Viimeksi julkaistu 14.2.2023 10.03

Valiokunnan mietintö StVM 40/2022 vp HE 304/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 304/2022 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Reetta Honkanen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Laura Terho 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Taru Peippo 
  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • erityisasiantuntija Otto Ruokolainen 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • pääsihteeri Tuula Vasankari 
  Filha ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Philip Morris Finland Oy
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Hengitysliitto ry
 • Suomen ASH ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön komission delegoitu direktiivi (EU) 2022/2100 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen kuumennettavien tupakkatuotteita koskevien vapautusten lopettamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalaissa määriteltäisiin kuumennettavat tupakkatuotteet. Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, että kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku taikka jonka jossakin osassa on makuaineita niin, että tuotteen tuoksua, makua tai savun voimakkuutta voi muuttaa. Kuumennettavista tupakkatuotteista kiellettäisiin myös suodattimet, paperit ja patruunat, jotka sisältävät tupakkaa tai nikotiinia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.10.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetuilla tupakkalain muutoksilla pannaan täytäntöön komission direktiivi tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen kuumennettavien tupakkatuotteita koskevien vapautusten lopettamista (2022/2100/EU). Tupakkatuotedirektiivissä kielletään muun muassa savukkeiden ja kääretupakan tunnusomaiset maut, joita koskevat kiellot on pantu Suomessa täytäntöön tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1, 7 ja 8 kohdassa. Tupakkatuotedirektiivissä on säädetty komissiolle toimivalta antaa delegoituja säädöksiä edellä mainittujen kieltojen laajentamiseksi muihin tupakkatuotteisiin kuin savukkeisiin ja kääretupakkaan. Lakiehdotuksella toimeenpantavassa direktiivissä makuaineiden kiellot ja rajoitukset laajennetaan koskemaan savukkeiden ja kääretupakan lisäksi myös kuumennettavia tupakkatuotteita. 

Saadun selvityksen mukaan kuumennettavan tupakkatuotteen käytöstä syntyvät päästöt sisältävät terveydelle haitallisia aineita, joiden määrä tuotteissa vaihtelee. Tuotteiden erilaiset kuumennustekniikat ja ainesosat voivat lisäksi synnyttää yhdisteitä, joita savukkeista syntyvässä tupakansavussa ei ole. Tutkittua tietoa näiden tuotteiden kardiovaskulaari-, keuhko- ja syöpähaitoista on jo olemassa, ja tieto täydentyy jatkuvasti. Tieto uusien tuotteiden pitkäaikaisvaikutuksista kuitenkin täydentyy vasta vähitellen. Tunnusomaiset maut ovat tutkimusnäytön perusteella tärkeitä tekijöitä tupakkatuotteiden käytön aloittamisessa ja osin myös käytön jatkamisessa. Ehdotetut muutokset voivat osaltaan vähentää nikotiiniriippuvuuden syntymistä lapsille ja nuorille sekä vähentää aikuisten tupakoitsijoiden kiinnostusta vaihtaa esimerkiksi savukkeet kuumennettaviin tupakkatuotteisiin.  

Esityksen vaikutuksia rajoittaa se, että kuumennettavia tupakkatuotteita ei tiettävästi ole vielä Suomen markkinoilla. Ehdotetuilla tupakkalain muutoksilla voidaan mahdollisesti hidastaa näiden tuotteiden tuloa Suomen markkinoille ja estää niiden houkuttelevuuden lisäämistä esimerkiksi mentolin, suklaan tai vaniljan kaltaisilla makuaineilla.  

Valiokunta pitää perusteltuna, että tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kieltoa laajennetaan, ja puoltaa tupakkalakiin ehdotettujen muutosten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 304/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 18.1.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen