Viimeksi julkaistu 2.2.2023 10.00

Valiokunnan mietintö StVM 38/2022 vp HE 316/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 316/2022 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler 
    sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia vastaamaan niitä vaatimuksia, jotka johtuvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta. Muutokset ovat pääasiassa teknisiä. 

Lisäksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien lausunnoista perittäviä maksuja koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi lain erästä aiemmin säädettyä siirtymäsäännöstä täsmentämällä. Samassa yhteydessä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin ja biopankkilakiin lisättäisiin näitä lausuntomaksuja koskevat vastaavat säännökset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää välttämättömänä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen voimaantulon vuoksi. Myös alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien lausuntomaksujen määräämistä koskevien säännösten täsmentäminen tutkimuslaissa ja muissa ehdotetuissa laeissa on tarkoituksenmukaista. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 316/2022 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.12.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps  
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd (osittain) 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varajäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen