Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö StVM 8/2016 vp HE 84/2016 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta (HE 84/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri Annika Parsons 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Antti Huhtamäki 
    Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että maatalousyrittäjällä olisi sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella oikeus sijaisapuun riippumatta siitä, mitä työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä ansionmenetyskorvausta hänelle maksetaan. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on aiheuttaa mahdollisimman vähän hallinnollisia toimenpiteitä sekä maatalousyrittäjille että viranomaisille.  

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen mukaan maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella enimmillään kolmen vuoden ajan. Oikeus ei enää ole riippuvainen siitä, mitä ansionmenetyskorvausta maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden perusteella maksetaan. Nykyisen, kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan maatalousyrittäjän siirtyessä määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle hänen oikeutensa sijaisapuun päättyy, kun on kulunut vuosi tapaturmasta. Tapaturman hoito voi kuitenkin joissain tapauksissa jatkua sen jälkeenkin, jolloin myös sijaisavun tarve jatkuu. 

Valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esitetty muutos lisää maatalousyrittäjien yhdenvertaisuutta ja vähentää maatalousyrittäjiltä vaadittavien hakemusten määrää. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia, koska voimassa olevaa lakia hyväksyttäessä kustannusvaikutukset laskettiin siten, että työkyvyttömyyden perusteella myönnettävä sijaisapu voi jatkua enintään kolme vuotta (HE 112/2015 vp). Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 84/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Annika Saarikko kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
varajäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää