Valiokunnan mietintö
StVM
21
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloitteet
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 
Lakialoite
LA
76
2017 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA
20
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Marko
Leimio
sosiaali- ja terveysministeriö
apulaisjohtaja
Hanna
Koskinen
Valtiokonttori
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Rintamaveteraaniliitto ry
Sotainvalidien Veljesliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettua lakia. 
Esityksessä ehdotetaan, että vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, korvataan kotona asumista tukevat palvelut. Valtiokonttori korvaisi tästä kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneet kustannukset.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  
Lakialoitteet
LA 76/2017 vp. Lakialoitteessa ehdotetaan, että kaikille sotiemme veteraaneille säädetään oikeus saada korvaus sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta annetun lain mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneista kustannuksista.  
LA 20/2018 vp. Lakialoitteessa ehdotetaan, että oikeus saada korvaus sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista säädetään koskemaan kaikkia sotiemme veteraaneja. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Kunnat ja kuntayhtymät järjestävät nykyisin rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluja Valtiokonttorin maksaman määrärahan puitteissa. Sotainvalideille on sotilasvammalaissa säädetty oikeus näihin palveluihin. Jotta rintamaveteraanit ja sotainvalidit olisivat tältä osin yhdenvertaisessa asemassa, esityksessä ehdotetaan, että rintamaveteraaneille mahdollistetaan lain tasolla oikeus saman sisältöisiin kotona asumista tukeviin palveluihin kuin sotainvalideille sotilasvammalain perusteella.  
Koska Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille kotona annettavista palveluista aiheutuneet kustannukset, eivät kunnat tai kuntayhtymät saa esityksen mukaan periä rintamaveteraaneilta maksua kyseisistä palveluista. Esityksen johdosta valtion budjettiin lisättäisiin uusi arviomäärärahamomentti 33.50.58, jolta kustannukset korvattaisiin. Vuonna 2019 esityksen kustannusvaikutukset olisivat noin 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 esityksellä arvioidaan olevan 69,9 miljoonan euron kustannuksia lisäävä vaikutus, ja seuraaville vuosille lisäkustannukset olisivat tästä alenevat.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää perusteltuna esityksen mukaista ehdotusta siitä, että rintamaveteraaneille säädetään lakiin perustuva nimenomainen oikeus kotona asumista tukeviin palveluihin ja ne korvattaisiin kunnille ja kuntayhtymille valtion varoista. Vaikka rintamaveteraaneille on annettu kotona asumista tukevia palveluja valtion myöntämän määrärahan puitteissa jo nykyisen sääntelyn nojalla, vahvistaa esitys valiokunnan näkemyksen mukaan veteraanien oikeutta saada näitä palveluja sekä laajentaa jossain määrin korvattavia palveluja. Valiokunta pitää myös periaatteellisesti tärkeänä, että ehdotuksella selkeytetään rintamaveteraanien oikeudellista asemaa sekä vahvistetaan heidän oikeuttaan kotona asumista tukeviin palveluihin lainsäädännön tasolla. 
Rintamaveteraanien kotona asumista on valiokunnan näkemyksen mukaan tuettava monipuolisesti silloin, kun palvelutarve ei vielä edellytä laitospalveluja. Säätämällä hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla veteraanien kotona asumista tukevista palveluista turvataan valiokunnan näkemyksen mukaan veteraaneille valtion rahoituksella palvelut kotona heidän yksilöllisen palvelutarpeensa mukaisesti siten, ettei palvelujen maksullisuus muodosta estettä palvelujen saamiselle.  
Hallituksen esitys on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2019. Valiokunta pitää tärkeänä, että ehdotettu lakimuutos tulee voimaan niin pian kuin se on käytännön toteutuksen näkökulmasta mahdollista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan voimaantuloa ei kuitenkaan kyetä aikaistamaan, koska esityksen edellyttämät tietojärjestelmämuutokset vievät aikaa. Koska muutosten toteutuksen edellytyksenä on toimivat tietojärjestelmät, valiokunta pitää perusteltuna hallituksen esityksessä ehdotettua voimaantuloaikaa. Valiokunta korostaa kuitenkin, että nykyisin lain mahdollistamaa menettelyä, jossa myös rintamaveteraaneille järjestetään kotona asumista tukevia palveluja Valtiokonttorin maksaman määrärahan puitteissa, on syytä jatkaa siirtymäaikana ennen kuin ehdotetut muutokset tulevat voimaan.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet ovat tehneet 4.12.2018 yhteisen lakialoitteen LA 85/2018 vp, jonka tarkoituksena on laajentaa laitoksessa annetun huollon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla korvattavuuden työkyvyttömyysastetta 20 prosentista 10 prosenttiin. Valiokunta laatii lakialoitteesta erillisen mietinnön ja käsittelee asian kiireellisenä.  
Lakialoitteet
Valiokunta on hyväksynyt lakiehdotuksen hallituksen esityksen mukaisena. Valiokunnan kannasta seuraa, että lakialoitteet on hylättävä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 207/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää lakialoitteisiin LA 76/2017 vp ja LA 20/2018 vp sisältyvät lakiehdotukset. 
Helsingissä 5.12.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 11.12.2018 17:48