Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö StVM 19/2016 vp HE 150/2016 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 150/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Annika Parsons 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • työmarkkinalakimies Anne Kiiski 
  Suomen Kuntaliitto
 • lakimies Maire Lumiaho 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • toiminnanjohtaja Raimo Kivineva 
  Maatalouslomittajat ry
 • yksikön päällikkö Päivi Wallin 
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia, turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia sekä poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia.  

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen, että uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus.  

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2015 lausuman, jossa se edellytti, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä maatalouslomittajien työsuojelun valvontaan liittyvät toimivaltakysymykset selvitetään ja lomittajien työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset saatetaan työsuojelulainsäädännön edellyttämälle tasolle. Valiokunta on tyytyväinen, että hallitus on nyt kiireellisesti kokonaisuudistuksesta erillään valmistellut lausumassa edellytetyt maatalouslomittajien työsuojelua koskevat lainsäädäntömuutokset.  

 

Maatalouslomittajien työ on vastuullisuuden ja sitovuuden lisäksi vastaavasti kuin maatalousyrittäjänkin työ hyvin tapaturma-altista. Onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että työskentelyolosuhteet tilalla ovat turvalliset. Valiokunta pitää tärkeänä, että esitetyillä säädösmuutoksilla parannetaan lomittajien työturvallisuutta ja työhyvinvointia ja samalla vähennetään työtapaturmia. Esitetyt muutokset myös selkeyttävät lomitusta järjestävän paikallisyksikön sekä maatalousyrittäjän ja turkistuottajan välistä vastuunjakoa. Muutosten arvioidaan vähentävän paikallisyksiköihin kohdistuvia vahingonkorvausvaateita. Myös lomituspalveluita käyttävälle maatalousyrittäjälle täsmällisemmät säännökset tuovat työturvallisuusnäkökulman hänen omassa työssään selkeämmin näkyväksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 18.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Annika Saarikko kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää