Viimeksi julkaistu 24.11.2022 15.24

Valiokunnan mietintö StVM 31/2022 vp HE 302/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 302/2022 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija Emmi Vettenranta 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • juristi Julia Harhama 
  Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia väliaikaisesti ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävät tutkimukset olisivat sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta korvattavia. Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin. Sääntelyn ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 30.12.2022. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Ehdotetut muutokset koskevat koronaepidemian johdosta tehtyä 31.12.2022 saakka voimassa olevaa sääntelyä, joka koskee koronavirusrokotuksen rokottamistoimenpiteen ja koronavirustestauksen kustannusten korvaamista. Sääntelyä ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2023 saakka.  

Koronavirusrokotuksen rokottamistoimenpiteen kustannusten korvaamista koskevaan sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:ään ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. Rokottamiskorvaustoimenpiteen korvaustaksa olisi siten edelleen 16 euroa.  

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös koronavirustestauksen kustannusten korvaamisesta ja korvaustaksasta. Voimassa olevan sairausvakuutuslain 3 luvun 7 §:n mukaan koronavirustestauksen kustannusten korvaustaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ehdotuksen mukaan sairausvakuutuslain perusteella korvattavia tutkimuksia ovat PCR-tutkimus ja antigeenitutkimus. PCR-tutkimuksen korvaustaksaksi ehdotetaan 100 euroa ja antigeenitutkimuksen korvaustaksaksi 36 euroa. Muut covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävät tutkimukset (vasta-ainetestit) eivät olisi korvattavia.  

Väliaikaisen sääntelyn voimassaolon jatkamisen tavoitteena on osaltaan turvata koronavirusepidemian torjuntaa ja varautua epidemiatilanteen mahdolliseen pahenemiseen. Valiokunta pitää väliaikaisena voimassa olevan sääntelyn jatkamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 302/2022 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.11.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen