Valiokunnan mietintö
TaVM
11
2015 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 97/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Juha
Jokinen
sosiaali- ja terveysministeriö
asiantuntija
Inna
Aaltonen
Finanssialan Keskusliitto ry
puheenjohtaja
Lauri
Saraste
Suomen Aktuaariyhdistys ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Finanssivalvonta
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annettua lakia ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Muutokset perustuvat pääosin vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettuun direktiivin. 
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön nykyistä täsmällisemmin vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin eräät siirtymäsäännökset ja yhteisön rinnakkaisvakuutusta koskevat säännökset. Tältä osin uusia säännöksiä ei sovellettaisi työeläkevakuutusyhtiöissä.  
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina tuoden kuitenkin esille seuraavat, asiantuntijakuulemisessakin esillä olleet näkökohdat.  
Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on pohdittu direktiivin toimialalle asettamia velvoitteita sekä näiden velvoitteiden täyttämiseen liittyen olennaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden sisältöä ja merkitystä. Epäselvyyttä on ollut muun muassa sen suhteen, voiko olennaisuuden periaatteen tulkinnalla rajata vakuutusyhtiöiden tilastointivelvoitetta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suhteellisuusperiaatetta sovelletaan eräissä tapauksissa valvonnan yhteydessä, kun taas olennaisuusperiaatetta voidaan soveltaa tilastotietojen julkistamiseen. Olennaisuusperiaatteesta ei siten voisi saada johtoa tilastojen laatimisvelvoitteen tulkintaan. 
Ehdotetun uuden sääntelyn vaikutus vakuutusyhtiöiden hallinnollisen taakan ja valvontatoimenpiteiden lisääntymiseen on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi. Finanssivalvonta voi tarvittaessa tarkentaa tietojen toimittamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.  
Solvenssi II -sääntely on täysharmonisoivaa, ja siten kansallinen sääntelyvara on varsin vähäinen. Ottaen huomioon jo lähes kaikki hallinnonalat läpäisevä pyrkimys vähentää sekä elinkeinoelämän toimijoille että viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kaikkialla, missä se on mahdollista, talousvaliokunta pitää tärkeänä, että kansallisilla lainsäädännöllisillä ratkaisuilla ei luoda sellaisia hallinnollisia prosesseja, jotka eivät ole täysin välttämättömiä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 97/2015 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 16.11.2015 13:16