Valiokunnan mietintö
StVM
3
2016 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 14/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Eila
Mustonen
sosiaali- ja terveysministeriö
sosiaalineuvos
Pirjo
Sarvimäki
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Sanna
Hirsivaara
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtava lakimies
Sami
Uotinen
Suomen Kuntaliitto
ammattiasioiden päällikkö
Marjo
Varsa
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Sosiaalialan Työnantajat ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki. Jatkossa sosiaalihuollon henkilöstöstä säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa, joka tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sisältyy säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta.  
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräisiin lakeihin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain voimaantulosta aiheutuvia muutoksia.  
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuun ottamatta toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:ää, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) hyväksyttiin eduskunnassa viime vaalikauden lopulla, ja se on tullut voimaan 1.3.2016. Esityksessä ehdotettu vuonna 2005 säädetyn sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (kelpoisuuslain) kumoaminen on välttämätöntä uuden korvaavan ammattihenkilöitä sääntelevän yleislain tultua voimaan.  
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetulla lailla on luotu perusteet keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Uuden lain voimaantulon myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuu. Tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan.  
Valiokunta toteaa, että henkilöstön ammattipätevyyksiä koskevan lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena tulee olla asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä koulutetun henkilöstön osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Kumottava sosiaalihuollon kelpoisuuslaki, jossa määriteltiin tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet, ei ole edistänyt riittävästi sosiaalihuollon tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Hyväksyessään uuden lain valiokunta katsoi sen antavan joustavuutta ja mahdollistavan nykyistä paremmin tehtävärakenteen ja työnjaon uudistamisen, kun lailla ei enää määritellä tehtävänimikkeitä niihin liittyvine kelpoisuuksineen (StVM 52/2014 vp). Valiokunta piti myös tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraation syventyessä sosiaalihuollon ammattihenkilölakia ja terveydenhuollon ammattihenkilölakia edelleen yhdenmukaistetaan ja myöhemmin yhdistetään ne yhdeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaiksi. Näin turvataan palvelujen laatua, ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia. 
Vanhan lain kumoamisen johdosta sosiaaliasiamiehen kelpoisuutta koskeva säännös siirretään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja lastenvalvojan kelpoisuutta ja sosiaalihuollon johtamista koskeva säännös sosiaalihuoltolakiin. Muuten muutosehdotukset erityislakeihin ovat pääasiassa teknisiä viittaussäännösten muutoksia uuteen sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin kelpoisuuslain sijasta. Valiokunta huomauttaa, ettei nyt hyväksyttävillä muutoksilla ole tarkoitettu rajattavaksi eri ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuksia. Vanhan lain kumoamisen johdosta muutettava sosiaalihuoltolain 36 § ei käytännössä kapeuta tai rajaa palvelutarpeen arvioinnista vastaavien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden joukkoa nykyisestä. Myös ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:ään lisättävä viittaus ammattihenkilölain 3 §:ään tarkoittaa käytännössä samoja ammattiryhmiä kuin vanha kelpoisuuslakikin. 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 12 §:n 1 momentissa säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa. Hallitusohjelmaan sisältyvässä Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen -toimenpideohjelmassa yhtenä kohtana on mainitun säännöksen väljentäminen. 
Tarve 12 §:n väljentämiseen liittyy erityisesti sosiaalityöntekijöiden sijaisten sekä palveluiden saatavuuden turvaamiseen. Hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta kyseisen lainkohdan muuttamisesta, koska esityksen perustelujen mukaan asia tullaan ratkaisemaan toimenpideohjelman toimeenpanon yhteydessä. Valiokunta kiirehtii toimenpideohjelman täytäntöönpanoa. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 14/2016 vp sisältyvät 1—14. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.3.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Ritva
Elomaa
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Vastalause
Perustelut
Pidämme hyvänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan sääntelyn yhdenmukaistumista ja sitä, että tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan. Näin turvataan palvelujen laatua, ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia. 
Pidämme tärkeänä tehtävärakenteen ja työnjaon uudistamista. Uudistuksia on jatkettava ja ne pitää tehdä asiakkaiden tarpeet ja henkilöstön osaaminen huomioiden. Motiivina ei saa olla lyhyen tähtäimen säästötavoite. Kansalaisten pitää voida luottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvään laatuun ja henkilöstön osaamiseen. Tämä on välttämätöntä myös asiakkaan oikeusturvan kannalta.  
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 12 §:n 1 momentissa säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa. Hallitusohjelmaan sisältyvässä Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen -toimenpideohjelmassa yhtenä kohtana on 12 §:n säännöksen väljentäminen. Valiokunta ei ole kuullut asiantuntijoita asiassa, ja siksi emme kannata valiokunnan mietinnössä olevaa mainintaa asiasta.  
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että valiokunnan mietinnön StVM 3/2016 vp perusteluista poistetaan kaksi vimeistä kappaletta. 
Helsingissä 15.3.2015
Anneli
Kiljunen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Anna-Maja
Henriksson
r
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 11.15