Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö StVM 3/2020 vp HE 39/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 39/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Eläketurvakeskus

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Merimieseläkekassa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia. Esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen tavoitteena on antaa merenkulun toimialalla taloudellisiin hankaluuksiin joutuneille varustamoille joustoa merimieseläkelain mukaisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Merimieseläkekassa voi ehdotuksen mukaan siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella varustamon pyynnöstä ja erityisen painavista syistä. Esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen EK ry:n, KT Kuntatyönantajat ry:n, SAK ry:n, STTK ry:n ja Akava ry:n 18.3.2020 tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouden kriisissä.  

Ehdotettu muutos koskee vain merenkulun toimialan lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen eräpäivän määräytymistä, mutta ehdotettua muutosta vastaavat muita yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat muutokset toteutetaan näiden lakien mukaisia työeläkevakuutusmaksuja koskevilla lakia alemman asteisilla säännöksillä ja määräyksillä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitetta ja ehdotettua muutosta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin teknistä korjausta lakiehdotuksen johtolauseeseen.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 39/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

Laki merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään merimieseläkelain (1290/2006) 142 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 296/2015, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi väliaikaisesti Muutosehdotus päättyy uusi 4 momentti seuraavasti: 
142 § 
Työntekijän eläkevakuutusmaksun pidättäminen, eläkevakuutusmaksun suorittaminen ja työntekijän eläkevakuutusmaksun periminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen estämättä, mitä 1─3 momentissa säädetään, eläkekassa voi työnantajan pyynnöstä ja erityisen painavista syistä siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Pyyntö eräpäivän siirtämisestä on esitettävä eläkekassalle ennen 2 momentissa säädettyä eräpäivää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Tätä lakia sovelletaan eläkevakuutusmaksuihin, joiden 142 §:n 2 momentissa säädetty eräpäivä on 10 päivänä huhtikuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anu Vehviläinen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen