Valiokunnan mietintö
StVM
8
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Pankki
Eläketurvakeskus
Keva
Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisten alojen eläkelakia, Suomen Pankin virkamiehistä annettua lakia, Kevasta annettua lakia sekä kahdeksaa muuta lakia. Suomen Pankin henkilöstöä koskevien työeläkeasioiden toimeenpano ehdotetaan siirrettäväksi Kevan hoidettavaksi. Samalla Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan sisällöstä säädettäisiin Suomen Pankin eläkesäännön sijaan julkisten alojen eläkelaissa. Esityksellä ei olisi vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä eläke-etuuksiin. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen tavoitteena on järjestää Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano kustannustehokkaalla ja eläke-etuudet turvaavalla tavalla. Suomen Pankin henkilöstön eläketurva on lähes vastaava kuin julkisten alojen eläkelain mukainen eläketurva. Erot julkisten alojen eläkelain mukaiseen eläketurvaan ovat esityksen perustelujen mukaan suhteellisen vähäisiä ja koskevat useimmiten vanhoja eri eläkeuudistusten yhteydessä suojattuja palvelussuhteita. Suomen Pankin eläketurvan toimeenpanoa hoitanut yksityinen palveluntuottaja on ilmoittanut, ettei se voi tuottaa eläkepalveluita nykyisellä palvelu- ja toimintamallilla enää vuoden 2020 jälkeen. 
Esityksen mukaan Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa koskevat Suomen Pankin eläkesäännössä olevat määräykset siirretään julkisten alojen eläkelakiin ja eläketurvan toimeenpano Kevan vastuulle säilyttäen samalla eläketurvan rahoitusvastuu Suomen Pankilla. Esityksellä ei ole vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä eläke-etuuksiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lakiehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 28/2020 vp sisältyvät 1.—11. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.5.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 11.09