Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.34

Valiokunnan mietintö TaVM 10/2018 vp HE 66/2018 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta (HE 66/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 
    työ- ja elinkeinoministeriö
  • Senior Director Marianne Asikainen 
    Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuutta lakia, joissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Toimijoiden laeissa esiintyvät nimet muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:stä Business Finland Oy:ksi. Lisäksi kahteen lakiin (laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi) lisättäisiin Business Finland Oy eräiden lakisääteisissä tehtävissään välttämättömien tietojen saajaksi. 

Esitys liittyy Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimenmuutokseen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen Business Finland Oy:ksi ja näiden toimijoiden tehtävien yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen Business Finland -kokonaisuuden alle.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, sillä laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen taustana on innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n tehtävien yhdistäminen Business Finland -kokonaisuuden alle. Asiasta säädettiin lailla 1146/2017, joka tuli voimaan 1.1.2018. Nyt esitetään säädettäväksi eräistä nimenmuutoksista ja täsmennyksistä lainsäädännön saattamiseksi ajan tasalle. Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan nimenmuutokset oli alun perin aikataulusyistä eriytetty päälain laatimisesta. 

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuutta lakia, joissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Laeissa olevat viittaukset Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin muutettaisiin viittaukseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiin ja viittaukset Finpro Oy:öön muutettaisiin vastaavasti viittauksiksi Business Finland Oy:öön. Kyse on tältä osin teknisluonteisista, selkiyttävistä muutoksista.  

Lakeihin valtion erityisrahoitusyhtiöstä ja lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi lisättäisiin Business Finland Oy eräiden lakisääteisissä tehtävissä välttämättömien tietojen saajaksi. Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset ovat välttämättömiä, jotta Business Finland -yhtiö voi hoitaa esimerkiksi sen tehtäväksi laissa 1146/2017 säädettyjä rahoituspäätöksiä tai muita lain nojalla määrättyjä tehtäviä.  

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota hallituksen esityksen perusteluissa olevaan toteamukseen siitä, että Business Finland Oy voisi toimia valtionapuviranomaisena. Kyseinen viittaus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) 14 §:ään on siltä osin epätarkka, että lain mukaan kyse ei ole toimimisesta viranomaisena, vaikka yhtiö voikin tehdä eräitä erikseen säädettyjä rahoituspäätöksiä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 66/2018 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Martti Mölsä sin 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo liik 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Lea Mäkipää sin 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Lauri Tenhunen