Valiokunnan mietintö
StVM
34
2018 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Erik
Strömberg
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Kansaneläkelaitos
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaista rintamalisää sekä vammaisetuuslain mukaista veteraanilisää korotetaan sen verran kuin kansaneläkeindeksin korotus olisi etuuksia korottanut vuonna 2019. Etuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin ja kansaneläkeindeksi on jäädytetty vuodeksi 2019. Ilman ehdotettua muutosta veteraanietuuksia ei korotettaisi. Nyt niihin ehdotetaan noin 1,2 prosentin korotus. 
Veteraanietuuksia varten on valtion talousarviossa arviomääräraha. 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää tasokorotuksia veteraanietuuksiin huhtikuun alusta 2019 lukien. Veteraanietuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin ja vuodelle 2019 kansaneläkeindeksi on jäädytetty joulukuussa 2018 hyväksytyllä lailla (1315/2018). Kansaneläkeindeksi on jäädytetty myös vuosille 2017 ja 2018 sekä jäädytyksen lisäksi leikattu vuodelle 2017. Jotta vuodelle 2017 tehty indeksileikkaus ei olisi vaikuttanut veteraanietuuksiin vuonna 2018, toteutettiin niihin tasokorotus, joka vastaa suuruudeltaan sitä määrää, jonka indeksileikkaus olisi etuuden määrää laskenut. Tasokorotuksen tavoitteena oli pitää veteraanietuuksien määrä vuonna 2018 samana kuin vuonna 2016 maksussa ollut määrä. 
Vuodelle 2019 hyväksytty indeksijäädytys tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut eri etuudet toimeentulotukea lukuun ottamatta pysyvät edelleen vuoden 2016 tasolla. Valiokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että hallitus esittää veteraanietuuksia korotettavaksi sillä euromäärällä, jolla ne olisivat nousseet, mikäli veteraanietuudet olisi jätetty indeksijäädytyksen ulkopuolelle. Tämä merkitsee veteraanietuuksien korottumista 1,2 prosentilla huhtikuun alusta 2019 lukien.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 322/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.2.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Krista
Kiuru
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
varajäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
varajäsen
Satu
Taavitsainen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 25.2.2019 18:15