Viimeksi julkaistu 17.11.2021 10.48

Valiokunnan mietintö StVM 26/2021 vp HE 171/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 171/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija Emmi Vettenranta 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • juristi Vilja Juvonen 
  Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Valiokunta on saanut ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kahta sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2022 saakka. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja olemaan voimassa 30.6.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi sairausvakuutuslain 31.12.2021 asti väliaikaisina voimassa olevia koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien säännösten voimassa oloa 30.6.2022 saakka. Näiden säännösten tavoitteena on lisätä vakuutettujen taloudellisia mahdollisuuksia mennä koronavirustutkimukseen yksityiselle palveluntuottajalle julkisen terveydenhuollon sijasta ja helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota covid-19-rokotteita sekä koronavirustutkimuksia järjestämässään työterveyshuollossa. Rokotustoimenpiteen korvattavuuden myötä myös rokotukseen tehdyn matkan matkakustannukset niin julkiseen kuin myös yksityiseen terveydenhuoltoon tulevat korvattaviksi.  

Valiokunta pitää koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten jatkamista perusteltuna korkean rokotuskattavuuden toteutumisen tukemiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Lisäksi valiokunta toteaa, että rokotuskattavuuden lisäämiseksi työterveyshuoltoa tulisi tarkoituksenmukaisessa laajuudessa hyödyntää nykyistä enemmän työikäisten rokottamisessa. Työterveyshuollon hyödyntäminen rokottamisessa edellyttää kunnan ja työnantajan sekä työterveyshuollon välistä sopimusta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 171/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen