Siirry sisältöön

TaVM 11/2015 vp

Viimeksi julkaistu 16.11.2015 13.16

Valiokunnan mietintö TaVM 11/2015 vp HE 97/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Talousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 97/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesJuhaJokinen
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • asiantuntijaInnaAaltonen
    Finanssialan Keskusliitto ry
  • puheenjohtajaLauriSaraste
    Suomen Aktuaariyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Finanssivalvonta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annettua lakia ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Muutokset perustuvat pääosin vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettuun direktiivin. 

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön nykyistä täsmällisemmin vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin eräät siirtymäsäännökset ja yhteisön rinnakkaisvakuutusta koskevat säännökset. Tältä osin uusia säännöksiä ei sovellettaisi työeläkevakuutusyhtiöissä.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina tuoden kuitenkin esille seuraavat, asiantuntijakuulemisessakin esillä olleet näkökohdat.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on pohdittu direktiivin toimialalle asettamia velvoitteita sekä näiden velvoitteiden täyttämiseen liittyen olennaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sisältöä ja merkitystä. Epäselvyyttä on ollut muun muassa sen suhteen, voiko olennaisuuden periaatteen tulkinnalla rajata vakuutusyhtiöiden tilastointivelvoitetta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suhteellisuusperiaatetta sovelletaan eräissä tapauksissa valvonnan yhteydessä, kun taas olennaisuusperiaatetta voidaan soveltaa tilastotietojen julkistamiseen. Olennaisuusperiaatteesta ei siten voisi saada johtoa tilastojen laatimisvelvoitteen tulkintaan. 

Ehdotetun uuden sääntelyn vaikutus vakuutusyhtiöiden hallinnollisen taakan ja valvontatoimenpiteiden lisääntymiseen on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi. Finanssivalvonta voi tarvittaessa tarkentaa tietojen toimittamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.  

Solvenssi II -sääntely on täysharmonisoivaa, ja siten kansallinen sääntelyvara on varsin vähäinen. Ottaen huomioon jo lähes kaikki hallinnonalat läpäisevä pyrkimys vähentää sekä elinkeinoelämän toimijoille että viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kaikkialla, missä se on mahdollista, talousvaliokunta pitää tärkeänä, että kansallisilla lainsäädännöllisillä ratkaisuilla ei luoda sellaisia hallinnollisia prosesseja, jotka eivät ole täysin välttämättömiä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 97/2015 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
KajTurunenps
varapuheenjohtaja
HarriJaskarikok
jäsen
HarryHarkimokok
jäsen
HannuHoskonenkesk
jäsen
KatriKulmunikesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
MarkusLohikesk
jäsen
MarttiMölsäps
jäsen
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
KristiinaSalonensd
jäsen
VilleSkinnarisd
jäsen
AnteroVartiavihr
varajäsen
JohannaOjala-Niemeläsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
TeijaMiller