Valiokunnan mietintö
StVM
3
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 265/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Lausunto
Asiasta on annettu seuraava lausunto: 
talousvaliokunta
TaVL 4/2017 vp
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Juha
Jokinen
sosiaali- ja terveysministeriö
toimitusjohtaja
Timo
Toropainen
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
toiminnanjohtaja
Anneli
Kaartinen
Vakuutuskassat ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Finanssivalvonta
Finanssialan Keskusliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Eläkesäätiöt ja vakuutuskassat voisivat kattaa vakuutusteknistä vastuuvelkaansa eräillä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenvaltioissa tehdyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla samalla tavalla kuin vastaavilla Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdyillä sijoituksilla. Esityksessä ehdotetaan, että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön sellaiseen jäsenvaltioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, tehtyjen sijoitusten vastuuvelan katteen bruttomäärän 10 prosentin rajoitus kumotaan.  
Lisäksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenvaltioissa tehtyjen vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen kiinteistösijoitusten osalta eläkevastuun tai vastuuvelan bruttomäärän kattamista koskevat määrälliset rajoitukset kumottaisiin. Kiinteistösijoituksia ehdotetaan säänneltäväksi johdon yleisen huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimuksen sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden avulla. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitys on tarpeellinen, jotta vapaaehtoista lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesää-tiöiden ja vakuutuskassojen sijoitustoimintaa koskeva kansallinen lainsäädäntö voidaan saattaa vastaamaan OECD:n pääomaliikekoodia, johon Suomi on sitoutunut. Esityksellä poistetaan edellä mainittujen eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoiminnan eräitä rajoituksia, jotka voivat tarpeettomasti estää sijoittamista tuottaviin ja turvaaviin kohteisiin samoin kuin vaikeuttaa sijoitusten tarkoituksenmukaista hajauttamista.  
Nykyiset säännökset on koettu sijoituspäätöksiä rajoittavina, monimutkaisina ja nykyiseen sijoitusmarkkinatilanteeseen huonosti soveltuvina, kuten talousvaliokunta lausunnossaan toteaa. Nykyinen katesäännöstö, joka on pääsääntöisesti ollut voimassa yli 20 vuotta, on vaikeuttanut sijoittamista mm. Yhdysvaltoihin ja Japaniin.  
Esityksen mukaan ETA-alueen ulkopuolisiin OECD-maihin tehdyt sijoitukset rinnastetaan jatkossa katekelpoisuudessa ETA-valtioihin tehtyihin sijoituksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen Suomessa tai ETA- ja OECD-jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteistösijoitusten osalta eläkevastuun tai vastuuvelan bruttomäärän kattamista koskevat määrälliset rajoitukset kumotaan.  
Valiokunta toteaa, ettei esitetyillä muutoksilla tavoitella eläkesäätiöiden ja -kassojen nykyisten sijoitusjakaumien muuttamista vaan tavoitteena on ainoastaan lisätä vaihtoehtoja eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitustoiminnassa, mikä on tarkoituksenmukaista myös riskien hajauttamisen kannalta.  
Näiden sijoitusten sääntely tapahtuu jatkossa johdon yleisen huolellisuus- ja raportointivelvollisuuden, sijoitusten tuottavuus- ja turvaavuusvaatimuksen sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden avulla. Valiokunta korostaa, etteivät muutokset poista lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön tai -kassan johdon velvollisuuksia. Johdon on myös jatkossa otettava huomioon erilaiset sijoitustoiminnan riskit ja niiden hallinta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 265/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.3.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 16:06