Valiokunnan mietintö
StVM
17
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta (HE 125/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloitteet
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 
Lakialoite
LA
11
2015 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA
92
2016 vp
Stefan
Wallin
r
ym.
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA
84
2017 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA
93
2017 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Pia
Nissinen
sosiaali- ja terveysministeriö
etuuspäällikkö
Pirjo
Raute
Kansaneläkelaitos
HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi takuueläkkeestä annettua lakia, vammaisetuuksista annettua lakia sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. 
Esityksen mukaan takuueläkkeen määrää samoin kuin eläkettä saavan hoitotuen perusosaa korotettaisiin. Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin vuoden 2018 alusta siten, että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Lakialoitteet
LA 11/2015 vp ja 92/2016 vp. Lakialoitteissa ehdotetaan takuueläkkeeseen 10 euron tasokorotusta kuukaudessa esitetyn korotuksen lisäksi. 
LA 84/2017 vp. Lakialoitteessa ehdotetaan takuueläkkeen määrää esitetyn lisäksi korotettavaksi 10 eurolla, eli takuueläke nousisi siten 25 eurolla kuukaudessa. 
LA 93/2017 vp. Lakialoitteessa ehdotetaan takuueläkkeeseen hallituksen esittämän 15 euron lisäksi 30 euron korotusta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää myönteisenä, että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa parannetaan ensi vuonna nostamalla takuueläkettä. Takuueläkkeen taso oli 746,57 euroa vuonna 2015,   ja tällä eduskuntakaudella tehtävän toisen tasokorotuksen jälkeen takuueläke nousee vuoden 2018 alusta 775,27 euroon kuukaudessa. Korotus lisää takuueläkemenoja noin 18,8 miljoonalla eurolla. 
Takuueläkkeeseen ehdotettu 15,01 euron korotus hyödyttää kaikkiaan noin sataatuhatta eläkkeensaajaa. Lisäksi eläkettä saavan perushoitotukeen ehdotettavalla 8,81 euron korotuksella tuetaan niitä eläkeläisiä, joiden toimintakyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt ja jotka tarvitsevat säännöllisesti toisen henkilön apua selviytyäkseen henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Tuki parantaa heidän mahdollisuuksiaan hankkia palveluita kotiin. Tätä kotona asumista tukevaa etuutta saa noin 90 000 henkilöä. 
Ehdotettu nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan osatyökykyisen kuntoutusrahan nostaminen takuueläkettä vastaavasti on valiokunnan näkemyksen mukaan tarpeellista, koska näin voidaan kannustaa osatyökykyisiä hakeutumaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen sijaan.  
Valiokunta on puoltanut hallituksen esityksen HE 141/2017 vp käsittelyn yhteydessä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 37 §:n hyväksymistä siten, että säännöksestä poistetaan euromääräinen raja, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa 3. lakiehdotuksen 70 §:stä poistettavaksi viittauksen 37 §:n euromäärään.  
Lakialoitteet
Valiokunta on hyväksynyt takuueläkkeen korotuksen hallituksen esityksen mukaisena, minkä vuoksi lakialoitteet on hylättävä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 125/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 125/2017 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää lakialoitteisiin LA 11/2015 vp, LA 92/2016 vp, LA 84/2017 vp ja LA 93/2017 vp sisältyvät lakiehdotukset. 
Valiokunnan muutosehdotus
1. 
Laki 
takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1451/2015, seuraavasti: 
8 § 
Takuueläkkeen määrä 
Täysimääräinen takuueläke on 624,24 euroa kuukaudessa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
2. 
Laki 
vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1352/2014, seuraavasti: 
9 § 
Eläkettä saavan hoitotuki 
Hoitotukena myönnetään: 
1) perushoitotukea 56,78 euroa kuukaudessa, jos henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti vähintään viikoittain toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa; 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
3. 
Laki 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 35 § ja 70 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 35 § laissa 1344/2016, seuraavasti: 
35 § 
Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä 
Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 28,81 euroa arkipäivältä, jollei kuntoutujalla muiden tämän lain säännösten nojalla ole oikeus määrältään tätä suurempaan kuntoutusrahaan. 
70 § 
Siirtymäsäännökset 
Lain 35 ja 37 §:ssä säädetty rahamäärä vastaa vuodelle 2010 vahvistettua kansaneläkeindeksistä annetussa laissa tarkoitettua pistelukua. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 29.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
VASTALAUSE 1
Perustelut
Hallituksen esityksestä poiketen esitämme takuueläkkeen määrää korotettavaksi siten, että takuueläkkeen määrä olisi 790,27 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi esitämme myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää korotettavaksi niin, että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena. Kannatamme korotusta eläkettä saavan hoitotuen perustasoon. 
Eläkkeensaajien toimeentulo vaihtelee paljon yksilöllisten elämäntilanteiden mukaan. Monilla eläkeläisillä takuueläke tai kansaneläke ja pieni työeläke eivät riitä turvaamaan toimeentuloa, vaan arjen toimeentuloa on paikattava esim. asumistuella sekä pitkäaikaisellakin toimeentulotuella. Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen merkittävät korotukset, lääkekorvausten omavastuiden nostot, energiaverojen ja muiden asumiseen liittyvien maksujen nosto sekä Kelan matkakorvausten nostaminen ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa. Samalla on myös monia julkisia palveluita heikennetty.  
Tekemiään heikennyksiä hallitus on korjaillut tekemällä takuueläkkeeseen 23 euron korotuksen vuonna 2016 ja 15 euron korotuksen vuonna 2018. Nämä lisäykset ovat sinänsä tärkeitä, mutta yhdessä indeksijäädytyksen ym. kanssa ne tarkoittavat vain 10 euron lisäystä takuueläkkeiden ostovoimaan vuonna 2019. Takuueläkkeen saajina on 100 000 eläkeläistä, joista vanhuuseläkkeellä on noin 40 000. Pienituloisten eläkeläisten määrä on moninkertainen. Vuonna 2016 mediaanieläke oli 1 405 euroa kuukaudessa. 54,9 prosenttia eläkkeensaajista eli lähes 800 000 henkilöä sai eläketuloa alle 1 499 euroa kuukaudessa. Alle tuhannen euron kuukausieläkettä sai 22,3 prosenttia kaikista omaa eläkettä saavista eläkkeensaajistamme. Kansaneläkeindeksin jäädytysten vuoksi täyden kansaneläkkeen määrä on vaalikauden lopulla lähes 20 euroa kuukaudessa pienempi kuin se pitäisi olla normaalin indeksilainsäädännön mukaisesti. Eläkeläisten pienituloisuus on vakava ongelma, johon hallituksen tulisi puuttua kiireellisesti. On hyvä, että takuueläkkeeseen esitetään nyt korotusta. Katsomme kuitenkin, että eläkeläisten pienituloisuutta tulee tarkastella laajemmin ja toimeentuloa tulee arvioida kokonaisuutena. Yksittäiset pienet korotukset eivät riitä, kun toisaalta tehdään samoihin etuuksiin ja samoihin ihmisiin kohdistuen merkittäviä leikkauksia. Olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme toimenpideohjelmaa, jossa esitetään aidosti vaikuttavia toimia pienituloisten eläkeläisten arjen parantamiseksi. Olemme mm. esittäneet kansaneläkkeen parannusta niin, että alle 1 400 euroa kuukaudessa saavien toimeentulo paranee 30 eurolla kuukaudessa ja eläketulovähennystä korotetaan. Vastalauseenamme valiokunnan mietintöön esitämme, että takuueläkettä korotetaan yhteensä 30 eurolla kuukaudessa, mikä tarkoittaa 15 euron lisäystä hallituksen esitykseen. Sama korotus koskee ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärää.  
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 § ja 3. lakiehdotuksen 35 § muutettuina seuraavasti:  
Vastalauseen muutosehdotukset
1. lakiehdotus
8 § 
Takuueläkkeen määrä 
Täysimääräinen takuueläke on 639,24 euroa kuukaudessa. 
3. lakiehdotus
35 § 
Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä 
Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 29,37 euroa arkipäivältä, jollei kuntoutujalla muiden tämän lain säännösten nojalla ole oikeus määrältään tätä suurempaan kuntoutusrahaan. 
Helsingissä 29.11.2017
Kristiina
Salonen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
(Yhdyn vastalauseeseen 1. ja 3. lakiehdotuksen osalta)
VASTALAUSE 2
Perustelut
Kaikkia sosiaalietuuksia koskeva hallituksen indeksijäädytys kohdistuu pahimmin pienituloisiin eläkeläisiin. Myös terveydenhoito- ja lääkekulut nousevat ensi vuonna.  
Takuueläke takaa nykyisellään 760,20 euron vähimmäiseläkkeen kuukaudessa Suomessa asuville henkilöille. Takuueläkkeen määrä on takuueläkkeestä annetun lain mukaan tällä hetkellä 612,16 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeen varassa olevat eläkeläiset kuuluvat yhteiskuntamme kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin. Hallitus varaa 18 miljoonaa euroa takuueläkkeen korottamiseen, mikä merkitsee noin 15 euroa lisää kuukaudessa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ei pidä tätä korotusta riittävänä. Haluamme korottaa takuueläkkeen määrää vielä tästä 10 eurolla kuukaudessa — kokonaisuudessaan takuueläke nousisi siis 25 eurolla kuukaudessa. Ehdotamme tämän vuoksi 12 miljoonaa euroa lisää kyseiselle momentille. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisina,  
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 8 § muutettuna lakialoitteen LA 84/2017 vp mukaisena. 
Helsingissä 29.11.2017
Veronica
Rehn-Kivi
r
VASTALAUSE 3
Perustelut
Niille, joiden työ- ja kansaneläke jää erittäin pieneksi, takaa valtio kuukausittaisen vähimmäis-eläkkeen. Tällä hetkellä takuueläkkeen määrä on 760,26 euroa. Hallitus esittää, että takuueläkkeeseen tehtäisiin ensi vuodelle 15 euron tasokorotus, jolloin sen määrä olisi 775,27 euroa. 
Vasemmistoliiton mielestä sekä kansaneläkkeen että takuueläkkeen tasoa tulee korottaa tuntuvasti pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseksi. Vasemmistoliitto ehdottaakin kuukausittaiseen takuueläkkeeseen 65 euron korotusta, mikä on 50 euroa enemmän kuin hallituksen esityksessä. Ehdotuksemme mukaan takuueläkkeen suuruus olisi vuoden 2018 alusta lähtien 825,27 euroa kuukaudessa. 
Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vastustanut Sipilän hallituksen tekemiä indeksileikkauksia ja jäädytyksiä. Kansaneläkeindeksin pisteluku vuonna 2018 on hallituksen esityksessä 1 617, kun se ilman indeksileikkauksia olisi ollut 1 650. Mikäli KEL-indeksikorotukset olisi tehty normaalisti, olisi takuueläkkeen suuruus ensi vuonna 791,09 euroa eli 15,82 euroa enemmän kuin hallituksen esityksessä hallituksen tasokorotuksesta huolimatta. 
Vasemmistoliiton vaihtoehtokokonaisuudessa kansaneläkeindeksin leikkaukset perutaan ja indeksiä korotetaan jatkossa normaalisti.  
Takuueläkkeeseen tehdään lisäksi 34,18 euron lisäkorotus, jolloin kokonaisvaikutukseksi saadaan mainittu 50 euron korotus suhteessa hallituksen esitykseen. Kun huomioidaan KEL-pisteluvun muutos ja takuueläkkeen korotus, niin takuueläkelain 8 §:ssä eläkkeen määräksi tulee määrittää 651,21 euroa, jolloin kuukausittain maksettava takuueläke saisi vuonna 2018 arvon 825,27 euroa.  
Hallituksen tulisi myös alkaa valmistella takuu- ja kansaneläkkeen tuntuvampia tasokorotuksia, jotka voitaisiin panna toimeen asteittain muutaman vuoden aikana. Tavoitteena tulisi olla, ettei kenenkään kuukausittainen eläke jää alle tuhannen euron. 
Esitämme myös, että vammaisetuuksista annettuun lakiin tehdään kansaneläkeindeksileikkausten perumista vastaava korotus ja että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin tehdään alla kuvattu muutos, jotta ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä vastaisi jatkossakin täysimääräisen takuueläkkeen tasoa (huomioiden takuueläkkeen tasoon ja kansaneläkeindeksiin esittämämme muutokset). Tällöin kuntoutusrahan vähimmäismäärä vuonna 2018 olisi 33,01 euroa arkipäivältä. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 §, 2. lakiehdotuksen 9 § ja 3. lakiehdotuksen 35 § muutettuina seuraavasti:  
Vastalauseen muutosehdotukset
1. lakiehdotus
8 § 
Takuueläkkeen määrä 
Täysimääräinen takuueläke on 651,21 euroa kuukaudessa. 
2. lakiehdotus
9 § 
Eläkettä saavan hoitotuki 
 
Hoitotukena myönnetään: 
1) perushoitotukea 57,94 euroa kuukaudessa, jos henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti vähintään viikoittain toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa; 
3. lakiehdotus
35 § 
Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä 
Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 30,66 euroa arkipäivältä, jollei kuntoutujalla muiden tämän lain säännösten nojalla ole oikeus määrältään tätä suurempaan kuntoutusrahaan. 
Helsingissä 29.11.2017
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
(Yhdyn vastalauseeseen 2. lakiehdotuksen osalta)
VASTALAUSE 4
Perustelut
Esityksen mukaan takuueläkkeen määrää samoin kuin eläkettä saavan hoitotuen perusosaa korotettaisiin. Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin vuoden 2018 alusta siten, että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena. 
Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että esityksessä hyvää on, että takuueläkkeen korotus parantaisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa. Myös se on hyvää, että esitys tukisi kuntoutustarpeessa olevien nuorten ja työelämään kiinnittymättömien aikuisten hakeutumista koulutukseen ja muuhun ammatilliseen kuntoutukseen, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille työmarkkinoille. 
Perussuomalaiset pitävät näitä korotuksia riittämättöminä. Takuueläkkeen nosto vaikuttaa lisäksi esimerkiksi asumistukeen. Tämä yhdessä elinkustannusten nousun kanssa merkitsee edelleen tilannetta, jossa kaikkein pienituloisimmat ja kuntoutuksen tarpeessa olevat jäävät vaille riittävää hyvinvointia. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 §, 2. lakiehdotuksen 9 § ja 3. lakiehdotuksen 35 § muutettuina seuraavasti:  
Vastalauseen muutosehdotukset
1. lakiehdotus
8 § 
Takuueläkkeen määrä 
Täysimääräinen takuueläke on 644,24 euroa kuukaudessa. 
2. lakiehdotus
9 § 
Eläkettä saavan hoitotuki 
 
Hoitotukena myönnetään: 
1) perushoitotukea 61,78 euroa kuukaudessa, jos henkilö tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti vähintään viikoittain toisen henkilön apua tai ohjausta ja valvontaa; 
3. lakiehdotus
35 § 
Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä 
Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 33,81 euroa arkipäivältä, jollei kuntoutujalla muiden tämän lain säännösten nojalla ole oikeus määrältään tätä suurempaan kuntoutusrahaan. 
Helsingissä 29.11.2017
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 2.2.2018 15:57