Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.20

Valiokunnan mietintö StVM 32/2020 vp HE 108/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta (HE 108/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

  • neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen 
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • oikeusministeriö
  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia, rintamasotilaseläkelakia ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettua lakia. 

Esityksessä ehdotetaan kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuksien maksamista koskevien säännösten yhdenmukaistamista valtion osuuden ennakon määrän ja ennakon tarkistamisen osalta. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa Kansaneläkelaitokselle maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuksien maksamista ja tarkistamista koskevia säännöksiä. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia etuuksiin eikä etuudensaajien asemaan. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutoksia kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskeviin säännöksiin. Kansaneläkerahastosta maksettavia etuuksia ovat kansaneläkelain (568/2007) 97 §:ssä, takuueläkkeestä annetussa laissa (703/2010), vammaisetuuksista annetussa laissa (570/2007), eläkkeensaajan asumistuesta annetussa laissa (571/2007), rintamasotilaseläkelaissa (119/1977) ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetussa laissa (988/1988) tarkoitetut Kansaneläkelaitoksen toimeenpantaviksi säädetyt etuudet sekä niiden toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat toimintakulut. Valtio rahoittaa kansaneläkerahaston kulut.  

Hallituksen esityksen mukaan voimassa olevat Kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevat säännökset poikkeavat toisistaan sekä sisällöltään että sääntelytekniikaltaan esimerkiksi siltä osin, mistä seikoista säädetään laeissa ja mistä asetuksissa. Valiokunta toteaa, että ehdotetut muutokset selkeyttävät ja yhdenmukaistavat valtion osuuden maksamista koskevaa sääntelyä sekä vähentävät valtion ja Kansaneläkelaitoksen väliseen maksuliikenteeseen liittyvää hallinnollista työtä. Esityksellä ei ole vaikutuksia etuudensaajan asemaan, vaan muutokset ovat ainoastaan rahoitusteknisiä. Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin. 

Kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta säädetään yleisellä tasolla kansaneläkelaissa, takuueläkelaissa, rintamasotilaseläkelaissa, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetussa laissa, vammaisetuuksista annetussa laissa ja eläkkeensaajan asumistuesta annetussa laissa. Valtion osuuden ennakon ja lopullisen osuuden maksamisesta sekä näihin liittyvien tietojen luovuttamisesta säädetään edellä mainittujen lakien nojalla annetuissa kuudessa eri asetuksessa. Esityksen tarkoituksena on, että jatkossa valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä niitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkempia säännöksiä yhdellä valtioneuvoston asetuksella kuuden erillisen asetuksen sijaan.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt ehdotettavat asetuksenantovaltuudet vammaisetuuksista annetun lain 53 §:ssä, rintamasotilaseläkelain 15 §:ssä ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 9 §:ssä poikkeavat voimassa olevissa eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 57 §:ssä ja takuueläkkeestä annetun lain 36 §:ssä säädetyistä asetuksenantovaltuuksista, vaikka kyseisten säännösten nojalla on tarkoitus antaa yksi valtioneuvoston asetus. Valiokunta ehdottaa uutta 4.—6. lakiehdotusta, joiden tarkoituksena on jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvatulla tavalla täsmentää ja yhdenmukaistaa asetuksenantovaltuuksia. Lisäksi valiokunta ehdottaa teknisluonteisia muutoksia valtion osuuden maksamista koskeviin pykäliin. Valiokunnan ehdottamilla muutoksilla ja uusilla lakiehdotuksilla ei ole sisällöllistä vaikutusta hallituksen esityksessä kuvattuun kansaneläkerahaston valtion osuuksien maksamismenettelyyn.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n muuttamisesta

53 §. Rahoitus.

Valiokunta ehdottaa, että pykälän 2 momenttia täsmennetään niin, että siinä säädetään valtion osuuden ennakon maksamisesta Kansaneläkelaitokselle.  

2. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

15 §.

Pykälässä säädetään rintamasotilaseläkelain mukaisista etuuksista Kansaneläkelaitokselle aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttia täsmennettäväksi niin, että siinä säädetään valtion osuuden ennakon maksamisesta kuukausittain vastaavasti kuin vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n 2 momentissa.  

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

9 §.

Pykälässä säädetään Kansaneläkelaitokselle ulkomaille maksettavasta rintamalisästä aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttia täsmennettäväksi niin, että siinä säädetään valtion osuuden ennakon maksamisesta kuukausittain vastaavasti kuin vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n 2 momentissa. 

4. Laki takuueläkkeestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta (Valiokunnan uusi lakiehdotus)

36 §. Rahoitus.

Pykälässä säädetään Kansaneläkelaitokselle takuueläkkeistä aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan lain 1 momenttia. Pykälän 2 momentissa säädetään valtion osuuden maksamisesta Kansaneläkelaitokselle kuukausittain. Valiokunta ehdottaa, että voimassa olevan pykälän 2 momentissa oleva asetuksenantovaltuus siirretään uuteen 3 momenttiin. Koska tarkoituksena on, että kansaneläkerahastosta maksettavia etuuksia koskeva sääntely annetaan jatkossa yhdellä valtioneuvoston asetuksella nykyisen kuuden eri asetuksen sijaan, valiokunta ehdottaa, että pykälän uudessa 3 momentissa säädetään rahoitukseen liittyvästä asetuksenantovaltuudesta vastaavasti kuten hallituksen esityksen 1.—3. lakiehdotuksissa.  

5. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta (Valiokunnan uusi lakiehdotus)

57 §. Rahoitus.

Pykälässä säädetään Kansaneläkelaitokselle eläkkeensaajan asumistuesta aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat sisällöltään voimassa olevaa lakia, mutta voimassa olevan pykälän 2 momentissa oleva asetuksenantovaltuus ehdotetaan siirrettäväksi uudeksi 3 momentiksi. Koska tarkoituksena on, että kansaneläkerahastosta maksettavia etuuksia koskeva sääntely annetaan jatkossa yhdellä valtioneuvoston asetuksella nykyisen kuuden eri asetuksen sijaan, valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momentissa säädetään rahoitukseen liittyvästä asetuksenantovaltuudesta vastaavasti kuten hallituksen esityksen 1.—3. lakiehdotuksissa. Ehdotetun pykälän 4 momentti vastaa voimassa olevan lain 3 momenttia.  

6. Laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta (Valiokunnan uusi lakiehdotus)

103 §. Valtion osuuden maksaminen.

Pykälässä säädetään valtion osuuden maksamisesta Kansaneläkelaitokselle kansaneläkerahastosta maksettavia etuuksia ja kuluja varten. Valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään valtion osuuden ennakon maksamisesta Kansaneläkelaitokselle.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 108/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hyväksyy uudet, 4.—6. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uudet lakiehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n 2 momentti seuraavasti: 
53 § 
Rahoitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valtion osuuden Muutosehdotus päättyy ennakkoa vammaisetuuksien arvioiduista kuluista. Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä niitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §, 
sellaisena kuin se on osaksi laissa 169/2008, ja 
lisätään lakiin siitä lailla 727/2001 kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § seuraavasti: 
2 § 
Tämän lain mukaisen rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä. 
15 § 
Tämän lain mukaan myönnettävistä eläkkeistä Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuukausittain valtion osuuden Muutosehdotus päättyy ennakkoa maksettaviksi lähetettyjen eläkkeiden määrästä. Tämän lain mukaisesta toiminnasta aiheutuvat toimintakulut luetaan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluiksi. 
Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä niitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 4 ja 9 §, 
sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi laissa 170/2008, sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 984/1996, uusi 3 momentti seuraavasti: 
1 a § 
Tämän lain mukaisen rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, veteraanitunnuksen tai 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä. 
4 § 
Oikeus rintamalisään alkaa aikaisintaan sen maksujakson alusta, jonka aikana hakemus on jätetty. Rintamalisän hakijalle maksetaan rintamalisää 65 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan kuitenkin sen maksujakson alusta, jonka aikana hakemus on jätetty. 
Rintamalisä maksetaan etuudensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Saadakseen edelleen rintamalisää on etuuden saajan aikaisintaan kahta kuukautta ennen kunkin maksujakson päättymistä annettava Kansaneläkelaitoksen vahvistamalla lomakkeella ilmoitus, ovatko etuuden maksuperusteet olemassa. Jos henkilö ei anna tässä tarkoitettua ilmoitusta, rintamalisän maksaminen keskeytetään. 
5 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rintamalisän maksaminen lakkaa sen kuukauden alusta, josta henkilölle syntyy oikeus rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaiseen rintamalisään, ja rintamalisän saajan kuoltua kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. 
9 § 
Tämän lain mukaan myönnettävästä rintamalisästä Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuukausittain valtion osuuden Muutosehdotus päättyy ennakkoa maksettaviksi lähetettyjen rintamalisien määrästä. Tämän lain mukaisesta toiminnasta aiheutuvat toimintakulut luetaan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluiksi. 
Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä niitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunnan uudet lakiehdotukset

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4. Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Laki Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi takuueläkkeestä annetusta lain 36 §:n muuttamisesta Muutosehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eduskunnan päätöksen mukaisesti Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi muutetaan Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 § seuraavasti:  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 36 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Rahoitus Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Takuueläkkeestä Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kulut korvataan valtion varoista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain valtion osuuden ennakkoa takuueläkkeistä aiheutuvista kuluista.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Muutosehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5. Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Laki Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta  Muutosehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eduskunnan päätöksen mukaisesti Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi muutetaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 § seuraavasti: Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 57 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Rahoitus Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eläkkeensaajan asumistuista Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kulut korvataan valtion varoista. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain valtion osuuden ennakkoa eläkkeensaajan asumistuista aiheutuvista kuluista.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta ja maksamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämän lain toimeenpanosta aiheutuvat toimintakulut katsotaan kansaneläkerahastosta maksettaviksi Kansaneläkelaitoksen toimintakuluiksi. Muutosehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6. Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Laki Muutosehdotus päättyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta Muutosehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Eduskunnan päätöksen mukaisesti Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lisätään Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  kansaneläkelain (568/2007) 103 §:ään siitä lailla 1453/2015 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 103 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtion osuuden maksaminen Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain valtion osuuden ennakkoa tämän lain mukaisista eläkkeistä ja etuuksista aiheutuvista kuluista. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Juhana Vartiainen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen