Siirry sisältöön

StVM 34/2018 vp

Viimeksi julkaistu 25.2.2019 18.15

Valiokunnan mietintö StVM 34/2018 vp HE 322/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvosErikStrömberg
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää, ylimääräistä rintamalisää, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaista rintamalisää sekä vammaisetuuslain mukaista veteraanilisää korotetaan sen verran kuin kansaneläkeindeksin korotus olisi etuuksia korottanut vuonna 2019. Etuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin ja kansaneläkeindeksi on jäädytetty vuodeksi 2019. Ilman ehdotettua muutosta veteraanietuuksia ei korotettaisi. Nyt niihin ehdotetaan noin 1,2 prosentin korotus. 

Veteraanietuuksia varten on valtion talousarviossa arviomääräraha. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää tasokorotuksia veteraanietuuksiin huhtikuun alusta 2019 lukien. Veteraanietuudet on sidottu kansaneläkeindeksiin ja vuodelle 2019 kansaneläkeindeksi on jäädytetty joulukuussa 2018 hyväksytyllä lailla (1315/2018). Kansaneläkeindeksi on jäädytetty myös vuosille 2017 ja 2018 sekä jäädytyksen lisäksi leikattu vuodelle 2017. Jotta vuodelle 2017 tehty indeksileikkaus ei olisi vaikuttanut veteraanietuuksiin vuonna 2018, toteutettiin niihin tasokorotus, joka vastaa suuruudeltaan sitä määrää, jonka indeksileikkaus olisi etuuden määrää laskenut. Tasokorotuksen tavoitteena oli pitää veteraanietuuksien määrä vuonna 2018 samana kuin vuonna 2016 maksussa ollut määrä. 

Vuodelle 2019 hyväksytty indeksijäädytys tarkoittaa, että kansaneläkeindeksiin sidotut eri etuudet toimeentulotukea lukuun ottamatta pysyvät edelleen vuoden 2016 tasolla. Valiokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että hallitus esittää veteraanietuuksia korotettavaksi sillä euromäärällä, jolla ne olisivat nousseet, mikäli veteraanietuudet olisi jätetty indeksijäädytyksen ulkopuolelle. Tämä merkitsee veteraanietuuksien korottumista 1,2 prosentilla huhtikuun alusta 2019 lukien.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 322/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.2.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
KristaKiurusd
varapuheenjohtaja
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NiiloKeränenkesk
jäsen
JaanaLaitinen-Pesolakok
jäsen
AnneLouhelainensin
jäsen
UllaParviainenkesk
jäsen
Aino-KaisaPekonenvas
jäsen
PekkaPuskakesk
jäsen
Vesa-MattiSaarakkalasin
jäsen
KristiinaSalonensd
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
MarttiTaljakesk
varajäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
varajäsen
SatuTaavitsainensd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
EilaMäkipää