Valiokunnan mietintö
StVM
18
2016 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta (HE 154/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lakimies
Erkki
Papunen
sosiaali- ja terveysministeriö
apulaisjohtaja
Hans
Ranta-Aho
Valtiokonttori
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin niille vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaisi korvauksen saajien piiriä ja edesauttaisi ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. 
Sotilasvammalakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voitaisiin korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939—1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen vähintään 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voitaisiin korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 
Ehdotettu lainmuutos kohdennettaisiin vain sotainvalideille, jotka vammautuivat Suomen sotien 1939—1945 johdosta. Esityksen ulkopuolelle jäisivät sotilasinvalidit eli varusmiespalveluksessa ja YK:n tehtävissä vahingoittuneet ja sairastuneet. Heidän osaltaan kustannusten korvausten edellytykset säilyisivät ennallaan. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää tärkeänä, että lievävammaisten sotainvalidien oikeutta maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin laajennetaan koskemaan myös 10 prosentin haitta-asteen omaavia sotainvalideja. Aiemmin korvauksen saaminen on edellyttänyt 15 prosentin haitta-astetta. On myönteistä, että esityksellä saatetaan lievävammaiset sotainvalidit keskenään yhdenvertaiseen asemaan.  
Valtion varoista sotainvalideille korvattavia palveluja ovat kotona asumista tukevat sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaiset kotipalvelut, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut sekä omaishoidon tuesta ja avosairaanhoidon palveluista aiheutuvat kustannukset. Valiokunta korostaa, että kotiin annettavien palvelujen avulla voidaan edesauttaa sotainvalidien selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään ja vähentää heidän laitoshoidon tarvettaan. Useimmilla sotainvalideilla sodasta aiheutuneesta vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta on sinänsä vakiintuneella tasolla, sen sijaan useimpien toimintakyky on heikentynyt ikääntymisestä johtuvien sairauksien takia. Valiokunta pitää välttämättömänä huolehtia siitä, että sotainvalidi- ja veteraanietuuksiin oikeutetut ryhmät saavat etuudet ja palvelut niin kauan kuin heidän hoivan ja huollon tarpeensa jatkuu. 
Sotainvalidien etuuksien kehittäminen on 2000-luvulla ollut olennainen osa veteraanipolitiikan kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman yhtenä painopisteenä on ollut kunnallisten avopalveluiden haitta-asterajojen asteittainen alentaminen määrärahojen puitteissa. Valtion varoista maksettavien avopalveluiden lisääminen esitetyllä tavalla kasvattaa valtion menoja vuonna 2017 arviolta 4,7 milj. euroa.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 154/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Ilmari
Nurminen
sd
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 1.2.2017 13:04