Valiokunnan mietintö
StVM
5
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 46/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylilääkäri
Teppo
Heikkilä
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Maria
Jakobsson
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
varatoiminnanjohtaja
Hannu
Halila
Suomen Lääkäriliitto ry
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Suomalaiset medisiinarit Ruotsissa
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §. Esityksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voisi myöntää hakemuksesta rajoitetun oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen. Edellä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeus edellyttää lisäksi, että rajoitetun oikeuden saanut toimii kirjallisesti nimetyn laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Rajoitetun oikeuden ehtona aikaisemmin ollut ehto lääketieteen opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012 ehdotetaan poistettavaksi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten kannalta myönteisenä ehdotettua terveydenhuollon ammattihenkilölain 6 a §:n muutosta, jonka mukaan ammatillista harjoittelua varten voi saada määräaikaisen rajoitetun ammatinharjoittamisluvan nykyistä laajemmin. Myös palvelujärjestelmän kannalta on tärkeää, että ulkomailla koulutettavilla lääkäreillä on mahdollisuus perehtyä suomalaiseen palvelu- ja jatkokoulutusjärjestelmään mahdollisimman pian ulkomailla suoritetun perustutkinnon jälkeen. Ehdotetun muutoksen jälkeen voidaan tarvittaessa ammatinharjoittamisoikeuden määräaikaa myös jatkaa ja ottaa siten entistä paremmin huomioon harjoittelua suorittavien yksilölliset elämäntilanteet.  
Lakiehdotuksen mukaan ammatillista harjoittelua varten saadun määräaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden aikana henkilö voi toimia tilapäisesti myös muissa lääkärin tehtävissä kirjallisesti nimetyn laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena (6 a §:n 2 mom.). Sääntely on tarpeen sen vuoksi, että harjoitteluun sopivaa opiskelumaan vaatimukset täyttävää harjoittelupaikkaa voi joutua jonottamaan tai harjoitteluun voi tulla katkoksia. Valiokunta toteaa, että näissä tilanteissa lääkärinä toimiminen on tilapäistä ja tapahtuu ennen ammatillisen harjoittelun alkamista tai jatkumista. Valiokunta korostaa myös työnantajan velvollisuutta varmistua harjoittelua suorittavan lääkärin osaamisesta ja riittävästä kotimaisten kielten taidosta. 
Muutokset helpottavat lääkäreiden saantia erityisesti Ahvenanmaalle, jossa Ruotsissa koulutettuja lääkäreitä on suorittanut osan ammatillisesta harjoittelustaan. Valiokunta toteaa, että ruotsinkielisistä lääkäreistä on vajetta myös muilla alueilla. Saadun selvityksen mukaan Ruotsin viranomaiset hyväksyvät Suomessa tehtyä harjoittelua vain rajoitetusti tutkinnon jälkeiseksi harjoitteluksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että viranomaiset selvittävät yhdessä Ruotsin viranomaisten kanssa mahdollisuuksia lisätä Suomessa suoritettavan hyväksyttävän harjoittelun määrää.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 46/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.5.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 23.5.2017 11:50