Siirry sisältöön

StVM 38/2016 vp

Viimeksi julkaistu 1.2.2017 17.46

Valiokunnan mietintö StVM 38/2016 vp HE 230/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 230/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvosErikStrömberg
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK)
  • Akava ry
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia siten, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa jäseniä ja sitä kautta muutoksenhakuasioita käsitteleviä jaostoja olisi nykyistä vähemmän. Lautakunnan asiamäärä on vähentynyt ja työskentely tehostuisi, kun jäseniä olisi vähemmän. 

Lautakunta asetetaan seuraavalle toimikaudelle vuoden 2017 alusta lukien ja täten lain tulisi tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 230/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TuulaHaatainensd
varapuheenjohtaja
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
Eeva-JohannaElorantasd
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
AnneliKiljunensd
jäsen
SannaLauslahtikok
jäsen
AnneLouhelainenps
jäsen
SariRaassinakok
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
MarttiTaljakesk
varajäsen
SatuTaavitsainensd
varajäsen
SariTanuskd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
HarriSintonen