Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.54

Valiokunnan mietintö StVM 19/2020 vp HE 105/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 105/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho 
  valtiovarainministeriö
 • etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen 
  Kansaneläkelaitos
 • tutkimuspäällikkö Jussi Tervola 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • lakimies Annika Korpela 
  Suomen Kuntaliitto
 • johtaja, lakimies Minna Backman 
  Takuusäätiö sr
 • erityisasiantuntija Anna Järvinen 
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Lastensuojelun Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Lailla tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että toimeentulotukea myönnettäessä ei otettaisi huomioon epidemiakorvausta. 

Esitys liittyy syksyllä 2020 annettavaan lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2020 ja olemaan voimassa 31.12.2020 saakka. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotetulla väliaikaisella epidemiakorvauksella tuetaan yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluvat perustoimeentulotukeen rajoitustoimien aikana oikeutetut henkilöt, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina kuluvana syksynä. 

Saadun selvityksen mukaan koronakriisi on aiheuttanut lapsiperheille lisääntyneitä kuluja muun muassa koulujen sulkemisesta johtuneen ruokamenojen kasvun vuoksi. Riskiryhmiin kuuluville yksin asuville lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi apteekkien ja ruokakauppojen kotiinkuljetuspalvelut. Kuntouttavan työtoiminnan keskeytyminen keskeytti myös siihen liittyvän toimintarahan maksamisen useilta toimeentulotuen saajilta.  

Koronakriisin aikana toimeentulotuen ja ruoka-avun tarve on kasvanut merkittävästi. Myös vuokrarästit ja velkaongelmat ovat yleistyneet, eikä vähimmäisturvan varassa elävillä ole säästöjä käytettäväksi ylimääräisiin kuluihin. Täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella tilannetta on voitu osaltaan helpottaa, ja tukien toimeenpanoon on poikkeusolojen aikana annettu suosituksia, joissa lisäkuluja on pyritty huomioimaan. Valiokunta pitää kuitenkin perusteltuna, että epidemiakorvausta maksetaan ilman hakemusta kaikille perustoimeentulotukea saaneille, eikä myöskään erillistä harkintaa tuen myöntämisestä jouduta tekemään kunnissa.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esitys on valmisteltu hyvin kiireellisessä aikataulussa eikä siitä ole pyydetty valmistelun aikana lausuntoja. Asiantuntijakuulemisessa on esitetty näkemyksenä myös, ettei ehdotettu epidemiakorvaus kohdistu tehokkaasti ja kattavasti talouksiin, jotka ovat kärsineet epidemiasta taloudellisesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa epidemian jatkuessa ja taloudellisen tilanteen mahdollisesti heikentyessä kiinnitetään huomiota eri tukimuotojen kohdentumiseen ja kattavuuteen. Valiokunta pitää kuitenkin ehdotettua epidemiakorvausta tarpeellisena ja sen kohdentamista kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville perustoimeentulotuen saajille tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisena. 

Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä erityisesti korvauksen verottomuuteen, Ahvenanmaan asemaan ja ehdotuksen voimaantuloon liittyvin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta

2 §. Oikeus tukeen.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin täsmentämistä siten, että oikeus tukeen on henkilöillä ja perheillä, joilla on ollut oikeus perustoimeentulotukeen säännöksessä mainittuna aikana. Muutosehdotus johtuu siitä, että toimeentulotuen maksaminen voi joissain tapauksissa siirtyä seuraavalle kuukaudelle.  

Valiokunta ehdottaa pykälään uutta 2 momenttia, jossa säädetään Ahvenanmaalla asuvien oikeudesta tukeen viittaamalla maakuntalakiin. Säännös on tarpeen sen vuoksi, että korvauksen edellytykset Ahvenanmaalla ovat sidoksissa maakuntalaissa säädettyihin perustoimeentulotuen edellytyksiin.  

Uudessa 3 momentissa ehdotetaan lain voimaantulon siirtymisen vuoksi täsmennystä syyskuun tukioikeuden edellytyksiin siten, että oikeus tukeen on tullut olla elokuun aikana.  

4 §. Tuen myöntäminen.

Pykälän 1 momentin säännös ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että Kela tutkii oikeuden tukeen ilman erillistä hakemusta perustoimeentulotukea koskevien ratkaisutietojen eikä maksutietojen perusteella. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, jonka nojalla Kela myöntää tuen Ahvenanmaalla asuville saatuaan käyttöönsä tuen myöntämiseksi välttämättömät tiedot Ahvenanmaalta. Tietojen luovuttamisesta on saadun selvityksen mukaan tarkoitus säätää Ahvenanmaan maakuntalaissa.  

5 §. Tuen määrä ja maksaminen.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi edellä 2 §:n 1 momenttiin ehdotetun täsmennyksen perusteella.  

Valiokunta ehdottaa 1 ja 3 momentin muuttamista lain voimaantulon siirtymisen vuoksi. 

Lisäksi ehdotetaan 3 momenttia täsmennettäväksi sen vuoksi, että joissakin tapauksissa oikeus perustoimeentulotukeen selviää vasta takautuvasti esimerkiksi takautuvan hakemuksen tai olosuhdemuutoksen vuoksi. 

7 §. Menettelysäännökset ja muutoksenhaku.

Valiokunta ehdottaa säännöksen teknistä täsmentämistä 2 §:n 1 momenttiin ehdotetun muutoksen vuoksi. 

8 §. Rahoitus.

Valiokunta ehdottaa lain voimaantulon siirtymisen vuoksi 2 momentin täsmentämistä lokakuun valtion ennakon maksamisen osalta. 

9 §. Voimaantulo.

Voimaantulosäännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi, jotta etuudensaajille ei aiheudu oikeudenmenetyksiä lain voimaantulon siirtymisen vuoksi. 

3. Laki tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

92 §. Verovapaat sosiaalietuudet.

Valiokunta ehdottaa, että epidemiakorvauksen verottomuudesta säädetään tuloverolain 92 §:n väliaikaisella muutoksella. Verottomuutta sovellettaisiin vuosien 2020 ja 2021 verotuksessa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 105/2020 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 105/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hyväksyy uuden, 3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uusi lakiehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lain tarkoitus 
Tässä laissa säädetään väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, jolla tuetaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä covid-19-epidemiasta johtuvien rajoitustoimien aiheuttamien kustannusten vuoksi. 
2 § 
Oikeus tukeen 
Oikeus tukeen on sellaisilla henkilöillä ja perheillä, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi joilla on ollut oikeus Muutosehdotus päättyy toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6 ja Muutosehdotus päättyy 7 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:ssä tarkoitettuun perustoimeentulotukeen Muutosehdotus päättyy 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana nämä päivät mukaan lukien sekä tuen maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Oikeus tukeen Ahvenanmaalla on sellaisilla henkilöillä ja perheillä, joilla on ollut oikeus toimeentulotuesta annetun lain 6 ja 7 §:ssä, jota sovelletaan toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1998:66) nojalla, tarkoitettuun perustoimeentulotukeen 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana nämä päivät mukaan lukien sekä tuen maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Syyskuun tukioikeuden osalta oikeus tukeen edellyttää kuitenkin, että henkilöillä ja perheillä on ollut oikeus 1 tai 2 momentissa tarkoitetun tavoin oikeus perustoimeentulotukeen 1 päivän maaliskuuta ja 31 heinäkuuta 2020 välisenä aikana sekä elokuun 2020 aikana. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
3 § 
Ohjaus ja johto sekä toimeenpano 
Tämän lain mukaisen tukitoiminnan yleinen ohjaus ja johto kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lain toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos. 
4 §  
Tuen myöntäminen 
Kansaneläkelaitos tutkii oikeuden tukeen ja myöntää tuen ilman erillistä hakemusta Kansaneläkelaitoksella olevien, perustoimeentulotukea koskevien Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ratkaisutietojen Muutosehdotus päättyy perusteella. Tuki myönnetään määräaikaisesti kuukaudeksi kerrallaan. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kansaneläkelaitos myöntää tuen Ahvenanmaalla asuvien osalta saatuaan käyttöönsä tuen myöntämiseksi välttämättömät tiedot Ahvenanmaalta. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
5 § 
Tuen määrä ja maksaminen 
Tuen määrä on 75 euroa kuukaudelta henkilöä kohden. Tukeen oikeutettujen henkilöiden lukumääränä käytetään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tukioikeutta Muutosehdotus päättyy edeltävän kuukauden perustoimeentulotukipäätöksen mukaista henkilömäärää. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Syyskuun osalta tukioikeutta edeltävän kuukauden perustoimeentulotukeen oikeutettujen henkilöiden lukumääränä käytetään elokuun perustoimeentulotukipäätöksen mukaista henkilömäärää.  Muutosehdotus päättyy 
Tuki maksetaan tuen saajan tai, kun tukea maksetaan perheelle, toimeentulotukea hakeneen perheenjäsenen perustoimeentulotuen maksamista varten ilmoittamalle tilille. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Syyskuun  Muutosehdotus päättyy2020 tuki maksetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lokakuun tuen yhteydessä Muutosehdotus päättyy. Loka-, marras- ja joulukuussa 2020 tuki maksetaan kunkin kuukauden 16. päivänä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos tieto tukioikeudesta ilmenee siten, ettei maksua ehditä toimeenpanna säännönmukaisena maksupäivänä, tuki maksetaan loka—joulukuun välisenä aikana viimeistään seuraavan kuukauden säännönmukaisena maksupäivänä. Muutosehdotus päättyy 
6 § 
Tukea koskeva päätös 
Kansaneläkelaitos antaa kirjallisen päätöksen tuen myöntämisestä, hylkäämisestä ja tuen takaisinperimisestä. 
Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 20 a §:ssä. 
7 § 
Menettelysäännökset ja muutoksenhaku 
Tukeen sovelletaan, mitä säädetään oikeuden tai etuuden siirtämisestä toiselle sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 15 §:n 2 momentissa sekä etuuden takaisinperinnästä mainitun luvun 18 §:ssä ja takaisinperintäsaatavan vanhentumisesta 19 §:ssä. Tukeen sovelletaan myös, mitä säädetään muutoksenhausta, itseoikaisusta ja päätöksen poistamisesta sairausvakuutuslain 17 luvussa sekä asiakkaan oikeudesta saada tietoja, tietojen saamisesta ja luovuttamisesta mainitun lain 19 luvussa. Kansaneläkelaitos käyttää etuutta myöntäessään hallussaan olevia tietoja toimeentulotuesta annetun lain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6 § ja Muutosehdotus päättyy 7 §:n Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi mukaan määräytyvästä perustoimeentulotukioikeudesta Muutosehdotus päättyy. Tämän lain mukaista tukea ei saa ulosmitata. 
8 § 
Rahoitus 
Etuus maksetaan valtion varoista. Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa Kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla suoritettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset. 
Valtio maksaa ennakot kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä Kansaneläkelaitoksen arvioimien etuuskulujen mukaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuitenkin siten, että lokakuun valtion ennakko maksetaan ennen etuuden maksupäivää Muutosehdotus päättyy. Toteutuneiden etuuskulujen ja suoritettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden valtion ennakoiden suorituksen yhteydessä. 
9 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tätä lakia sovelletaan jo ennen sen voimaantuloa ja sen voimassaolon päätyttyä tukeen, jota myönnetään syys-, loka-, marras- ja joulukuulta 2020. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain mukaista tukea myönnetään ensimmäisen kerran syyskuulta 2020. Tätä lakia sovelletaan myös lain voimassaolon päättymisen jälkeen niihin tukiin, jotka myönnetään lain voimassaoloajalta. Poistoehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
muutetaan väliaikaisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 §:n 2 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1172/2018, ja 
lisätään väliaikaisesti 11 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 49/2005, 1218/2005, 583/2007, 1107/2016 ja 1172/2018, uusi 9 kohta seuraavasti: 
11 § 
Huomioon otettavat tulot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) opintotukilain (65/1994) 11 §:n 7 momentin mukaan maksettavaa opintorahan oppimateriaalilisää; 
9) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetussa laissa ( / ) tarkoitettua tukea. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tukee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunnan uusi lakiehdotus

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3. Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Laki Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Muutosehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eduskunnan päätöksen mukaisesti Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lisätään Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  väliaikaisesti tuloverolaista annetun lain (1535/1992) 92 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008, 929/2012, 1246/2013 ja 1510/2016, uusi 20 kohta seuraavasti: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 92 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Verovapaat sosiaalietuudet Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Veronalaista tuloa eivät ole: Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetussa laissa (   /   ) tarkoitettu tuki; Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Tätä lakia sovelletaan vuosien 2020 ja 2021 verotuksessa. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Terhi Koulumies kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen 
 

VASTALAUSE

Perustelut

Perussuomalaiset pitää perusteltuna, että yhteiskunta tukee työttömäksi tai lomautetuksi joutuneita henkilöitä, joiden toimeentulo on koronavirusepidemian takia heikentynyt, sekä sellaisia lapsiperheitä, joille koronavirusepidemia on aiheuttanut lisäkustannuksia esimerkiksi sen takia, että lasten ruokamenot ovat kasvaneet etäopetukseen siirtymisen myötä. 

Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on valmisteltu hyvin kiireellisessä aikataulussa eikä siitä ole pyydetty valmistelun aikana lausuntoja tai laadittu asianmukaista vaikutusarviointia. Asiantuntijakuulemisessa muun muassa THL on nostanut esiin, ettei ehdotettu epidemiakorvaus kohdistu tehokkaasti ja kattavasti niihin talouksiin, jotka ovat kärsineet epidemiasta taloudellisesti käytettävissä olevien tulojen merkittävän heikentymisen muodossa tai joille epidemia on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia. Tämän lisäksi THL on huomauttanut hallituksen esityksen perustelujen sisältävän harhaanjohtavaa tietoa tuen tarpeesta, koska täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan vastata epidemiakorvauksen perusteluna käytettyihin tilanteisiin.  

Esityksen mukaisen tuen piiriin eivät myöskään pääse kuin perustoimeentulotuen saajat, mikä rajaa saajien joukkoa merkittävästi. Asiantuntijakuulemisissa Lastensuojelun Keskusliitto nosti esiin, että esityksen kohderyhmän ulkopuolelle jää paljon pienituloisia lapsiperheitä, kuten perheitä, joissa vanhemmat opiskelevat tai joissa pääasiallinen tulonlähde on esimerkiksi vanhempainpäiväraha tai kotihoidontuki — tai keväällä toimeentulotukea saaneet perheet, jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja esityksen mukaiseen korvaukseen. 

Rajoitustoimet ovat voineet aiheuttaa maksu- ja toimeentulovaikeuksia myös muille ryhmille kuin toimeentulotuen saajille. Asiantuntijakuulemisessa Takuusäätiö nosti esimerkkinä esiin yksityishenkilön velkajärjestelyssä olevat henkilöt, jotka eivät velkajärjestelyn aikana pääsääntöisesti ole oikeutettuja toimeentulotukeen. Heidän tulonsa ovat kuitenkin voineet pienentyä ja viivästyä lomautusten ja työttömyyskorvausten maksatusten vuoksi, mistä johtuen maksuohjelman noudattaminen on voinut joko vaarantua tai katketa. 

Perussuomalaiset huomauttaa, että valiokuntakuulemisessa THL:n mukaan siinä, missä työmarkkinatuen saajamäärät kasvoivat maalis—heinäkuussa yli 30 prosenttia, toimeentulotuen saajamäärät kasvoivat vain viisi prosenttia ja peräti 94 prosenttia toimeentulotuen saajista oli ns. vanhoja saajia, jotka saivat toimeentulotukea jo ennen koronakriisin alkua. Tuki ei siis kohdistu pääasiallisesti talouksiin, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tai yritystoiminnasta saamansa tulon ja siten kärsineet taloudellisesti eniten, vaan tuki kohdistuu talouksille, jotka saivat toimeentulotukea koronaepidemiasta riippumatta. 

Asiantuntijakuulemisessa Itä-Suomen yliopisto toi esiin, että perustoimeentulotuen saajista vain noin 20 % on lapsiperheitä, mutta peräti 75 % yhden hengen talouksia. Esitetty lisätuki ei siis pääasiallisesti kohdistu lapsiperheisiin, joiden ruokamenot ovat kotiopetukseen jäämisen seurauksena nousseet, vaan yhden hengen talouksiin. Tuella ei siten ole merkittävää vaikutusta lapsiperheköyhyyden ehkäisemisessä, vaan merkittävä osa tuesta päätyy sellaisille henkilöille, joiden menot eivät ole kasvaneet koronaepidemian seurauksena. 

Perussuomalaiset katsoo, että sen sijaan, että lisätuki kohdistetaan sellaisille talouksille, jotka ovat olleet perustoimeentulotuen saajia jo ennen koronaepidemian alkua, tukisumma pitäisi kohdistaa sellaisille talouksille, joiden toimeentulo on heikentynyt tai kulut kasvaneet nimenomaan koronaepidemian seurauksena. Tähän lopputulokseen päästäisiin jakamalla tuki joko kunnille korvamerkittynä rahana, joka käytettäisiin täydentävään toimeentulotukeen nimenomaan koronaepidemiasta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen, tai vaihtoehtoisesti kohdistamalla tukisumma työmarkkinatuen ja sen lapsikorotuksen saajille maksettavana epidemiakorvauksena. 

Perussuomalaiset esittää tästä syystä, että käsittelyssä olevat lakiesitykset hylätään, ja hallitus valmistelee kiireellisessä aikataulussa uuden esityksen, jossa koronalisään varattu tukisumma jaetaan kunnille maksettavaksi täydentävästä toimeentulotuesta, jotta tuki kohdentuu lisätukea eniten tarvitseville saajille. Perussuomalaiset huomauttaa myös, että etäopetukseen jääneiden lasten lisäksi erityisen tuen tarpeessa olevina ryhminä tulee huomioida sekä ikänsä että terveydentilansa puolesta riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka ovat joutuneet turvautumaan ruuan ja lääkkeiden kotiinkuljetuspalveluihin ja joiden elinkustannukset ovat siksi koronaepidemian seurauksena nousseet merkittävästi. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset 1.—3. hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma. (Vastalauseen lausumaehdotus

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin väliaikaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jotta toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997) tehdään tarvittavat muutokset, joiden perusteella täydentävää toimeentulotukea maksetaan koronaepidemiasta johtuviin, 1.3.—31.12.2020 välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin, ja tämä täydentävänä toimeentulotukena maksettava koronalisä korvataan kunnille täysimääräisesti. 
Helsingissä 16.9.2020
Arja Juvonen ps 
 
Minna Reijonen ps 
 
Kaisa Juuso ps 
 
Mia Laiho kok 
 
Terhi Koulumies kok