Viimeksi julkaistu 9.3.2022 16.18

Valiokunnan mietintö StVM 2/2022 vp HE 141/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunnot

Asiasta on annettu seuraavat lausunnot: 

 • talousvaliokunta 
  TaVL 48/2021 vp
 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 7/2022 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lakimies Laura Terho 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Reetta Honkanen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Tomi Kekki 
  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • ryhmäpäällikkö Kari Kunnas 
  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • erityisasiantuntija Hanna Ollila 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • varatoiminnanjohtaja Sirpa Pajunen 
  Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
 • erityisasiantuntija Satu Mustonen 
  Hengitysliitto ry
 • johtaja Ilkka Nieminen 
  Päivittäistavarakauppa ry
 • pääsihteeri Matti Rautalahti 
  Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • toiminnanjohtaja Mervi Hara 
  Suomen ASH ry
 • ylilääkäri, dosentti Eeva Ollila 
  Syöpäjärjestöt
 • asiamies Lauri Mäkinen 
  Tupakkateollisuusliitto ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriö
 • Suomen Kuntaliitto
 • Tampereen kaupunki
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Philip Morris Finland Oy
 • Suomen Hammaslääkäriliitto ry
 • Suomen Lääkäriliitto ry
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. 

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saisi merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Tupakkalaissa säädettäisiin myös savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteen ulkoasua koskevista vaatimuksista. Muutoksilla vähennettäisiin tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten houkuttelevuutta ja estettäisiin käyttämästä pakkauksia markkinoinnin välineenä. Ehdotuksen tavoitteena on etenkin se, että nuoret eivät aloittaisi tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden käyttämistä. 

Tuotteet, jotka on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku, kiellettäisiin. Tupakointivälineiden, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, esilläpito kiellettäisiin. Maahantuontia koskevaa sääntelyä muutettaisiin niin, että se koskisi nykyistä yhdenmukaisemmin tupakkalaissa tarkoitettuja eri tuotteita. 

Tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Ehdotetuilla muutoksilla suojattaisiin väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevat laajennukset ehkäisisivät myös tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. 

Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi maksettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle vuotuinen valvontamaksu, joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin. Valvontamaksuista saaduilla tuloilla tehostettaisiin erityisesti tuotevalvontaa. 

Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteriä koskevaa sääntelyä päivitettäisiin Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta ja muutoksenhakua koskevaa sääntelyä päivitettäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain näkökulmasta. 

Esitykseen sisältyy lisäksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä, joilla muun muassa tehostettaisiin tupakkalain noudattamisen valvontaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023. Lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksen tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia, jonka tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.  

Esityksessä ehdotetaan tupakkalakiin useita muutoksia, joiden tavoitteena on muun muassa vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta sekä suojata väestöä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Valmistelun tukena on käytetty ehdotuksia, joita sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2017 asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018). 

Tupakointi on merkittävä ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava tekijä Suomessa ja globaalisti. Lisäksi tupakointi lisää sairastumisen riskiä, pahentaa jo todettuja sairauksia, lisää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä aiheuttaa terveyseroja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hallituksen esitystä kansanterveyden näkökulmasta kannatettavana ja toteaa, että esitys edistää tupakkalain tavoitetta johdonmukaisella tavalla. Valiokunta pitää kuitenkin ehdotettuja muutoksia riittämättöminä tupakasta ja nikotiinituotteista eroon pääsemiseksi vuoteen 2030 mennessä, kuten tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on asettanut tavoitteeksi. 

Pakkausten ulkoasun yhdenmukaistaminen

Lakiehdotuksen 32, 35, 35 a, 36, 36 a ja 36 b §:ssä säädetään tupakkatuotteiden, savukkeiden, sähkösavukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipakkausten ja tuotteiden ulkoasusta. Sääntelyn keskeisenä sisältönä on, etteivät vähittäismyyntipakkaukset tai tuotteet saa erottua merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan muiden vastaavien tuotteiden ulkoasusta.  

Valiokunta pitää kannatettavana ehdotettuja muutoksia, joilla estetään ulkoasun, muodon tai materiaalin käyttäminen tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden markkinoinnin välineenä. Muutoksilla on tarkoitus vähentää kyseisten tuotteiden houkuttelevuutta sekä estää käyttämästä niiden ulkoasua markkinoinnin välineenä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta yhtyy myös talousvaliokunnan lausunnossa esitettyyn näkemykseen (s. 2), jonka mukaan esitys vahvistaa kuluttajan oikeuksien suojaa, kun toisen tuotemerkin mahdollista laatua tai tunnettuutta väärin hyödyntävä myynninedistäminen voi muuttua vaikeammaksi. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksen mukaan ehdotetut muutokset myös selkeyttävät nykyistä tilannetta, jossa valvontaviranomainen tekee tapauskohtaista harkintaa markkinointikiellon vastaisuudesta ja jossa myynninedistämistä ei ole voitu kokonaan estää. Näin ollen muutokset ovat valiokunnan näkemyksen mukaan omiaan helpottamaan tupakkalain valvontaa ja kohdentamaan rajalliset viranomaisresurssit tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutosta tupakkalain 72 §:n säännökseen tupakkatuotteita koskevasta kuvastosta ja luettelosta. Kun säännökseen ei sisälly poikkeamismahdollisuutta yhdenmukaistamisvelvoitteesta, ei myöskään kuvastoon ole mahdollisuutta sisällyttää tupakkatuotteiden tavaramerkkejä. Perustuslakivaliokunta toteaa (PeVL 7/2022 vp, kappale 16), että ehdotus vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamisesta tekee käytännössä osin merkityksettömäksi perustuslakivaliokunnan aiemmin säätämisjärjestyskysymyksenä pitämän asiakkaan mahdollisuuden tutustua tupakkatuotteiden vähittäismyyntipisteessä niiden tavaramerkkejä esittelevään kuvastoon (PeVL 21/2010 vp, s. 3/II). Näin muotoiltuna ehdotus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamisen ulottumisesta myös tupakkalain 72 §:ssä tarkoitettuun kuvastoon on perustuslakivaliokunnan mukaan ristiriidassa perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kanssa. Sääntelyä on perustuslakivaliokunnan mukaan välttämätöntä muuttaa, ja tällainen muutos on edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta tupakkalain 72 §:ää muutetaan siten, että tuotteen tavaramerkin saa esittää kuvastossa. 

Yleiset tupakointikiellot

Esityksessä ehdotetaan, että yleisiä tupakointikieltoja koskevaan 74 §:ään lisätään uudet 4—6 kohdat, joiden nojalla tupakointi kielletään leikkikentillä, lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille, sekä yleisillä uimarannoilla. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa ehdotettuja muutoksia. Vaikka voimassa oleva laki kattaa melko hyvin sellaiset tilat, joissa erityisesti alaikäiset oleskelevat, pitää valiokunta tärkeänä, että lakia täydennetään tupakoinnin kiellolla kyseisillä alueilla, joilla oleskelee erityisesti alaikäisiä. Esitys edistää siten valiokunnan näkemyksen mukaan tavoitetta suojella lapsia ja nuoria tupakansavulta.  

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota lausunnossaan (kappale 9) siihen, että yleisiä uimarantoja koskeva tupakointikielto olisi voimassa ympärivuotisesti ja siten myös ajankohtina, jolloin ihmiset eivät tyypillisesti juurikaan oleskele rannalla. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan kiellolle ei ole esitetty hyväksyttävää perustetta ja sääntelyä tulee tältä osin muuttaa. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että yleisiä uimarantoja koskevaa tupakointikieltoa rajataan perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta ajallisesti. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yleisten uimarantojen uimakausi on Suomessa pääosin 15.6.—31.8. Kuitenkin jo toukokuussa tai vielä syyskuussa saattaa olla niin lämpimiä päiviä, että uimarannoilla vietetään yleisesti aikaa. Näin ollen valiokunta pitää perusteltuna, että tupakointikielto on voimassa vuosittain toukokuun alusta syyskuun loppuun, jolloin kielto kattaa ne kuukaudet, joina rantoja tyypillisesti käytetään. 

Tarve jatkovalmistelulle

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esitys ei sisällä eräitä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esittämiä toimenpiteitä, kuten tupakkatuotteiden ostoikärajan korottaminen ja parveketupakoinnin kielto.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa useat lausunnonantajat ehdottivat, että tupakkatuotteiden ostoikäraja ja hallussapidon ikäraja nostettaisiin nykyisestä 18 vuodesta 20 vuoteen. Saadun selvityksen mukaan ikärajan nosto ehkäisee kokeiluja ja käytön säännöllistymistä nuorilla sekä kaventaa pidemmällä aikavälillä todennäköisesti väestön sosioekonomisia terveyseroja. Useat lausunnonantajat katsoivat myös, että tupakkalaissa tulisi helpottaa parveketupakointiin puuttumista esimerkiksi säätämällä asuntoyhteisölle mahdollisuus yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä kieltää tupakointi asukkaiden hallinnassa olevilla parvekkeilla. Saadun selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiölain muutos on parhaillaan valmisteilla oikeusministeriössä. Tuleva asunto-osakeyhtiölain muutos koskee kuitenkin vain asunto-osakeyhtiöitä, ja muut asuntoyhteisöt jäävät sen ulkopuolelle.  

Valiokunnan sosiaali- ja terveysministeriöltä saaman selvityksen mukaan esityksen valmistelun aikana arvioitiin, ettei ikärajojen korottamista työryhmän ehdottamalla tavalla ole tarkoituksenmukaista toteuttaa nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Asia vaatii ministeriön mukaan jatkoselvittelyjä. Ministeriö on asettanut 7.2.2022 uuden työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa selvittää tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden ostoikärajan nostoa 18 ikävuodesta sekä tehdä tähän liittyen ehdotukset. Työryhmän tehtävänä on myös selvittää asuntoyhteisöjen savuttomuuden ja sääntelyn nykytilanne sekä tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseksi. 

Valiokunta katsoo, että tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi ja väestön suojaamiseksi tupakan terveyshaitoilta tarvitaan lisätoimia, ja pitää perustetun työryhmän tehtävää tärkeänä. Valiokunta kiirehtii työryhmän selvitystä ja toimeksiannon toteuttamista ikärajan nostamiseksi sekä asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseksi. Valiokunta pitää kansanterveyden näkökulmasta tarpeellisena toteuttaa määrätietoisesti ja johdonmukaisesti jatkotoimia, joilla saavutetaan tavoite tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi vuoteen 2030 mennessä. Valiokunta pitää tärkeänä turvata jokaiselle oikeus savuttomaan elinympäristöön.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa, että lainsäädännöllisten muutosten lisäksi tarvitaan muita toimia. Tupakoinnin lopettamisen tukea tulee olla saatavilla kattavasti ja yhdenvertaisesti niin alueellisesti kuin eri väestöryhmille. Tupakasta vieroitus on merkittävä osa keskeisten kansansairauksien ehkäisyä ja laadukasta hoitoa. Saadun selvityksen mukaan kansainvälisen tutkimusnäytön perusteella sekä lääkkeetön että lääkkeellinen tupakasta vieroitus on erittäin kustannustehokasta. Lyhyellä aikavälillä tupakasta vieroituksen kehittäminen edellyttää resursseja, mutta niillä aikaansaadaan pidemmällä tähtäimellä kustannussäästöjä väestön sairastavuuden ja hoidontarpeen vähenemisenä.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

32 §. Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän 5 momentin 5 kohdan asetuksenantovaltuuteen on perusteltua säätää vastaava mahdollisuus vähäisiin poikkeuksiin kuin hallituksen esityksessä ehdotetuissa 35 §:n 2 momentissa ja 35 a §:n 3 momentissa. Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan lisäämällä asetuksenantovaltuuteen poikkeamismahdollisuus valiokunnan jäljempänä 35 §:ään ehdottamassa muodossa, jonka mukaan poikkeaminen on mahdollista vain, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä.  

35 §. Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu.

Pykälän 2 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vähimmäismyyntipakkauksen ulkoasua koskevista tarkemmista yhdenmukaisuusvaatimuksista. Säännös sisältää myös mahdollisuuden säätää asetuksella näistä vaatimuksista poikkeuksia.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että poikkeuksia koskevaa asetuksenantovaltuutta täsmennetään siten, että vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun ja muiden ominaisuuksien osalta voidaan säätää poikkeuksia 1 momentissa säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä. Valiokunnan näkemyksen mukaan säännös rajaa näin muotoiltuna lain tasolla poikkeamismahdollisuutta asetuksella annettavien säännösten kautta selkeämmin pieniin ja teknisluonteisiin poikkeuksiin.  

35 a §. Savukkeen ulkoasu.

Valiokunta ehdottaa pykälässä säädettävään asetuksenantovaltuuteen vastaavaa muutosta kuin edellä 35 §:ään. 

36 §. Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän 6 momentin 3 kohdan asetuksenantovaltuuteen on perusteltua säätää vastaava mahdollisuus vähäisiin poikkeuksiin kuin hallituksen esityksessä ehdotetuissa 35 §:n 2 momentissa ja 35 a §:n 3 momentissa. Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan lisäämällä asetuksenantovaltuuteen poikkeamismahdollisuus valiokunnan 35 §:ään ehdottamassa muodossa, jonka mukaan poikkeaminen on mahdollista vain, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä.  

36 a §. Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän 2 momentin asetuksenantovaltuuteen on perusteltua säätää vastaava mahdollisuus vähäisiin poikkeuksiin kuin hallituksen esityksessä ehdotetuissa 35 §:n 2 momentissa ja 35 a §:n 3 momentissa. Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan lisäämällä asetuksenantovaltuuteen poikkeamismahdollisuus valiokunnan 35 §:ään ehdottamassa muodossa, jonka mukaan poikkeaminen on mahdollista vain, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä.  

36 b §. Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän 4 momentin asetuksenantovaltuuteen on perusteltua säätää vastaava mahdollisuus vähäisiin poikkeuksiin kuin hallituksen esityksessä ehdotetuissa 35 §:n 2 momentissa ja 35 a §:n 3 momentissa. Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan lisäämällä asetuksenantovaltuuteen poikkeamismahdollisuus valiokunnan 35 §:ään ehdottamassa muodossa, jonka mukaan poikkeaminen on mahdollista vain, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä.  

72 §. Kuvasto ja luettelo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella 72 §:ää muutetaan siten, että tuotteen tavaramerkin saa esittää kuvastossa. 

74 §. Yleiset tupakointikiellot.

Valiokunta ehdottaa, että pykälän 1 momentin 6 kohdassa säädettävää yleisiä uimarantoja koskevaa tupakointikieltoa rajataan perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella siten, että kielto olisi voimassa vuosittain toukokuun alusta syyskuun loppuun.  

95 §. Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri.

Pykälässä säädetään, että Valvira ja kunnat ovat vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä. Valiokunta toteaa, että ehdotetuista säännöksistä ei ilmene, mikä yhteisrekisterinpitäjistä vastaisi muutoin rekisterinpitäjän tehtävistä. Valiokunta ehdottaa, että säännöstä täsmennetään rekisterinpitäjän vastuiden osalta.  

97 §. Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin 8 kohtaa täydennettäväksi siten, että se koskee myös tupakkatuotteen kuumentamiseen tarkoitettuja tupakointivälineitä, jolloin säännös on johdonmukainen tupakointivälineiden esilläpitokieltoa koskevaan 71 §:ään tehtyjen muutosten kanssa. 

110 §. Tupakan markkinointirikkomus.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 kohtaa täydennettäväksi siten, että se koskee myös tupakkatuotteen kuumentamiseen tarkoitettuja tupakointivälineitä, jolloin säännös on johdonmukainen tupakointivälineiden esilläpitokieltoa koskevaan 71 §:ään tehtyjen muutosten kanssa. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.

Valiokunta ehdottaa, että siirtymäsäännöksiä muutetaan siten, että lakimuutoksille varataan riittävä aika. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että 65 §:n muutokselle säädetään siirtymäaika, jotta sääntely olisi tältä osin yhdenmukainen 58 §:lle ehdotetun siirtymäajan kanssa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 141/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki tupakkalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkalain (549/2016) 26 §:n otsikko ja 1 momentti, 27 §, 32 §:n otsikko ja 3 momentti, 35 §, 36 §:n otsikko ja 4 momentti, 54, 58 ja 65 §, 67 §:n 1 momentin 1 kohta, 70 §, 71 §:n 1 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 72 § Muutosehdotus päättyy, 74 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 78 §:n 2 momentti, 94 §:n 3 momentti, 95 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi § Muutosehdotus päättyy,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyy 96 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:n 1 momentti, 97 §:n 1 momentin 8 kohta, Muutosehdotus päättyy 106 §, 107 §:n 1 momentin 1 kohtaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 110 §:n 2 kohta Muutosehdotus päättyy ja 117 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n otsikko ja 3 momentti laissa 248/2019 ja 95 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 97 Muutosehdotus päättyy § laissa 1374/2016, sekä 
lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 248/2019, uusi 4 ja 5 momentti, lakiin uusi 35 a §, 36 §:ään uusi 5 ja 6 momentti, lakiin uusi 36 a, 36 b, 42 a ja 52 a §, 60 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1374/2016 ja 248/2019, uusi 5 momentti, 74 §:n 1 momenttiin uusi 4—6 kohta, 90 §:ään uusi 5 momentti, 91 §:ään uusi 4 ja 5 momentti sekä lakiin uusi 92 a ja 92 b § seuraavasti: 
26 § 
Ennakkoilmoitus sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä 
Sähkösavukkeen, täyttösäiliön tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava Valviralle tuotteesta, jota se aikoo alkaa myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Vastaavasti myös tuotteeseen tehtävästä merkittävästä muutoksesta on tehtävä ilmoitus ennen kuin tuotetta aletaan myydä tai muutoin luovuttaa kuluttajille. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
27 § 
Markkinatutkimukset ja myyntimäärät sähkösavukkeista, nikotiininesteistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä 
Sähkösavukkeen tai nikotiininesteen valmistajan tai maahantuojan on toimitettava vuosittain Valviralle: 
1) kattavat tiedot myyntimääristä tuotemerkin ja -tyypin mukaan; 
2) tiedot eri kuluttajaryhmien mieltymyksistä; 
3) tiedot tuotteiden myyntitavoista; 
4) tiivistelmät 1—3 kohdassa tarkoitettuja asioita koskevista markkinatutkimuksista sekä tiivistelmien englanninkielinen käännös. 
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, koskee myös höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä. 
32 § 
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa saa esittää tupakkatuotteen tuotenimen ja tupakkatuoteryhmän, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon ja viivakoodin siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään erotu muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä. 
Jollei muualla laissa toisin säädetä, tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla muita kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen tekstistä, kuvista, kirjasinlajista ja -koosta, väristä, kehystämisestä, pinta-alasta, sijoittelusta, vuorottelemisesta, kiinnittämisestä, rikkoutumattomuudesta ja muusta määrittelystä; 
2) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnisteen sijoittelusta ja merkitsemisestä pakkaukseen, tunnisteen avulla määritettävistä tiedoista sekä siitä, mitkä tiedot kuuluvat tunnisteeseen ja mihin tietoihin on päästävä sähköisesti sen välityksellä; 
3) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun turvaominaisuuden sijoittelusta ja merkitsemisestä pakkaukseen sekä turvaominaisuuden teknisistä standardeista ja niiden mahdollisesta vuorottelusta; 
4) 2 momentissa tarkoitetun aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta koskevista velvollisuuksista; 
5) 3 momentissa tarkoitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja -koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ; sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää merkintöjen määrittelyn osalta poikkeuksia 3 momentissa säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä Muutosehdotus päättyy. 
35 § 
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu 
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaus ei saa muodoltaan, väriltään, materiaaliltaan, kääreeltään tai muulta ulkoasultaan erottua muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipakkauksista, eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen sallitusta muodosta, väristä, materiaalista, kääreestä ja muusta ulkoasusta sekä avausmekanismista ja muista ominaisuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää vähittäismyyntipakkauksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ulkoasun ja muiden ominaisuuksien Muutosehdotus päättyy osalta poikkeuksia 1 momentissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä Muutosehdotus päättyy
35 a § 
Savukkeen ulkoasu 
Savuke ei saa muodoltaan, väriltään, pinnaltaan, filtterinsä väriltä tai muulta ulkoasultaan erottua muista savukkeista, eikä savukkeen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä. 
Savukkeeseen saa merkitä tuotteen tuotenimen siten, että merkintä ei erotu muiden savukkeiden vastaavista merkinnöistä eikä sen avulla edistetä tuotteen myyntiä. Savukkeessa ei saa olla muita merkintöjä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset savukkeen sallitusta muodosta, väristä, pinnasta ja filtterin väristä sekä muusta ulkoasusta sekä 2 momentissa tarkoitetun merkinnän kirjasinlajista ja -koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää poikkeuksia 1 momentissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta Muutosehdotus päättyy savukkeen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ulkoasun ja 2 momentissa tarkoitetun merkinnän määrittelyn Muutosehdotus päättyy osaltaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä Muutosehdotus päättyy
36 § 
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa saa esittää tuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon, maun, valmistuspäivämäärän ja viivakoodin siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään erotu muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä. 
Jollei muualla laissa toisin säädetä, sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla muita kuin 1 ja 4 momentissa tarkoitettuja merkintöjä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun terveysvaroituksen tekstistä, kirjasinlajista ja -koosta, väristä, pinta-alasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystä; 
2) 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa lehtisessä annettavista tiedoista; 
3) 5 momentissa tarkoitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja -koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ; sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää merkintöjen määrittelyn osalta poikkeuksia 4 momentissa säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä Muutosehdotus päättyy. 
36 a § 
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu 
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkaus ei saa muodoltaan, väriltään, materiaaliltaan tai muulta ulkoasultaan erottua muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista, eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen sallitusta muodosta, väristä, materiaalista ja muusta ulkoasusta. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun osalta poikkeuksia 1 momentissa säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä. Muutosehdotus päättyy 
36 b § 
Täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasu 
Täyttösäiliö ei saa muodoltaan, väriltään, pinnaltaan, etikettinsä väriltä tai muulta ulkoasultaan erottua muista täyttösäiliöistä, eikä täyttösäiliön ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä.  
Täyttösäiliöön saa merkitä nikotiininesteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon, maun ja valmistuspäivämäärän siten, että merkinnät eivät erotu muiden täyttösäiliöiden vastaavista merkinnöistä eikä niiden avulla edistetä tuotteen myyntiä. Täyttösäiliössä ei saa olla muita merkintöjä lukuun ottamatta 37 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä. 
Nikotiinineste ei saa väriltään erottua muista nikotiininesteistä, eikä nesteen värin avulla saa edistää tuotteen myyntiä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset täyttösäiliön sallitusta muodosta, väristä, pinnasta, etiketin väristä sekä muusta ulkoasusta, 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjen kirjasinlajista ja -koosta, väristä, pinnasta, sijoittelusta ja muusta määrittelystä sekä nikotiininesteen sallitusta väristä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan myös säätää täyttösäiliön merkintöjen ja muun ulkoasun sekä nikotiininesteen värin osalta poikkeuksia 1—3 momentissa säädetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, jos poikkeus on vähäinen eikä edistä tuotteen myyntiä. Muutosehdotus päättyy 
42 a § 
Talouden toimijan tunnuksen tekeminen toimimattomaksi 
Komission jäljitettävyysasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tunnisteiden antaja saa Tullin tai Valviran pyynnöstä tehdä toimimattomaksi mainitun asetuksen 15 artiklassa tarkoitetun talouden toimijan tunnistekoodin, jos mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu talouden toimija: 
1) laiminlyö mainitun asetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisen velvollisuutensa viipymättä ilmoittaa tunnisteiden antajalle mahdollisista muutoksista alkuperäisessä hakemuslomakkeessa annettuihin tietoihin sekä toiminnan mahdollisesta lopettamisesta säädetyllä tavalla; 
2) myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksista puuttuu 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yksilöllinen tunniste tai turvaominaisuus; tai 
3) myy tai muutoin luovuttaa savuttomia tupakkatuotteita 51 §:n vastaisesti. 
52 a § 
Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myyntikielto 
Kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. 
54 § 
Omavalvontasuunnitelma 
Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on kustannuksellaan laadittava ja toteutettava omavalvontasuunnitelma 53 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen kieltojen noudattamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että tuotteista on tehty tässä laissa säädetyt ilmoitukset ja tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisia. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja toteuttamisesta. 
58 § 
Etämyynnin kielto 
Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden rajat ylittävä etämyynti on kielletty. Myöskään Suomeen sijoittautunut elinkeinonharjoittaja ei saa myydä tai muutoin luovuttaa mainittuja tuotteita kuluttajalle kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etäviestintä käyttäen. 
60 § 
Tukkumyynnin rajoitukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tukkumyyjällä on oikeus saada Valviralta 1 ja 2 momentissa säädettyjen velvollisuuksiensa varmistamiseksi välttämättömät tiedot vähittäismyyntiluvan haltijoista ja tukkumyynti-ilmoituksen tehneistä elinkeinonharjoittajista sekä käsitellä näitä tietoja. 
65 § 
Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita 
Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. 
67 § 
Matkustajatuonnin määrälliset rajat 
Yksityishenkilö ei saa tuoda maahan: 
1) tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksen merkinnät poikkeavat 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä, enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa sekä muuta tupakkatuotetta enempää kuin 200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
70 § 
Hintahyvityksen kielto 
Elinkeinonharjoittaja ei saa vähittäismyynnissä tarjota eikä maksaa tupakkatuotteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen, tupakkajäljitelmän, sähkösavukkeen tai nikotiininesteen hinnasta hyvitystä, joka määräytyy mainittujen tuotteiden tai muiden kulutushyödykkeiden ja palvelujen ostojen mukaan. 
71 § 
Esilläpitokielto 
Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, tai mainittujen tuotteiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, tupakkajäljitelmien, sähkösavukkeiden tai nikotiininesteiden vähittäismyynnissä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
72 § (Uusi) 
Kuvasto ja luettelo 
Sen estämättä, mitä 68 ja 71 §:ssä säädetään, vähittäismyyjä saa esittää ostajalle tämän pyynnöstä painetun kuvaston myyntipaikassa myytävänä olevista tuotteista tai niiden vähittäismyyntipakkauksista. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lisäksi kuvastossa saa esittää tuotteen tavaramerkin. Muutosehdotus päättyy Vähittäismyyjä saa myös luovuttaa ostajalle tämän pyynnöstä painetun luettelon mainituista tuotteista sekä niiden hinnoista. Kuvaston ja luettelon muodosta, sisällöstä ja ulkoasusta voidaan antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
74 § 
Yleiset tupakointikiellot 
Tupakoida ei saa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa; 
4) leikkikentillä, joista on laadittava kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen turvallisuusasiakirja; 
5) lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille; 
6) yleisellä uimarannalla Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun Muutosehdotus päättyy; yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja josta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13  §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen ilmoitus. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä. 
78 § 
Asuntoyhteisön tupakointikiellot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. 
90 § 
Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä perittävät maksut 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuotetta ei saa tuoda markkinoille ennen kuin 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu on maksettu. 
91 § 
Tupakkalain valvontamaksut 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valvira perii tämän lain valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi vuosittain valvontamaksun tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden valmistajilta ja maahantuojilta. Valvontamaksu muodostuu seuraavasti niiden myyntimäärien perusteella, jotka valmistaja tai maahantuoja on edellisen kalenterivuoden aikana ilmoittanut Valviralle 16 ja 27 §:n nojalla: 
1) savukkeet: 0,001 euroa kappaleelta; 
2) sikarit: 0,02 euroa kappaleelta; 
3) pikkusikarit: 0,001 euroa kappaleelta; 
4) muut kuin 1—3 kohdassa tarkoitetut tupakkatuotteet: 1,7 euroa kilolta; 
5) nikotiininesteet ja höyrystettäväksi tarkoitetut nikotiinittomat nesteet: 0,01 euroa millilitralta. 
Edellä 4 momentissa tarkoitetun valvontamaksun suuruus on kuitenkin vähintään 300 euroa ja enintään 70 000 euroa valmistajaa tai maahantuojaa kohden. 
92 a § 
Valvontamaksun oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 
Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa valvontamaksua, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 
92 b § 
Valvontamaksun oikaisu maksunsaajan hyväksi 
Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä valvontamaksu tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä. 
94 § 
Tuotevalvontaa koskevien tietojen tallentaminen ja julkaiseminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, tämän lain 26 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön nimi on saatettava sellaisenaan julkiseksi, kun tietoja asetetaan saataville tämän pykälän 2 momentin mukaisesti. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
95 § 
Vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri 
Valvira ja kunnat pitävät lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä, valvontaa, valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä tilastointia varten valtakunnallista rekisteriä elinkeinonharjoittajista: 
1) joille on myönnetty 44 §:ssä tarkoitettu lupa tai jotka ovat hakeneet tällaista lupaa; 
2) jotka ovat tehneet 48—50 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. 
Rekisteröitäviä tietoja ovat: 
1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi, toiminimi ja yhteystiedot Suomessa, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tuotteiden myyntipaikan osoite; 
2) lupa- tai ilmoitusnumero, tiedot luvan tai ilmoituksen perusteella tapahtuvasta toiminnasta ja omavalvonnasta, tiedot tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja kieltojen rikkomisesta sekä tällaisen rikkomuksen seuraamuksesta sekä tiedot valvontaviranomaisten suorittamista tarkastuksista ja näiden tuloksista; 
3) muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten tarpeelliset tiedot. 
Valvira ja kunnat ovat 1 momentissa tarkoitetun rekisterin luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä tietosuoja-asetus, 26 artiklassa tarkoitettuja yhteisrekisterinpitäjiä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kunta vastaa 2 momentissa tarkoitettujen tietojen kirjaamisesta rekisteriin ja niiden oikeellisuudesta. Muutosehdotus päättyy Valvira vastaa rekisterin tietojärjestelmän toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , tietojen käytettävyydestä, eheydestä, säilyttämisestä ja tuhoamisesta sekä muista tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän velvoitteista. Valvira Muutosehdotus päättyy toimii tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna rekisteröityjen yhteyspisteenä, jos rekisteröidyn pyyntö koskee useamman kuin yhden kunnan alueella sijaitsevia myyntipaikkoja. Kunta Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi vastaa 2 momentissa tarkoitettujen tietojen kirjaamisesta rekisteriin ja Poistoehdotus päättyy toimii tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna rekisteröityjen yhteyspisteenä, jos rekisteröidyn pyyntö koskee kunnan alueella sijaitsevaa myyntipaikkaa. 
Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään, luvanhaltijan ja ilmoituksen tekijän nimi, lupa- ja ilmoitusnumero ja yleiseen käyttöön tarkoitetut osoite- ja yhteystiedot voidaan saattaa rekisterissä sellaisinaan julkisiksi niin, että tietoja voidaan hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena luvanhaltijan tai ilmoituksen tekijän nimeä, yritys- ja yhteisötunnusta tai lupa- tai ilmoitusnumeroa taikka myyntipaikan nimeä. Elinkeinonharjoittajaa koskevat tiedot säilytetään rekisterissä viisi vuotta myynnin lopettamisen tai vähittäismyyntiluvan peruuttamisen jälkeen. 
96 § 
Kunnan kiellot ja määräykset 
Jos kunta valvontatehtävässään havaitsee alueellaan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai antamansa määräyksen vastaista toimintaa, kunta voi kieltää tällaisen toiminnan tai määrätä toiminnan korjattavaksi tämän lain mukaiseksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
97 § (Uusi) 
Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen 
Kunta voi peruuttaa 44 §:ssä tarkoitetun tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetyn vähittäismyyntiluvan vähintään viikon ja enintään kuuden kuukauden määräajaksi, jos vähittäismyyntiluvan haltija kunnan tai muun valvontaviranomaisen kirjallisesta varoituksesta taikka rikosoikeudellisesta seuraamuksesta huolimatta: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) 71 §:n vastaisesti pitää tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeitaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy nikotiininesteitä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, Muutosehdotus päättyy taikka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi mainittujen tuotteiden Muutosehdotus päättyy tavaramerkkejä esillä myyntipaikassa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
106 § 
Muutoksenhaku Valviran ja kunnan päätöksiin 
Edellä 91 §:ssä tarkoitettuun valvontamaksuun saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa valvontamaksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Muutoksenhausta markkinaoikeudellisiin asioihin säädetään kuitenkin tämän lain 107 §:ssä ja muutoksenhausta 84 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitelmaa sekä 90 ja 91 §:ssä tarkoitettuja taksoja koskeviin päätöksiin kuntalaissa (410/2015). 
107 § 
Muutoksenhaku markkinaoikeudellisiin asioihin 
Valittamalla ei saa hakea muutosta: 
1) Valviran tai kunnan antamaan kieltopäätökseen tai muuhun päätökseen, joka perustuu 68 §:n vastaiseen markkinointiin taikka siihen, että tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen tai poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkaus tai tuote itsessään on 5 luvun säännösten vastainen; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
110 § (Uusi) 
Tupakan markkinointirikkomus 
Markkinointitoimen tilaaja ja toimeenpanija sekä näiden palveluksessa oleva, joka tahallaan 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) pitää 71 §:n vastaisesti tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeitaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy nikotiininesteitä tai Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, taikka mainittujen tuotteiden Muutosehdotus päättyy tavaramerkkejä vähittäismyynnissä esillä,  
on tuomittava tupakan markkinointirikkomuksesta sakkoon. 
117 § 
Myyntipäällykset 
Mitä tässä laissa säädetään tupakkatuotteen, poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen, sähkösavukkeen, täyttösäiliön tai höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen vähittäismyyntipakkauksesta, koskee myös tuotteen mahdollista myyntipäällystä lukuun ottamatta 32 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 34 ja 35 §:ää sekä 6 lukua. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . Sen 32 §:n otsikko ja 3—5 momentti, 35 ja 35 a §, 36 §:n otsikko ja 4—6 momentti sekä 36 a ja 36 b § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toukokuuta Muutosehdotus päättyy 2023. 
Mitä 58 §:ssä säädetään poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen myynnistä ja muusta luovuttamisesta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua etäviestintä käyttäen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 65 §:ssä tällaisen tuotteen maahantuontikiellosta etäviestimen välityksellä Muutosehdotus päättyy, sovelletaan 1 päivästä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi marraskuuta Muutosehdotus päättyy 2022. 
Höyrystettäväksi tarkoitetusta nikotiinittomasta nesteestä, joka on laillisesti myyty tai muutoin luovutettu kuluttajille Suomessa ennen tämän lain voimaantuloa, on tehtävä 26 §:ssä tarkoitettu ilmoitus viimeistään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31 Muutosehdotus päättyy päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lokakuuta Muutosehdotus päättyy 2022. 
Höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen valmistajan tai maahantuojan on toimitettava 27 §:ssä tarkoitetut tiedot Valviralle ensimmäisen kerran vuonna 2023. 
Tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku, saa 52 a §:n estämättä myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi huhtikuun 2023 Muutosehdotus päättyy loppuun, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen tämän lain voimaantuloa. 
Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan on päivitettävä omavalvontasuunnitelmansa 54 §:n mukaiseksi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi huhtikuun 2023 Muutosehdotus päättyy loppuun mennessä. 
Edellä 91 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettua valvontamaksua ei peritä vuonna 2022, jos valmistaja tai maahantuoja ilmoittaa 21 §:n 3 momentin tai 30 §:n 3 momentin nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla poistavansa tuotteen markkinoilta viimeistään 20 päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi syyskuuta Muutosehdotus päättyy 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.3.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Päivi Salo  
 

Vastalause

Perustelut

Suomen on tehtävä vaikuttavampia toimia savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi. Savuton Suomi 2030 -verkoston tavoitteena on ollut, että tupakan ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Valitettavasti tällä hallituksen riittämättömällä esityksellä siihen ei tulla pääsemään. Kokoomus pitää harmillisena, että tärkeitä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esityksiä (2018) ei ole riittävästi huomioitu. Tupakointi on kiistatta merkittävä sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava tekijä niin Suomessa kuin maailmallakin. Yksi vuonna 2021 julkaistun Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman keskeisistä tavoitteista on saavuttaa tupakaton sukupolvi Euroopassa vuoteen 2040 mennessä. Hallituksen esitys on suotuisa askel kansanterveyden näkökulmasta, mutta tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi ja väestön suojaamiseksi tupakan terveyshaitoilta tarvitaan selkeitä lisätoimia. Erityisesti nuorten aikuisten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi on tehtävä enemmän toimenpiteitä. 

Ikäraja

Suuri osa tupakkakokeiluista ja tupakoinnin aloittamisesta tapahtuu 20 ikävuoteen mennessä. 

Aivojen kehitys jatkuu yli 20-vuotiaaksi, ja täten nuoret ovat erityisen herkkiä nikotiinin vaikutuksille. Ensiarvoisen tärkeää on vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden saatavuutta nuorille. Vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi vuosituhannen vaihteen jälkeen ja tupakkakokeilut siirtyneet myöhemmälle iälle, vuonna 2021 yläkoulun 8.—9. luokkalaisista edelleen joka kolmas on kokeillut tupakointia. Lukiolaisista 43 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa 67 prosenttia oli kokeillut vähintään yhtä tupakkalain alaista tuotetta. Luvut ovat nuorten keskuudessa liian suuria.  

Myös Yhdysvalloissa tupakkatuotteiden ostoikäraja nousi 21 ikävuoteen vuoden 2019 lopussa. Vastaavan kaltaisista rajoituksista keskustellaan myös muualla, kuten Isossa-Britanniassa ja Norjassa, jossa sähkötupakan ikärajaksi halutaan 25 vuotta. ASH:n 2021 toteuttamaan mielipidekyselyyn (N=1685) vastanneista 67 prosenttia kannatti 20 vuoden ostoikärajaa tupakka- ja nikotiinituotteille.  

Tutkimukset osoittavat, että korkeampi ikäraja vähentää tupakan saatavuutta alaikäisille eri tavoin. 

Se vaikuttaa erityisesti nuorten ostoyrityksiin vähittäismyyntipisteissä sekä vaikeuttaa hankintaa välittämisen kautta, kun hakijoiden täytyy olla aiempaa vanhempia. Mitä myöhemmälle iälle tupakka- ja nikotiinikokeilut siirtyvät, sitä epätodennäköisemmiksi ne muuttuvat.  

Kokoomus pitää perusteltuna, että ikäraja myynnissä (53 §, 109 §), maahantuonnissa (62 §) ja hallussapidossa (118 §) nostetaan tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaisesti 20 ikävuoteen. 

Tupakointikiellot

Kenenkään ei tulisi tahtomattaan joutua altistumaan tupakansavulle ja sen myötä haitallisille aineille. Savuttomien ympäristöjen lisääminen on siksi keskeinen toimi. Kokoomus pitää tärkeänä lakiesityksessä tupakointikiellon ulottamista lapsille tarkoitetuille ulkoilualueille ja uimarannoille. Kokoomus pitää kuitenkin puutteena sitä, ettei tupakointikieltoa ole ulotettu riittävän laajalle ja vilkkaasti liikennöidyille alueille kuten bussipysäkeille, junalaitureille sekä sairaaloiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden välittömään läheisyyteen. Lasten, nuorten ja sairaana olevien oikeutta savuttomaan ympäristöön on tuettava. Kokoomus pitää lisäksi välttämättömänä, että lakiin kirjataan myös tupakointikielto bussipysäkeillä ja junalaitureilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välittömässä läheisyydessä. Täysi tupakointikielto on perusteltua olla myös perhepäivähoitoon käytettävissä tiloissa. 

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen pakolliset ja sallitut merkinnät

Vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely on tärkeää. Kokoomus pitää erittäin kannatettavana lakiesitykseen sisältyviä pakkausmerkintöjen yhdenmukaistamista ja pakkausten houkuttelevuuden vähentämistä.  

Parveketupakointi

Passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja, ja nykyinen sääntely ei riittävästi turvaa oikeutta raittiiseen hengitysilmaan asuntoyhteisöissä. Taloustutkimuksen vuonna 2020 toteuttaman kyselyn mukaan noin puolet (49 %) kerrostaloasukkaista kertoi asuntoon tai parvekkeelle kulkeutuvasta tupakansavusta. Kun luvun suhteuttaa 1,7 miljoonaan kerrostalossa asuvaan, ilmenee, että altistuminen koskee yli 800 000:ta kerrostaloasukasta. Kyse ei siis ole vain pienen ryhmän ongelmasta. Tupakkalain jatkokehittämisessä tulee helpottaa asukkaan hallinnassa olevassa asunnossa, parvekkeella tai esimerkiksi rivitalon pihalla tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä. Kokoomus pitää välttämättömänä, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen asunto-osakeyhtiöiden tupakointikieltojen määräämisen mahdollistamiseksi enemmistöpäätöksellä. Tästä kokoomuksella on erikseen lausumaehdotus. 

Tupakkatuotteiden ikärajan nosto sekä tupakoinnin rajoittaminen ja interventiot tupakoimisen lopettamiseksi tulevat tulevaisuudessa kääntymään kustannussäästöiksi väestön sairastavuuden ja hoidontarpeen vähenemisenä. Viisain tapa hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua on lisätä ennalta ehkäisevien toimien vaikuttavuutta. Suurimmat investoinnit ja painavimmat toimet on suunnattava terveydenedistämiseen. Savuttomuus ja nikotiinittomuus ovat keskeisiä tekijöitä, kun rakennamme terveempää Suomea.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotukset) että hyväksytään yksi lausuma. (Vastalauseen lausumaehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki tupakkalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkalain (549/2016) 26 §:n otsikko ja 1 momentti, 27 §, 32 §:n otsikko ja 3 momentti, 35 §, 36 §:n otsikko ja 4 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 53 §:n 1 ja 2 momentti, Muutosehdotus päättyy 54, 58Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 62 § Muutosehdotus päättyy ja 65 §, 67 §:n 1 momentin 1 kohta, 70 §, 71 §:n 1 momentti, 72 §, 74 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 78 §:n 2 momentti, 94 §:n 3 momentti, 95 ja 96 §, 97 §:n 1 momentin 8 kohta, 106 §, 107 §:n 1 momentin 1 kohtaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 109 § Muutosehdotus päättyy, 110 §:n 2 kohtaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy 117 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 118 Muutosehdotus päättyy §, 
sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n otsikko ja 3 momentti laissa 248/2019 ja 95Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy 97 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 109 Muutosehdotus päättyy § laissa 1374/2016, sekä 
lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 248/2019, uusi 4 ja 5 momentti, lakiin uusi 35 a §, 36 §:ään uusi 5 ja 6 momentti, lakiin uusi 36 a, 36 b, 42 a ja 52 a §, 60 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1374/2016 ja 248/2019, uusi 5 momentti, 74 §:n 1 momenttiin uusi 4—Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8 Muutosehdotus päättyy kohta, 90 §:ään uusi 5 momentti, 91 §:ään uusi 4 ja 5 momentti sekä lakiin uusi 92 a ja 92 b § seuraavasti: 
26, 27, 32, 35, 35 a, 36, 36 a, 36 b, 42 a § ja 52 a  
(Kuten StVM) 
53 § (Uusi) 
Kielto myydä alaikäiselle 
Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotiaalle Muutosehdotus päättyy
Tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotiaalle Muutosehdotus päättyy
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
54, 58 ja 60 § 
(Kuten StVM) 
62 § (Uusi) 
Alaikäisiä koskeva maahantuontikielto 
Alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotias Muutosehdotus päättyy ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä. 
65, 67, 70—72 § 
(Kuten StVM) 
74 § 
Yleiset tupakointikiellot 
Tupakoida ei saa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
(3—5 kohta kuten StVM) 
6) yleisellä uimarannalla toukokuun alusta syyskuun loppuun; yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja josta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13  §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen ilmoitusValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7) sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välittömässä läheisyydessä, bussipysäkeillä tai junalaitureilla. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8) perhepäivähoitoon käytettävissä tiloissa. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
(3 mom. kuten StVM) 
78, 90, 91, 92 a, 92 b, 94—96 § 
(Kuten StVM) 
97 § 
Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen 
Kunta voi peruuttaa 44 §:ssä tarkoitetun tai vanhan tupakkalain nojalla myönnetyn vähittäismyyntiluvan vähintään viikon ja enintään kuuden kuukauden määräajaksi, jos vähittäismyyntiluvan haltija kunnan tai muun valvontaviranomaisen kirjallisesta varoituksesta taikka rikosoikeudellisesta seuraamuksesta huolimatta: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) 53 §:n vastaisesti myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotiaalle Muutosehdotus päättyy taikka 56 §:n vastaisesti sallii alle 18-vuotiaan myydä tai muutoin luovuttaa mainittuja tuotteita; (Uusi) 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
(8 kohta kuten StVM) 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
106 ja 107 § 
(Kuten StVM) 
109 § (Uusi) 
Tupakan myyntirikos 
Joka tahallaan 
1) 53 §:n 1 momentin vastaisesti myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa taikka välittää tupakkatuotteen tai nikotiininestettä alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotiaalle Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
110 ja 117 §  
(Kuten StVM) 
118 § (Uusi) 
Hallussapitokielto 
Alle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20-vuotias Muutosehdotus päättyy ei saa pitää hallussaan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
(Kuten StVM) 
 Lakiehdotus päättyy 

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen asunto-osakeyhtiöiden tupakointikieltojen määräämisen mahdollistamiseksi enemmistöpäätöksellä. 
Helsingissä 2.3.2022
Mia Laiho kok 
 
Terhi Koulumies kok