Valiokunnan mietintö
StVM
17
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Lausunnot
Asiasta on annettu seuraavat lausunnot: 
liikenne- ja viestintävaliokunta
LiVL 3/2020 vp
perustuslakivaliokunta
PeVL 20/2020 vp
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut (etänä): 
neuvotteleva virkamies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitussihteeri
Outi
Äyräs-Blumberg
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
Digi- ja väestötietovirasto
professori
Jukka
Manner
Aalto-yliopisto
professori
Marko
Nieminen
Aalto-yliopisto
apulaisprofessori
Antti
Honkela
Helsingin yliopisto
dekaani, professori
Pekka
Neittaanmäki
Jyväskylän yliopisto
Liikenne- ja viestintävirasto
Kansaneläkelaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Suomen Kuntaliitto
F-Secure Oyj
Hyvinvointiala HALI ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakia muutettavaksi väliaikaisesti.  
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi covid-19-epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta tietojärjestelmästä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilapäiseksi tehtäväksi säädettäisiin mobiiliteknologiaa hyödyntävän tietojärjestelmän tarjoaminen. Tietojärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä. Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi väestölle maksutonta ja vapaaehtoista.  
Kansaneläkelaitos pitäisi taustajärjestelmää yllä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuun.  
Laissa säädettäisiin myös tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta.  
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.8.2020 ja olemaan voimassa 31.3.2021 saakka. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi covid-19-epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta tietojärjestelmästä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi. Tavoitteena on, että väestölle tarjotun mobiilisovelluksen avulla henkilö voi itse osallistua koronaviruksen leviämisen estämiseen. Mobiilisovelluksella katsotaan voitavan tehostaa testaa, jäljitä, eristä ja hoida -mallin toimintaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää mobiilisovelluksen käyttöönottoa ja ehdotettuja säädösmuutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin, erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuvin, muutoksin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy yhden lausuman.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää yksityisyyden suojan kannalta asianmukaisena ehdotettua mallia, joka perustuu muun muassa sovelluksen käytön vapaaehtoisuuteen, käyttäjän suostumukseen ja vain koronaviruksen ehkäisemiseen rajattuun käyttötarkoitukseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa myös sovelluksen ja taustajärjestelmän tietoturvallisuuden merkitystä. Riittävät ja tehokkaat tietoturvatoimenpiteet ovat välttämättömiä tietojen käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon viitaten huomiota siihen, että sovellusta kehitettäessä tai muutettaessa lakiehdotuksen 43 g §:n mukaisen arvioinnin jälkeen myös tehdyt muutokset ja päivitykset tulee arvioida vastaavalla tavalla. Tietoturvallisuuden kannalta merkityksellisiä ovat myös järjestelmän omistajan oma riskiarviointi ja tietoturvasuunnittelu sekä lainmukaisuuden valvonta. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että sovelluksen on oltava riittävän kattavasti väestön käytössä, jotta siitä on väestötasolla hyötyä. Eri väestönosien mahdollisuudet sovelluksen käyttöön vaihtelevat valiokunnan käsityksen mukaan käytännössä paljon niin tarvittavien mobiililaitteiden kuin tiedollisten valmiuksienkin puolesta. Erityisesti sovelluksen käyttöönotto iäkkäiden riskiryhmään kuuluvien piirissä saattaa jäädä vähäiseksi. Valiokunta korostaa sitä hallituksen esityksessäkin mainittua seikkaa, että sovelluksen käytön tulee olla yksinkertaista ja että sovellusta ladattaessa informointi tietojen käsittelystä tulisi laatia selkokielellä, eri väestöryhmät huomioon ottaen. Myös yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta on huomiota kiinnitettävä esimerkiksi henkilötietojen käsittelystä annettavan informaation selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.  
Lisäksi mobiilisovelluksen käyttöönoton yhteydessä on erittäin tärkeää viestiä sovelluksesta ymmärrettävästi ja riittävän tehokkaasti. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että viestinnällä on merkitystä paitsi pyrittäessä sovelluksen mahdollisimman laajaan käyttöönottoon myös sovelluksen käyttöönoton perustumiselle oikealle ja riittävälle tiedolle.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että mobiilisovelluksella — varsinkin, jos se on laajasti käytössä — voi olla vaikutuksia tartunnan jäljitystoimintaan. Sovellus voi tehostaa jäljitystä mahdollistamalla altistuneiden tavoittamisen nykyistä laajemmin ja nopeammin. Yhteydenottojen ja mahdollisesti altistuneiden tilanteen selvittämisen sekä mahdollisten karanteenipäätösten tekemisen myötä aiheutuisi jäljitykseen liittyvää lisätyötä ja siten jäljitystoiminnan välittömien kustannusten lisääntymistä kunnissa ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä. Tästä aiheutuisi jäljitystyöhön lisävoimavarojen tarvetta ja sitä kautta lisäkustannuksia. Lisätyöhön tulee valiokunnan mielestä varautua ennen sovelluksen käyttöönottoa ja kuntia ja sairaanhoitopiirejä on tarpeen ohjeistaa asiasta. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota päällekkäisen työn välttämisen mahdollisuuksiin.  
Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos kiellosta käyttää sovelluksen kautta saatua tietoa julkisen vallan käytössä ja suostumusta koskevan sääntelyn ehdollisesta täydentämisestä tehdyt valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.  
Hallituksen esityksen (s. 31) mukaan henkilötietojen käsittely perustuisi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja erityisten henkilötietoryhmien osalta 9 artiklan 2 kohdan i alakohtaan. Perustuslakivaliokunnan mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä tarkkaan varmistua perusteluissa mainitun käsityksen ja sitä myötä valitun sääntelymallin yhteensopivuudesta EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Jos sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että lakiehdotuksen mukaisessa käsittelyssä ei tietosuoja-asetuksen mukaan ole kyse suostumukseen perustuvasta käsittelystä eikä 7 artikla tule sovellettavaksi, on lakiehdotuksen sääntelyä sovelluksen käytöstä täydennettävä tietosuoja-asetuksen suojatoimien sääntelylle sallimissa puitteissa tältä osin suostumusta koskevalla täsmällisellä sääntelyllä, johon sisältyvät säännökset suostumuksen antamisen ja sen peruuttamisen tavasta sekä suostumuksen aitouden ja vapaaseen tahtoon perustuvuuden varmistamisesta. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta jakaa hallituksen esityksen mukaisen käsityksen sääntelyn perustumisesta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja erityisten henkilötietoryhmien osalta 9 artiklan 2 kohdan i alakohtaan. Henkilön antama hyväksyntä tietojen siirtämiseen täydentäisi tätä oikeusperustaa henkilötietojen käsittelyn suojatoimena. Siten lakiehdotusta on perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta välttämätöntä täydentää suostumusta koskevalla sääntelyllä. Täydentämistä käsitellään tarkemmin yksityiskohtaisissa perusteluissa.  
Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana, että mobiiliteknologiaa pyritään hyödyntämään koronaviruksen tartuntaketjujen selvittämiseksi ja katkaisemiseksi, mutta kiinnittää huomiota siihen, että hankkeeseen liittyy väistämättä myös riskejä.  
Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää mobiilisovelluksen lähdekoodin julkaisua avoimesti erittäin tärkeänä, jotta järjestelmän toimintaa ja turvallisuutta voidaan arvioida riippumattomasti. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa liikenne- ja viestintävaliokunnan tavoin sen tärkeyttä, että mobiilisovelluksen lähdekoodi julkaistaan avoimesti kaikilta niiltä osin kuin julkaisemisella ei ole tietoturvaa vaarantavia vaikutuksia. Tämä voisi lisätä järjestelmää kohtaan tunnettavaa luottamusta ja olla omiaan edistämään järjestelmän käyttöönottoa. 
Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tärkeänä, että jatkossa seurataan aktiivisesti eri maiden kehitystä ja eri jäsenvaltioiden sovellusten yhteentoimivuuteen liittyvää valmistelua. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa tätä näkökohtaa ja ehdottaa, että eduskunta hyväksyy liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuntoon sisältyvän mukaisesti lausuman valtioneuvoston seurantavelvollisuudesta. (Valiokunnan lausumaehdotus
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
43 a §. Tietojärjestelmän toteuttaminen.
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jolloin hallituksen esityksen mukaiset 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi. Pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi, jotta se paremmin kuvaa pykälän sisältöä lisäyksen jälkeen. 
Pykälän 2 momentissa säädetään perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetysti suostumuksesta. Suostumuksen sääntelyssä on kyse henkilötietojen käsittelyn suojatoimesta. Käytön vapaaehtoisuudesta säädetään 43 a §:n 1 momentissa. Tietojen käyttö ja siirto mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän välillä edellyttää käyttäjän suostumusta. Suostumus annetaan sovelluksessa. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti sekä tietoisena siitä, mihin tarkoituksiin mobiilisovelluksella siirrettyjä tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa. Suostumuksesta on myös käytävä ilmi, ettei sitä ole annettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelutilanteessa eikä viranomaismenettelyssä. Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa poistamalla sovelluksen käytöstä. 
Laissa säädetyn lisäksi mobiilisovelluksen käyttäjällä on käytettävissään tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet. Näihin oikeuksiin kuuluu 17 artiklan mukainen rekisteröidyn oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuksi. Lisäksi tietosuoja-asetuksessa säädetään muun muassa rekisterinpitäjää koskevista informointivelvoitteista. 
43 c §. Tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa pykälän 1 momentin loppuun lisättäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyn säännöksen kiellosta käyttää sovelluksen kautta saatua tietoa julkisen vallan käytössä. Kielto on hallituksen esityksessä ehdotettua ehdottomampi ja soveltamisalaltaan laajempi. Siinä kielletään tietojen käyttö karanteenia koskevassa päätöksenteossa yksinomaisena perusteena ja muussa covid-19-tartuntaa koskevaan hoitopäätökseen liittymättömässä julkisen vallan käytössä.  
Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus 43 a §:n muutosten johdosta. 
43 e §. Tietojärjestelmästä saatujen mahdollista altistumista koskevien tietojen käsitteleminen.
Pykälän 3 momentti ehdotetaan poistettavaksi. Sen sisältämä sääntely ehdotetaan siirrettäväksi 43 c §:n 1 momentin loppuun. 
43 h §. Valvonta.
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 ja 3 momentti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarkastustoimivaltuuksista. Tällaiset toimivaltuudet ovat tarpeen viraston valvontatehtävän suorittamiseksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 101/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään tartuntatautilakiin (1227/2016) väliaikaisesti uusi 4 a luku seuraavasti: 
4 a luku 
Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi 
43 a § 
Tietojärjestelmän toteuttaminen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa ja hyväksyy mobiilisovelluksesta ja siihen liittyvästä taustajärjestelmästä koostuvan tietojärjestelmän koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi ja ylläpitää sitä. Mobiilisovellus on käyttäjälleen maksuton ja sen käyttö on vapaaehtoista.  
Tietojen käyttö ja siirto mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän välillä edellyttää käyttäjän suostumusta. Suostumus annetaan sovelluksessa. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti sekä tietoisena siitä, mihin tarkoituksiin mobiilisovelluksella siirrettyjä tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa. Suostumuksesta on myös käytävä ilmi, ettei sitä ole annettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelutilanteessa eikä viranomaismenettelyssä. Suostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa poistamalla sovelluksen käytöstä. (Uusi) 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii tietojärjestelmän yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjänä. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tietojärjestelmän toiminnasta sekä tietoturvallisuuden hyväksymisestä ja voi asettaa tietojärjestelmälle tarkempia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia sekä tietoturvavaatimuksia.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava, että tietojärjestelmä on käytössä vain niin kauan kuin se on tarpeellista covid-19-tartuntaketjujen katkaisemiseksi. 
43 b § 
Kansaneläkelaitoksen tehtävät taustajärjestelmän ylläpidossa 
Kansaneläkelaitos vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuun taustajärjestelmän ylläpidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemällä tavalla.  
43 c § 
Tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely 
Tietojärjestelmän käytön yhteydessä saadaan henkilötietoja käsitellä covid-19-tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja sovellusta käyttävien sekä tartunnalle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tavoittamiseksi ja informoimiseksi sekä covid-19-epidemian seurannan ja tietojärjestelmän toiminnan arvioinnin kannalta tarpeellisiin tilastollisiin tarkoituksiin tässä luvussa säädetyllä tavalla. Henkilötietoja saa käyttää ainoastaan tämän luvun mukaisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käyttää poliisitutkinnassa, esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä tai muussa lainvalvontaan liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei myöskään saa käyttää 60 §:n mukaisessa päätöksenteossa yksinomaisena perusteena eikä muussa covid-19-tartuntaa koskevaan hoitopäätökseen liittymättömässä julkisen vallan käytössä. 
Tietojärjestelmän käytön yhteydessä saadaan käsitellä seuraavia henkilötietoja: 
1) käyttäjän pseudonyymiset tunnisteet;  
2) käyttäjän kohtaamien toisten käyttäjien pseudonyymiset tunnisteet ja näihin kohtaamisiin liittyvät tarpeelliset tiedot niiden kestosta ja ajankohdasta sekä mobiililaitteen bluetooth-signaalin voimakkuudesta; 
3) tartunnastaan ilmoittaneen käyttäjän pseudonyymiset tunnisteet;  
4) käyttäjän saama tieto mahdollisesta altistumisestaan;  
5) käyttäjän 43 e §:n 1 momentissa tarkoitetun yhteydenottopyynnön yhteydessä ilmoittamat nimi, puhelinnumero, kotikunta ja tarvittaessa tilapäinen asuinpaikka ja oiretiedot. 
Edellä 2 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot saadaan tallentaa käyttäjän mobiililaitteeseen. Taustajärjestelmään saadaan tallentaa 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisesti tartunnalle altistuneiden mobiilisovelluksen käyttäjien tavoittamiseksi ja 5 kohdassa mainitut tiedot luovutettaviksi kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksikölle sekä Ålands hälso- och sjukvård -nimiselle viranomaiselle siten kuin 43 e §:ssä säädetään.  
Edellä 2 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava ja tuhottava 21 vuorokauden kuluessa niiden tallentumisesta. Tiedot on kuitenkin poistettava ja tuhottava viimeistään, kun tietojärjestelmä poistetaan 43 a §:n 5 momentin mukaisesti käytöstä. 
43 d § 
Poikkeus 22 §:ssä säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta 
Poiketen siitä, mitä 22 §:ssä säädetään, tässä luvussa tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttäjän ei tarvitse ilmoittaa tietojärjestelmän avulla saamiaan tietoja lääkärille.  
43 e § 
Tietojärjestelmästä saatujen mahdollista altistumista koskevien tietojen käsitteleminen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksiköille sekä Ålands hälso- och sjukvård -nimiselle viranomaiselle 43 c §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tarpeelliset tiedot, jotta terveydenhuollon toimintayksikkö voi ottaa yhteyttä mahdollisesti altistuneeseen hoidon tarpeen tai muiden covid-19-epidemian torjuntatyön kannalta tarpeellisten toimenpiteiden arvioimiseksi. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta yhteydenottopyynnöstä ilmenevät tiedot mahdollisesta altistumisesta voidaan tallentaa kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksikön perustamaan väliaikaiseen rekisteriin 1 momentissa tarkoitettua yhteydenottoa varten. Tieto on poistettava ja tuhottava rekisteristä viivytyksettä, kun se ei ole enää välttämätön tähän tarkoitukseen. 
Pelkkää mobiilisovelluksen kautta saatua tietoa mahdollisesta altistumisesta ei voida pitää 60 §:ssä tarkoitettuna perusteltuna epäilynä altistumisesta yleisvaaralliselle tartuntataudille.  
43 f § 
Taustajärjestelmän ylläpidon ohjaus  
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja seuraa Kansaneläkelaitosta 43 b §:ssä tarkoitetun tehtävän toimeenpanossa. 
43 g §  
Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioiminen 
Liikenne- ja viestintävirasto arvioi tietojärjestelmän tietoturvallisuuden ennen sen käyttöönottoa viranomaisten tietojärjestelmistä ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain (1406/2011) mukaisesti.  
43 h § 
Valvonta 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto valvoo tietojärjestelmän tietoturvallisuutta. 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on oikeus tehdä valvonnan edellyttämiä tarkastuksia ja tarkastajalla on oikeus päästä tiloihin, jotka ovat merkityksellisiä valvonnan kannalta ja joissa säilytetään valvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja. Tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. Tarkastusta toteutettaessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään tarkastuksen toteuttamisesta. (Uusi) 
Tarkastuksessa on esitettävä kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi välttämättömistä asiakirjoista. (Uusi) 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2021. 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta erittäin tiiviisti, erityisesti yksityisyyden suojan ja tietoturvan toteutumisen kannalta ja ylläpitää valmiuden tarvittaessa nopeisiin sääntelyn tai järjestelmätason muutoksiin. Valtioneuvoston tulee antaa asiasta selvitys eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2021. 
Helsingissä 22.6.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Pia
Kauma
kok
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 3.7.2020 11.42