Valiokunnan mietintö
StVM
29
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Meri
Paavola
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Laura
Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Reetta
Honkanen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Tupakkateollisuusliitto ry
Philip Morris Finland Oy
Suomen ASH ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Esitys liittyy tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia koskevaan järjestelmään, joka perustuu Euroopan unionin sääntelyyn. 
Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin osaltaan täytäntöön tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksia koskeva komission täytäntöönpanopäätös. Tupakkalaissa säädettäisiin turvaominaisuuden aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta koskevasta vaatimuksesta. Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla olisi syytä uskoa turvaominaisuuden aitoustekijän koskemattomuuden vaarantuneen, sillä olisi toimivalta vaatia, että turvaominaisuus korvataan tai sitä muutetaan. 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vaadittavan yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla tuotteet voidaan jäljittää, olisi oltava Suomen nimeämän tahon antama. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esitys liittyy tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia koskevaan Euroopan unionin järjestelmään. Ehdotetuilla muutoksilla toimeenpannaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksia koskevaa komission sääntelyä. Muutoksilla mahdollistetaan myös sellaisen asetuksentasoisen sääntelyn antaminen, jota komission turvaominaisuuspäätöksen täytäntöönpano edellyttää.  
EU:n sääntelyllä pyritään estämään tupakkatuotteiden salakuljetusta ja laitonta kauppaa, jotka aiheuttavat jäsenvaltioille mittavia taloudellisia menetyksiä saamatta jäävien tullien, arvonlisäverojen ja valmisteverojen kautta. Lisäksi verottomasti myydyt tupakkatuotteet houkuttelevat erityisesti henkilöitä, joilla on vähän rahaa käytettävissään, kuten lapset ja heikommassa taloudellisessa asemassa olevat. Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että ehdotetulla sääntelyllä voidaan merkittävästi ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa ja salakuljetusta. 
Tupakkalain 32 §:ään ehdotetaan lisättäväksi vaatimus turvaominaisuuden aitoustekijän tarjoajan riippumattomuudesta, minkä lisäksi riippumattomuutta koskevista velvollisuuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Valiokunta pitää tärkeänä, että vähittäismyyntipakkauksen yksilöllinen tunniste on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämän tahon antama ja että aitoustekijä on sellaisen kolmannen osapuolen tarjoama, joka on EU:n säännösten tarkoittamalla tavalla riippumaton tupakkateollisuudesta.  
Valviralla on ehdotuksen mukaan toimivalta puuttua tilanteisiin, joissa turvaominaisuuden aitoustekijän koskemattomuuden epäillään vaarantuneen tai joissa aitoustekijän tarjoaja ei enää täytä riippumattomuutta koskevia vaatimuksia. Ehdotetun 87 §:n 1 momentin mukaan Valviralla on oikeus saada aitoustekijän tarjoajalta ja sen mahdollisilta alihankkijoilta tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida näiden riippumattomuutta.  
Valiokunta pitää tärkeänä, että tupakkalain tehokkaan valvonnan edellyttämät voimavarat turvataan lain täytäntöönpanossa.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
32 §. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakolliset merkinnät.
Ehdotetun 1 momentin 2 kohdan mukaan vähittäismyyntipakkauksen jäljittämistä varten tarkoitetun tunnisteen tulee muun ohella olla Suomen nimeämän tahon antama. Valiokunta ehdottaa säännöksen täsmentämistä siten, että tunnisteen tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön nimeämän tahon antama. 
60 §. Tukkumyynnin rajoitukset.
Komission jäljitettävyysasetuksen (2018/574 EU ) 14 artiklan 1 kohdan mukaan talouden toimijoiden ja ensimmäisten vähittäismyyntipaikkojen toiminnanharjoittajien on haettava talouden toimijan tunnistekoodia kunkin sellaisen jäsenvaltion toimivaltaiselta tunnisteiden antajalta, jossa ne harjoittavat toimintaa. Saman asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan kaikkien toimintayksikköjen, valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka, on oltava tunnistettavissa toimintayksikön tunnistekoodilla. Jotta vähittäismyyntipakkausten todellinen kuljetusreitti voidaan määrittää, talouden toimijoiden on kirjattava muun muassa vähittäismyyntipakkausten lähettäminen ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisen vähittäismyyntipaikan tulee siten olla yksilöitävissä tunnistekoodilla jo siinä vaiheessa, kun sille myydään tupakkatuotteita, jotta tukkumyyjä voi tehdä toimituksen yhteydessä tarvittavat tietokirjaukset ensisijaiseen tietojärjestelmään.  
Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi voimassa olevan 60 §:n 1 momentin muuttamista siten, että tupakkatuotteita saa myydä tukuittain vain sellaisille säännöksessä mainituille toimijoille, joilla on komission jäljitettävyysasetuksen 15 ja 17 artiklassa tarkoitetut tunnistekoodit. 
Voimaantulosäännös.
Valiokunta ehdottaa, että 60 §:n 1 momentin muutosta sovelletaan savukkeisiin ja kääretupakkaan 20 päivästä heinäkuuta 2019 ja muihin tupakkatuotteisiin 20.5.2024 alkaen. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 301/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
tupakkalain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkalain (549/2016) 2 §:n 42 kohta, 32 §, 60 §:n 1 momentti, 87 ja 119 § sekä 120 §:n 6 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 42 kohta ja 32 § laissa 1374/2016, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1374/2016, uusi 43 kohta sekä lakiin uusi 100 a ja 100 b § seuraavasti: 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
42) asuntoyhteisöllä osakeyhtiötä, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009), yhteisöä ja säätiötä, johon sovelletaan asumisoikeusasunnoista annettua lakia (650/1990), asunto-osuuskuntaa, yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) 2 §:ssä tarkoitettua vuokrataloa sekä muuta yhteisöjen omistamaa vuokratalokantaa; 
43) aitoustekijällä turvaominaisuuden osaa, josta säädetään tarkemmin tupakkatuotteisiin lisättävien turvaominaisuuksien teknisistä standardeista annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/576, jäljempänä komission turvaominaisuuspäätös. 
32 § 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakolliset merkinnät 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa on oltava: 
1) suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista; poltettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksessa on lisäksi oltava kuvalliset varoitukset tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista sekä suomeksi ja ruotsiksi tupakansavun haitallisuutta koskeva tiedotusviesti ja tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja; 
2) vähittäismyyntipakkauksen jäljittämistä varten tarkoitettu yksilöllinen tunniste, josta säädetään teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/574, jäljempänä komission jäljitettävyysasetus, ja jonka on oltava sosiaali- ja terveysministeriön nimeämän tahon antama, sekä väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus, joka koostuu näkyvistä, osittain piilotetuista ja piilotetuista aitoustekijöistä. 
Vähintään yhden 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista aitoustekijöistä on oltava sellaisen kolmannen osapuolen tarjoama, joka on komission turvaominaisuuspäätöksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton tupakkateollisuudesta. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 
1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen tekstistä, kuvista, kirjasinlajista ja koosta, väristä, kehystämisestä, pinta-alasta, sijoittelusta, vuorottelemisesta, kiinnittämisestä, rikkoutumattomuudesta ja muusta määrittelystä; 
2) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tunnisteen sijoittelusta ja merkitsemisestä pakkaukseen, tunnisteen avulla määritettävistä tiedoista sekä siitä, mitkä tiedot kuuluvat tunnisteeseen ja mihin tietoihin on päästävä sähköisesti sen välityksellä; 
3) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun turvaominaisuuden sijoittelusta ja merkitsemisestä pakkaukseen sekä turvaominaisuuden teknisistä standardeista ja niiden mahdollisesta vuorottelusta; 
4) 2 momentissa tarkoitetun aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta koskevista velvollisuuksista. 
60 § (Uusi) 
Tukkumyynnin rajoitukset 
Tupakkatuotteita saa myydä tukuittain jälleenmyyntiä varten vain 50 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tehneelle tukkukaupalle, jolla on komission jäljitettävyysasetuksen 15 ja 17 artiklassa tarkoitetut tunnistekoodit, sekä vähittäismyyntiä varten vain sille, jolla on kyseiset tunnistekoodit ja
1) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupa ja joka on 46 §:n 1 momentin 2 kohdan tai 49 §:n nojalla ilmoittanut myyvänsä tupakkatuotteita; 
2) vanhan tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa. 
87 § 
Tiedonsaantioikeus 
Valviralla ja kunnalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajilta, maahantuojilta ja myyjiltä sekä muilta viranomaisilta tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisen toiminnan selvittämiseksi. Lisäksi Valviralla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetulta aitoustekijän tarjoajalta ja sen mahdollisilta alihankkijoilta komission turvaominaisuuspäätöksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. 
Jos 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei anneta määräajassa, Valvira tai kunta voi asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee hallinto-oikeus uhkasakon asettajan hakemuksesta. Uhkasakkoa ei kuitenkaan saa asettaa, jos asianomaista on aihetta epäillä rikoksesta ja pyydetty aineisto liittyy rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan. 
Kunta ja aluehallintovirasto ovat pyydettäessä velvollisia toimittamaan korvauksetta Valviralle tarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja tämän lain mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. Tiedot on toimitettava Valviran määräämällä tavalla. 
100 a §  
Vaatimus turvaominaisuuden korvaamisesta tai muuttamisesta 
Kunnan on ilmoitettava heti Valviralle, jos se epäilee 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun aitoustekijän koskemattomuuden vaarantuneen. Jos Valviralla on syytä uskoa aitoustekijän koskemattomuuden vaarantuneen, sen on vaadittava tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta, että kyseinen turvaominaisuus korvataan tai sitä muutetaan. 
100 b § 
Aitoustekijän tarjoajan riippumattomuuden varmistaminen 
Jos 87 §:n 1 momentin nojalla toimitetuista tiedoista tai muutoin ilmenee, että 32 §:n 2 momentissa tarkoitettu aitoustekijän tarjoaja tai sen mahdolliset alihankkijat eivät enää täytä riippumattomuutta koskevia vaatimuksia, Valviran on kohtuullisessa määräajassa ja viimeistään sitä kalenterivuotta, jona tiedot vastaanotettiin, seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riippumattomuutta koskevien edellytysten noudattamiseksi. 
119 § 
Hävittäminen 
Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todisteellisesti hävittää tai hävityttää sellaisen tupakkatuotteen, poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen, sähkösavukkeen tai nikotiininesteen päällyksineen, joka voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että se julistetaan menetetyksi, ja jolla ei ole sanottavaa myynti- tai käyttöarvoa. 
120 § 
Voimaantulo 
Lain 32 §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 6 lukua sovelletaan savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyntipakkauksiin 20 päivästä toukokuuta 2019 ja muiden tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin 20 päivästä toukokuuta 2024. Ennen näitä ajankohtia vähittäismyyntipakkausten tunnistettavuuteen ja jäljitettävyyteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Savukkeen ja kääretupakan, joka on valmistettu EU:ssa tai tuotu EU:n alueelle ennen 20 päivää toukokuuta 2019, sekä muun tupakkatuotteen, joka on valmistettu EU:ssa tai tuotu EU:n alueelle ennen 20 päivää toukokuuta 2024, vapaassa liikkeessä olosta säädetään kuitenkin komission jäljitettävyysasetuksen 37 artiklassa ja siihen sovelletaan komission turvaominaisuuspäätöksen 9 artiklaa.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
Mitä 60 §:n 1 momentissa säädetään komission jäljitettävyysasetuksessa tarkoitetuista tunnistekoodeista, sovelletaan savukkeisiin ja kääretupakkaan 20 päivästä heinäkuuta 2019 ja muihin tupakkatuotteisiin 20 päivästä toukokuuta 2024. 
Helsingissä 17.1.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 7.2.2019 16:51