Valiokunnan mietintö
StVM
3
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 39/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Eläketurvakeskus
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Merimieseläkekassa
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia. Esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksen tavoitteena on antaa merenkulun toimialalla taloudellisiin hankaluuksiin joutuneille varustamoille joustoa merimieseläkelain mukaisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Merimieseläkekassa voi ehdotuksen mukaan siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella varustamon pyynnöstä ja erityisen painavista syistä. Esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen EK ry:n, KT Kuntatyönantajat ry:n, SAK ry:n, STTK ry:n ja Akava ry:n 18.3.2020 tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouden kriisissä.  
Ehdotettu muutos koskee vain merenkulun toimialan lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen eräpäivän määräytymistä, mutta ehdotettua muutosta vastaavat muita yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat muutokset toteutetaan näiden lakien mukaisia työeläkevakuutusmaksuja koskevilla lakia alemman asteisilla säännöksillä ja määräyksillä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitetta ja ehdotettua muutosta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin teknistä korjausta lakiehdotuksen johtolauseeseen.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 39/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 
Valiokunnan muutosehdotus
Laki 
merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään merimieseläkelain (1290/2006) 142 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 296/2015, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 
142 § 
Työntekijän eläkevakuutusmaksun pidättäminen, eläkevakuutusmaksun suorittaminen ja työntekijän eläkevakuutusmaksun periminen 
Sen estämättä, mitä 1─3 momentissa säädetään, eläkekassa voi työnantajan pyynnöstä ja erityisen painavista syistä siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Pyyntö eräpäivän siirtämisestä on esitettävä eläkekassalle ennen 2 momentissa säädettyä eräpäivää. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tätä lakia sovelletaan eläkevakuutusmaksuihin, joiden 142 §:n 2 momentissa säädetty eräpäivä on 10 päivänä huhtikuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020. 
Helsingissä 3.4.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 8.4.2020 12.54