloehtoon. Lisäksi työttömyysturvalaissa olevan lomautuksen määritelmän täsmennyksen voimassaoloa jatkettaisiin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että lomautuksen ja työttömyyden perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.  

Ehdotetuilla muutoksilla vastataan siihen työntekijöiden toimeentulon turvan vahvistamisen tarpeeseen, joka seuraa muutoksista, jotka on esitetty tehtäväksi työsopimuslakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Näiden työsopimuslakiin ja eräisiin muihin lakeihin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on nopeuttaa työnantajien toiminnan sopeuttamismahdollisuuksia koronavirusepidemiasta aiheutuvassa äkillisessä ja voimakkaassa tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymisen tilanteessa.  

Esitys liittyy vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen tavoitteena on jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia, joiden avulla turvataan palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan. Lisäksi ehdotetaan, että paitsi lomautuksen myöskään työttömyyden ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahakauden enimmäisaikaa.  

Viimeisimpien tietojen mukaan 7.6.2020 oli kokoaikaisesti lomautettuja työttöminä työnhakijoina yhteensä 144 237 henkilöä ja muita työttömiä työnhakijoita yhteensä 291 394 henkilöä. TE-toimistoille keväällä saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli 8.6.2020 mennessä kirjattu noin 5 800 työnantajalta ja ne koskivat noin 540 000 työntekijää.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta viittaa aiemmin hyväksyttyjen muutosten osalta mietintöönsä StVM 5/2020 vp. Valiokunta pitää perusteltuna työttömyysturvaan tehtyjen omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäismaksuaikaa koskevien määräaikaisten muutosten jatkamista vuoden loppuun saakka ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä.  

Ottaen huomioon muutoksen määräaikaisuuden valiokunta pitää myönteisenä, että jatkettaessa muutosten voimassaoloaikaa päivärahakauden enimmäismaksuajan keskeyttäminen laajennetaan koskemaan kaikkia työttömyyspäivärahan saajia. Enimmäismaksuajan katkeamisessa ei tässä väliaikaisessa lainsäädännössä oteta huomioon etuudensaajalle asetettavaa karenssia tai työttömyyden alkamisajankohtaa. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, huomioon ottaminen olisi aiheuttanut Kelalle ja työttömyyskassoille huomattavaa lisätyötä.  

Valiokunta ehdottaa 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamista siten, että Kelan peruspäivärahan saaja, joka työskentelee työssäoloehdon täyttävässä työssä ollessaan vakuutettuna työttömyyskassassa, pääsee myös siirtymään ansiopäivärahalle lyhyemmällä 13 viikon työssäoloehdolla, jos hänellä on peruspäivärahan enimmäisaika kesken. Ehdotetulla muutoksella poistetaan se tilanne, jossa peruspäivärahaa saavat ja työmarkkinatukea saavat ovat eriarvoisessa asemassa työssäoloehdon täyttämisen osalta väliaikaisesti voimassa olevan lain aikana. Ehdotuksen mukaan edellytetään vähintään yhden kalenteriviikon työskentelyä työssäoloehdon täyttävässä työssä 1.7.2020 jälkeen. Muutos on toimeenpantavissa siten, että työttömyysturvan maksajille ei aiheudu muutoksesta lisätyötä eikä päätöksiä tarvitse tutkia takautuvasti. Muutos ei lisää valtion kustannuksia, koska valtio maksaa ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavan osuuden.  

Valiokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen nimikettä ja voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi, jotta ei jää epäselvyyttä siitä, että lain 6 luvun 7 §:ään lisätyn 4 momentin voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 94/2020 vp sisältyvät 3. ja 4. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 94/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (214/2020) voi-maantulosäännöksen 1—3 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Lain 5 luvun 3 a §:ää sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen työnhakijaan, joka on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 1 päivänä maaliskuuta 2020 jälkeen. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sitä ei sovelleta, jos työssäoloehdon täyttymisen perusteella alkava enimmäisaika alkaisi 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Muutosehdotus päättyy Mainittua pykälää ei sovelleta lain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetun enimmäisajan ollessa kesken, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ellei kyse ole peruspäivärahaan oikeutetusta, joka on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 1 päivänä heinäkuuta 2020 jälkeen, jolloin oikeus ansiopäivärahaan voi alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2020 Muutosehdotus päättyy tai sen jälkeen.  
Lain 5 luvun 13 §:ää ja 7 luvun 10 §:ää sovelletaan omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi väliaikaisesta Muutosehdotus päättyy muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi väliaikaisesti Muutosehdotus päättyy työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 214/2020, seuraavasti: 
6 luku 
Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 
7 § 
Päivärahakauden enimmäisaika 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työttömyyspäiväraha, jota maksetaan 1 päivältä heinäkuuta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2020 Muutosehdotus päättyy tai sen jälkeen, ei kerrytä 1 momentin mukaista enimmäisaikaa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20    Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 Muutosehdotus päättyy
Lakia sovelletaan työttömyyspäivärahaan, jota maksetaan 1 päivältä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (215/2020) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tätä lakia sovelletaan, jos omavastuuaika on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (216/2020) voimaantulosäännös seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tätä lakia sovelletaan, jos omavastuuaika on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JuhanaVartiainenkok
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
PetriHurups
varajäsen
KatjaHänninenvas
varajäsen
AnneliKiljunensd
varajäsen
PaulaWerningsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvosHarriSintonen