Viimeksi julkaistu 17.9.2021 15.48

Valiokunnan mietintö StVM 38/2020 vp HE 180/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 180/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Monika Mutanen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • keskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen 
  Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Akava ry
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
 • Suomen Palvelutaksit ry
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Valiokunta on saanut ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • STTK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä.  

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta. Matkat korvattaisiin enintään sen mukaan, kuinka paljon matka olisi maksanut lähimpään sellaiseen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja opiskeluterveydenhuollon palveluita tarjoavaan terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta mainitussa laissa tarkoitettua tutkimusta ja hoitoa. 

Palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannukset korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta sellaiseen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun.  

Laki sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2022. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksessä ehdotettuja muutoksia sairausvakuutuslain mukaisia matkakorvauksia koskevaan sääntelyyn tarkoituksenmukaisina ja kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

Valiokunta pitää tärkeänä, että opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluterveydenhuoltoon pääsyyn turvataan. Ehdotuksessa esitetään, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta. Matkat korvataan enintään sen mukaan, kuinka paljon matka olisi maksanut lähimpään sellaiseen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) tarkoitettuja opiskeluterveydenhuollon palveluita tarjoavaan terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta mainitussa laissa tarkoitettua tutkimusta ja hoitoa. 

Ehdotuksessa esitetään, että palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuvat matkasta sellaiseen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa.  

Esityksen tavoitteena on tältä osin muuttaa laki vastaamaan sitä vakiintunutta korvaus- ja oikeuskäytäntöä, jota palvelusetelillä korvattuihin hoitoihin tehtävien matkojen kustannusten korvaamisessa käytettiin useita vuosia vakuutusoikeuden vuoden 2019 syksyllä antamaan laintulkintaa muuttaneeseen ratkaisuun saakka. Valiokunta toteaa, että sairausvakuutuslain perusteella korvattavissa matkoissa pääsääntönä on matkan korvaaminen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan tehtynä silloin, kun potilas valitsee itse hoitopaikan. Valiokunta pitää ehdotettua muutosta perusteltuna, koska vakuutetun matka palvelusetelillä annettuun hoitoon korvataan jatkossa samalla tavoin kuin matkat hoitopaikkaan, joka on valittu terveydenhuoltolain mukaisen valinnanvapauden perusteella.  

Valiokunta pitää tärkeänä, että palvelusetelillä annettuun hoitoon tehtyjen matkojen korvaustavan muutoksesta tiedotetaan vakuutetuille, koska vakuutettu vastaa itse matkakustannuksista siltä osin kuin Kansaneläkelaitos ei niitä korvaa. Lisäksi valiokunta toteaa, että asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja saada hoito kunnan muulla tavoin järjestämänä. 

Valiokunta pitää sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatkamista vuoden 2024 loppuun tarpeellisena. Väliaikaisesti voimassa olevat säännökset mahdollistavat sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säätämisen valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädettävä enimmäiskorvausperuste turvaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoihin varattujen varojen riittävyyttä kilpailutuksissa ja siinä mahdollisessa tilanteessa, että jokin Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehnyt tilausvälityskeskus lopettaisi toimintansa. Valiokunta korostaa, että pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan mukaan Kansaneläkelaitoksen taksien kilpailutuskäytännöt on tarkoitus arvioida uudelleen tällä hallituskaudella.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 180/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 
varajäsen 
Pia Kauma kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen