Valiokunnan mietintö
StVM
19
2016 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 150/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Annika
Parsons
sosiaali- ja terveysministeriö
työmarkkinalakimies
Anne
Kiiski
Suomen Kuntaliitto
lakimies
Maire
Lumiaho
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
toiminnanjohtaja
Raimo
Kivineva
Maatalouslomittajat ry
yksikön päällikkö
Päivi
Wallin
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia, turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia sekä poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia.  
Esityksessä ehdotetaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen, että uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus.  
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2015 lausuman, jossa se edellytti, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä maatalouslomittajien työsuojelun valvontaan liittyvät toimivaltakysymykset selvitetään ja lomittajien työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset saatetaan työsuojelulainsäädännön edellyttämälle tasolle. Valiokunta on tyytyväinen, että hallitus on nyt kiireellisesti kokonaisuudistuksesta erillään valmistellut lausumassa edellytetyt maatalouslomittajien työsuojelua koskevat lainsäädäntömuutokset.  
 
Maatalouslomittajien työ on vastuullisuuden ja sitovuuden lisäksi vastaavasti kuin maatalousyrittäjänkin työ hyvin tapaturma-altista. Onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että työskentelyolosuhteet tilalla ovat turvalliset. Valiokunta pitää tärkeänä, että esitetyillä säädösmuutoksilla parannetaan lomittajien työturvallisuutta ja työhyvinvointia ja samalla vähennetään työtapaturmia. Esitetyt muutokset myös selkeyttävät lomitusta järjestävän paikallisyksikön sekä maatalousyrittäjän ja turkistuottajan välistä vastuunjakoa. Muutosten arvioidaan vähentävän paikallisyksiköihin kohdistuvia vahingonkorvausvaateita. Myös lomituspalveluita käyttävälle maatalousyrittäjälle täsmällisemmät säännökset tuovat työturvallisuusnäkökulman hänen omassa työssään selkeämmin näkyväksi.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 18.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 1.2.2017 12.14