Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö StVM 6/2016 vp HE 71/2016 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • talousjohtaja Kai Ollikainen 
  Kansaneläkelaitos
 • suunnittelun asiantuntija Teemu Hänninen 
  Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Kelan toimihenkilöt ry
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. 

Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistasoa ehdotetaan muutettavaksi 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Lisäksi ehdotetaan joitakin täsmennyksiä voimassa olevaan lakiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä ehdotettua kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistason alentamista asteittain 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Rahastointiaste olisi tällöin sama kuin yksityisen ja julkisen sektorin eläkevastuiden rahastointiaste. Kansaneläkelaitoksessa eläkevastuiden korkeampi kattamistaso on johtunut siitä, että eläkevastuuseen sisältyy myös lisäeläketurvaa, joka on katettu kokonaisuudessaan vastaavasti kuin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläketurva. Koska lisäeläketurvan arvioidaan poistuvan kokonaan vuoteen 2038 mennessä, katettavaksi jää tuolloin vain lakisääteinen peruseläketurva.  

Kansaneläkelaitoksen eläkevastuurahastolle maksama maksu alenee muutoksen johdosta noin 10 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2037 saakka, mikä pienentää myös valtion menoja. Valiokunta korostaa, ettei maksujen ja rahastointiasteen muutoksella ole vaikutusta henkilöstön eläke-etuuksiin, jotka turvataan muutoksesta riippumatta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 71/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Annika Saarikko kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
varajäsen 
Ritva Elomaa ps 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää