Valiokunnan mietintö
StVM
6
2016 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Pirjo
Moilanen
sosiaali- ja terveysministeriö
talousjohtaja
Kai
Ollikainen
Kansaneläkelaitos
suunnittelun asiantuntija
Teemu
Hänninen
Kansaneläkelaitos
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Kelan toimihenkilöt ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. 
Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistasoa ehdotetaan muutettavaksi 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Lisäksi ehdotetaan joitakin täsmennyksiä voimassa olevaan lakiin. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä ehdotettua kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistason alentamista asteittain 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Rahastointiaste olisi tällöin sama kuin yksityisen ja julkisen sektorin eläkevastuiden rahastointiaste. Kansaneläkelaitoksessa eläkevastuiden korkeampi kattamistaso on johtunut siitä, että eläkevastuuseen sisältyy myös lisäeläketurvaa, joka on katettu kokonaisuudessaan vastaavasti kuin eläkesäätiöiden ja eläkekassojen lisäeläketurva. Koska lisäeläketurvan arvioidaan poistuvan kokonaan vuoteen 2038 mennessä, katettavaksi jää tuolloin vain lakisääteinen peruseläketurva.  
Kansaneläkelaitoksen eläkevastuurahastolle maksama maksu alenee muutoksen johdosta noin 10 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2037 saakka, mikä pienentää myös valtion menoja. Valiokunta korostaa, ettei maksujen ja rahastointiasteen muutoksella ole vaikutusta henkilöstön eläke-etuuksiin, jotka turvataan muutoksesta riippumatta.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 71/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.5.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Ritva
Elomaa
ps
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 27.6.2016 16:36