Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

StVM 6/2017 vp

Viimeksi julkaistu 23.11.2017 15.10

Valiokunnan mietintö StVM 6/2017 vp HE 79/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta (HE 79/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeriHannaTossavainen
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakiasiainpäällikköEijaKorpi
    Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta. Viivästyskorko muutettaisiin väliaikaisesti neljän prosentin suuruiseksi. Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla. Maatilojen maksuvalmius on viime vuosina heikentynyt erityisen voimakkaasti Venäjän elokuussa 2014 asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon ja Euroopan unionissa vuoden 2015 maaliskuussa tapahtuneen maitokiintiöistä luopumisen johdosta. Tuottajahinnat ovat markkinahäiriötilanteessa alentuneet koko EU:n alueella. Myös sään ääri-ilmiöt ovat heikentäneet maatalouden kannattavuutta. Maatalousyrittäjillä on lisääntyvästi vaikeuksia selviytyä normaalin toiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista tai velkojen lyhennyksistä.  

Määräaikaisella lailla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) maksettavien eläke-, ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusmaksujen viivästyskorko ehdotetaan alennettavaksi neljän prosentin suuruiseksi. Tällä hetkellä viivästyskorko on 8 prosenttia. Mela on jo aiemmin omalla päätöksellään alentanut viivästyskorkoa, mutta nyt korkojen alentamisesta ehdotetaan säädettäväksi lailla. 

Mela myöntää hakemuksesta vakuutusmaksuille viivästyskorollista maksuaikaa maksimissaan 24 kuukautta alkuperäisestä eräpäivästä. Pidennettyä maksuaikaa on viime vuosina jouduttu enenevästi myöntämään. Maksuajan myöntäminen onkin johtanut siihen, että maksuja jää hyvin vähän hoitamatta. 

Valiokunta pitää ehdotettua viivästyskoron alentamista tarkoituksenmukaisena. Esityksellä turvataan muun muassa sairaus- ja vanhempainpäivärahojen ja tulevien eläkkeiden tasoa sekä ehkäistään ulosottovelan syntymistä. Viivästyskoron periminen täysimääräisenä nykyisessä tilanteessa voisi johtaa siihen, että vakuutetut pyrkivät alentamaan MYEL-työtulon määrää, jos he eivät muutoin selviydy tilapäisiksi arvioitavista maksuvaikeuksistaan. MYEL-työtulon pienentäminen samoin kuin maksamattomana vanhentuneet vakuutusmaksut pienentävät maksettavia päivärahaetuuksia sekä kertyvän eläkkeen määrää. 

Viivästyskoron alentaminen koskee paitsi maatalousyrittäjien myös Melassa vakuutettuna olevien apurahansaajien vakuutusmaksuja. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 79/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.9.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TuulaHaatainensd
varapuheenjohtaja
HannakaisaHeikkinenkesk
jäsen
OutiAlanko-Kahiluotovihr
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NiiloKeränenkesk
jäsen
AnneLouhelainensi
jäsen
UllaParviainenkesk
jäsen
Aino-KaisaPekonenvas
jäsen
PekkaPuskakesk
jäsen
SariRaassinakok
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
Vesa-MattiSaarakkalasi
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
MarttiTaljakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
EilaMäkipää