Viimeksi julkaistu 20.10.2020 12.19

Valiokunnan mietintö StVM 22/2020 vp HE 107/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 107/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamiesHennaHuhtamäki
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • kehityspäällikköJaanaRissanen
  Eläketurvakeskus
 • juristiJonnaSalmela
  Kansaneläkelaitos
 • toiminnanjohtajaNiinaJussila
  Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • KEHA-keskus
 • Tapaturmavakuutuskeskus TVK
 • Työllisyysrahasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia sekä Eläketurvakeskuksesta annettua lakia. Ehdotetut muutokset sisältävät tarkennuksia sosiaaliturvalaitosten tehtäviin Euroopan unionin sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa. Eläketurvakeskukselle ehdotetaan lisää tehtäviä sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien todistusten antamisessa sekä poikkeuslupa-asioissa.  

Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa siirrytään vaiheittain sähköiseen tiedonvaihtoon vuoden 2020 aikana. Tietojärjestelmien rakennusvaiheesta siirrytään vaiheittain ylläpito- ja kehittämisvaiheeseen. Sähköiset sanomat liikkuvat Kansaneläkelaitoksessa sijaitsevan yhteyspisteen kautta. Ehdotukseen sisältyy yhteyspisteen tietojärjestelmäpalvelua koskevien säännösten muutoksia, joissa huomioidaan rakennetun yhteyspisteen tietojärjestelmän palvelut ja niiden käytöstä laaditut sopimukset. Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon sekä sosiaaliturvalaitosten tekemän yhteyspisteen tietojärjestelmäpalvelua koskevan puitesopimuksen myötä osa voimassa olevista säännöksistä on jäänyt tarpeettomiksi. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Lakiehdotuksilla tarkennetaan sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvää EU:n lainsäädäntöä toimeenpanevien laitosten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) otetaan vaiheittain käyttöön kuluvan vuoden aikana. Tiedot välitetään kansallisten yhteyspisteiden kautta. Tietoja vaihdetaan esimerkiksi henkilön työskentelystä, asumisesta, etuuksista sekä vakuutuksista silloin, kun henkilö on liikkunut EU:n lainsäädäntöä soveltavien maiden välillä ja tämä vaikuttaa muista maista maksettaviin etuuksiin. Suomessa Kelan yhteydessä toimivaa yhteyspistettä koskevat säännökset päivitetään muun muassa vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä.  

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun niin sanotun perusasetuksen (2004/883, EU) tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevista säännöksistä voidaan hakea poikkeuslupaa. Lakiehdotuksen mukaan valituskelpoisen päätöksen poikkeuslupa-asioissa tekisi jatkossa Eläketurvakeskus. Muutoksella parannetaan poikkeuslupa-asioiden käsittelyn yhdenvertaista toteutumista ja sähköisen asioinnin vaatimustenmukaisuutta.  

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 107/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
KimBergsd
jäsen
Anna-KaisaIkonenkok
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr
varajäsen
MikkoOllikainenr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen