Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.22

Valiokunnan mietintö TaVM 10/2015 vp HE 87/2015 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 87/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • teollisuusneuvos Severi Keinälä 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallintojohtaja Ari Rouhe 
  ulkoasiainministeriö
 • johtaja Tiina Laino-Asiakainen 
  Finpro ry
 • Advisor Kaija Laitinen 
  Finpro ry, edustaen Finpro ry:n henkilöstöä
 • asiantuntija Outi Ervasti 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren 
  Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtioneuvoston kanslia
 • Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetussa laissa on säännökset yhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä, taloudellisista toimintaperiaatteista, omistajaohjauksesta, rahoituksesta sekä tiedonantovelvollisuudesta. 

Esityksen mukaan Finpro Oy on Suomen valtion täysin omistama voittoa tavoittelematon ja julkisia palveluita tarjoava osakeyhtiö, joka jatkaa Finpro ry:n toimintaa. Finpro Oy:n omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.  

Finpro Oy:n toiminnan tarkoituksena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen, yritysten kansainväliseen kauppaan ja talouteen liittyvän osaamisen kehittäminen, ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen Suomeen sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen, kehittäminen ja tutkiminen. 

Esityksen tavoitteena on osana laajempaa Finpron toiminnan uudistamis- ja kehittämisprosessia yhtenäistää Finpro Oy:n lainsäädännöllinen asema muiden vastaavien työ- ja elinkeinoministeriön ohjaukseen kuuluvien organisaatioiden kanssa sekä vahvistaa yhtiön asema voittoa tavoittelemattomana ja julkisia palveluita tarjoavana yhtiönä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Ehdotus saattaa päätökseen laajemman organisatorisen uudistamis- ja kehittämisprosessin, jossa Finproon on keskitetty yritysten kansainvälistymispalvelujen (Export Finland) ohella investointien (Invest in Finland) ja matkailun (Visit in Finland) edistäminen Suomeen. Maksullinen konsulttitoiminta on myyty yksityiselle toimijalle, eikä Finpro toimi enää kilpailluilla markkinoilla. 

Talousvaliokunta katsoo, että yhtiöittäminen selkeyttää edelleen Finpron roolia valtion lähes täysin rahoittamana, pelkästään julkisia yleishyödyllisiä palveluja tuottavana yhteisönä. Yhtiöittäminen tehostaa omistajaohjausta ja saattaa Finpron samaan asemaan muiden valtion täysin omistamien ja erityistehtävää hoitavien yritysten kanssa (kuten Finnvera Oyj, Tekes Pääomasijoitus Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Suomen Teollisuussijoitus Oy). Jotta toimintaa voidaan jatkossakin kehittää asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi, on tärkeää, että Finpron tiivis kytkös yrityksiin säilyy. 

Finpro on olennainen osa Team Finland -verkostoa. Nyt tehtävät muutokset antavat hyvän pohjan verkoston toiminnan jatkokehittämiselle, jossa keskeisenä tavoitteena on tarjota pk-yrityksille kansainvälistymispalveluja yhden luukun periaatteella. Tämä edellyttää mm., että verkoston sisäinen tiedonvaihto toimii tehokkaasti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi talousvaliokunta kiirehtii tarvittavia säännösmuutoksia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettuun lakiin (240/2007).  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 87/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuula Kulovesi