Valiokunnan mietintö
StVM
8
2015 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2015 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Esko
Salo
sosiaali- ja terveysministeriö
asiantuntija
Miia
Kannisto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
ekonomisti
Joonas
Rahkola
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
työmarkkina-asiain päällikkö
Harri
Hellstén
Suomen Yrittäjät ry
asiantuntija
Samppa
Koskela
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
toimitusjohtaja
Janne
Metsämäki
Työttömyysvakuutusrahasto
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Akava ry
KT Kuntatyönantajat.
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. 
Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksut. 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,15 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,90 prosenttia palkasta. 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,46 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,00 prosenttia palkasta. 
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,00 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,45 prosenttia palkasta. 
Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,00 prosenttia palkasta palkkasumman 2 044 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,78 prosenttia palkasta. 
Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 32 712 000 euroa. Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 044 500 euroa.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan vuonna 2016 korotettavaksi 0,50 prosenttiyksiköllä. Korotustarve perustuu työttömyyden ja siitä aiheutuvien menojen kasvuun. Talouden kehityksen arvioidaan olevan ensi vuoden aikana edelleen vaatimatonta ja työttömien työnhakijoiden määrän odotetaan lisääntyvän.  
Korotetuilla maksuprosenteillakin tulee työttömyysvakuutusrahaston tulos olemaan alijäämäinen vuonna 2016. Suhdannepuskuri, jonka avulla tasataan ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvia työttömyysvakuutusmaksujen muutoksia, on käytetty loppuun, ja se on nyt toisena vuonna peräkkäin miinuksella. Työttömyysvakuutusrahasto on joutunut ottamaan velkaa kattaakseen menoja, joita maksutuloilla ei ole pystytty kattamaan. Rahastolla arvioidaan olevan velkaa kuluvan vuoden lopussa 880 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin mitä vuosi sitten ennakoitiin. Ensi vuonna velan määrän odotetaan edelleen kasvavan maksujen korotuksista huolimatta. Rahaston oman arvion mukaan velan määrä tulee vuoden 2016 lopussa olemaan noin 1,3 mrd. euroa. Rahasto voi käyttää velkarahoitusta laissa määrätyn rajan puitteissa. Velan sallittu enimmäismäärä on viiden prosenttiyksikön työttömyysasteesta aiheutuvien vuotuisten menoja määrä eli vuonna 2016 yhteensä noin 1,6 mrd. euroa. Työttömyysvakuutusmaksuissa arvioidaankin olevan korotuspainetta myös vuonna 2017.  
Valiokunta pitää esitettyjä maksujen korotuksia välttämättöminä. Valiokunta toteaa, että maksujen nousupaineen hillitsemiseksi ja työttömyysvakuutusrahaston alijäämän pienentämiseksi tulisi ensisijaisesti kyetä taittamaan työttömyyden kasvua ja edistää työnhakijoiden työllistymistä samoin kuin uusien työpaikkojen syntymistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 95/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
ps
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Annika
Saarikko
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Eila
Mäkipää
Viimeksi julkaistu 2.12.2015 11.24