Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.55

Valiokunnan mietintö StVM 2/2016 vp HE 152/2015 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 152/2015 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • sivistysvaliokunta 
  SiVL 2/2016 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Hannu Tolonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • hallitussihteeri Tiina Muinonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä 
  Jääkiekon SM-liiga Oy
 • johtaja Lea Mäntyniemi 
  Finanssialan Keskusliitto ry
 • toiminnanjohtaja Markus Juhola 
  Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
 • kehityspäällikkö Sonja Lilius 
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • puheenjohtaja Jarmo Saarela 
  Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
 • toiminnanjohtaja Jarmo Saarela 
  Suomen Jääkiekkoilijat ry
 • järjestöpäällikkö Rainer Anttila 
  Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Palloliitto ry
 • Tapaturmavakuutuskeskus TVK.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia. Esityksen mukaan vanhuuseläkkeen alaikäraja muutettaisiin nykyisestä 65 vuodesta jatkossa henkilön työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttämiseen. Ennen vuotta 1965 syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi kuitenkin nykyisessä 65 ikävuodessa. Vakuuttamisyläikäraja muutettaisiin samalla nykyisestä 43 vuodesta 65 vuoteen. 

Vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi vakuutusta tarjoavalle vakuutusyhtiölle säädettäisiin velvollisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se ei aikoisi enää jatkossa tarjota laissa tarkoitettua vakuutusta. Ilmoitusmenettely turvaisi lainsäätäjälle kohtuullisen ajan järjestää vakuutusturvan toimeenpano muulla tavoin, jos yksikään vakuutusyhtiö ei olisi halukas tarjoamaan lain mukaista vakuutusta. Lakiin lisättäisiin uusi säännös urheilijalain mukaisten korvausten ensisijaisuudesta sekä korvausten suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Lisäksi lakia täsmennettäisiin muun muassa vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen maksamista koskien sekä siihen tehtäisiin joukko teknisiä muutoksia. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annettua lakia. Esityksen mukaan maatalousyrittäjällä ei olisi oikeutta mainitun lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä olisi oikeus samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella saada maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulisi voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää myönteisenä, että ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa edelleen kehitetään. Urheilun ammattimaistumisen ja toisaalta urheilu-urien pidentymisen myötä urheilusta pääasiallisen toimeentulonsa saavien määrä on lisääntynyt.  

Urheilijoiden asemaa parannetaan nostamalla vakuuttamisen yläikäraja 43 vuodesta 65 vuoteen ja turvaa yhdenmukaistetaan muun työeläkevakuutuksen kanssa sitomalla urheilijalain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja ensi vuoden alusta lukien työeläkelain mukaiseen vanhuseläkkeen alaikärajaan. Lisäksi esitykseen sisältyvät täsmennykset vakuuttamiskauden määrittelyyn ja tapaturmaeläkkeen maksamisen edellytyksiin selkeyttävät urheilijoiden tapaturmaturvan ja sairausajan turvan nykyisiä käytäntöjä. 

Urheilijain lakisääteinen tapaturma- ja vanhuudenturva on järjestetty yksityisistä vakuutusyhtiöistä otettavalla vakuutuksella, joita vain harvat vakuutusyhtiöt ovat myöntäneet. Valiokunta on aiemmin vaatinut sääntelyn tarkistamista siten, että urheilijan lakisääteisen vakuutusturvan toteutuminen varmistetaan (StVM 7/2009 vp). Hallituksen esityksen mukaan jatkossa vakuutusyhtiön on määräajassa ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, mikäli yhtiö aikoo vetäytyä urheilijalain mukaisen vakuutuksen tarjoamisesta. Vaikka malli ei poista riskiä siitä, ettei markkinoilla ole halukkaita vakuutuksentarjoajia, malli kuitenkin varmistaa sen, että viranomainen saa hyvissä ajoin tiedon vakuutusyhtiön vetäytymisestä ja sillä on tarvittaessa mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin urheilijoiden vakuutusturvan toteutumisen turvaamiseksi. Valiokunta korostaa, että vakuutuksen saatavuus on perusedellytys ammattiurheilijan lakisääteisen sosiaaliturvan toteutumiselle.  

Valiokunta toteaa, että ammattiurheilijoiden sosiaaliturvassa on edelleen puutteita, joita on syytä pyrkiä asteittain korjaamaan. Valiokunta katsoo sivistysvaliokunnan tavoin, että jatkovalmistelussa olisi tarkasteltava muun muassa urheilijoiden saattamista ansioperusteisen työttömyysturvan piiriin. Urheilijoiden sosiaaliturvan kehittämiselle asettaa omat rajansa se, että urheilutoiminnan rahoituspohja on kapea ja toisaalta toimintaan liittyy korkea tapaturmariski. Vakuutettuja urheilijoita on tällä hetkellä noin 1 200 ja vakuutuksen ottaneita työnantajia eli urheiluseuroja on hieman alle 100. Urheilijoiden saattaminen yleisen työeläke-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutuslainsäädännön piiriin aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia niin urheilijoille kuin heidän työnantajilleen. Epäkohtien korjaamiseen onkin valiokunnan näkemyksen mukaan pyrittävä niin, että maksuvelvoitteet kasvavat maltillisesti. Valiokunta toteaa, että kustannusten hallinta on myös vakuutusturvan tosiasiallisen toteutumisen kannalta keskeistä. 

Valiokunta ilmaisee sivistysvaliokunnan tavoin myös huolensa siitä, että yksilöurheilijoiden vakuuttaminen lakisääteisen sosiaaliturvan piirissä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt.  

Sivistysvaliokunta korostaa lausunnossaan, että urheilijoiden mahdollisuuksia kouluttautua muuhun ammattiin urheilu-uran aikana tulee edistää. Sosiaali- ja terveysvaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen ja pitää tärkeänä, että urheilujärjestöjen ja koulutusviranomaisten yhteistyönä helpotetaan urheilun ja opiskelun yhdistämistä aktiiviuran aikana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 152/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.3.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
varajäsen 
Elsi Katainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää