Viimeksi julkaistu 22.6.2020 13.33

Valiokunnan mietintö StVM 14/2020 vp HE 95/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etänä): 

  • erityisasiantuntijaJoniRehunen
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • KT Kuntatyönantajat
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Työllisyysrahasto
  • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia. Esityksessä ehdotetaan, että valtio osallistuisi lomautuksen-, lomautukseen rinnastettavan syyn- ja sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. 

Lakeja sovellettaisiin 1.4.2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisella muutoksella turvataan työttömyysetuuksien rahoitusta covid-19-epidemian aiheuttamassa tilanteessa, jossa lomautettujen määrän kasvu on ollut poikkeuksellisen suuri ja ennakoimaton. Lomautusten merkittävän kasvun aiheuttama ansiopäivärahahakemusten kasvu lisää erityisesti Työllisyysrahaston menoja. Samanaikainen työllisyyden heikentyminen johtaa työttömyysvakuutusmaksutuottojen alenemiseen.  

Esityksen kustannusvaikutukset riippuvat vuonna 2020 toteutuvien lomautusten määrästä ja kestosta. Lomautusten määrää ja kestoa on haastavaa arvioida, koska kriisin vaikutukset talouteen riippuvat loppuvuoden tautitilanteesta, mahdollisista rajoitustoimista ja talouden elpymisestä. Valtion osallistuminen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella lomautuksen perusteella maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen takautuvasti huhtikuun alusta lukien lisäisi valtion rahoitusosuutta työttömyysturvamenoista vuonna 2020 arviolta noin 600 miljoonalla eurolla. 

Ehdotuksen mukaan valtio osallistuu lomautuksen ja siihen rinnastettavan syyn sekä sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen väliaikaisesti (1.4.—31.12.2020). Näihin päivärahoihin ei normaalisti makseta valtionosuutta. Valtionosuus on ehdotuksen mukaan peruspäivärahaa vastaava määrä. Muutos koskee sekä palkansaajia että työttömyysturvassa yrittäjiksi katsottuja yrittäjän perheenjäseniä, joilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada työttömyysetuutta lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta. Valtion osallistuminen lomautusajan ansiopäivärahojen rahoitukseen pienentää Työllisyysrahaston osuutta ja hillitsee työttömyysvakuutusmaksujen korotuspaineita. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 95/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 12.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JuhanaVartiainenkok
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
PetriHurups
varajäsen
KatjaHänninenvas
varajäsen
PaulaWerningsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen