Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.28

Valiokunnan mietintö TaVM 13/2015 vp HE 74/2015 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Riitta Haapasaari 
  oikeusministeriö
 • puheenjohtaja Pauli Ståhlberg 
  Kuluttajariitalautakunta
 • johtava kuluttajaoikeusneuvoja Nina Konu 
  Itä-Uudenmaan maistraatti
 • johtaja Maija Puomila 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • johtava neuvonantaja Ville Raulos 
  FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • lakimies Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Liikennevahinkolautakunta
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskisi muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaa vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttaja-asioissa. Lisäksi ehdotetaan tehtäviksi muutoksia kuluttajariitalautakunnasta ja liikennevahinkolautakunnasta annettuihin lakeihin sekä kuluttajansuojalakiin. Velan vanhentumisesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteinen tarkistus. Esityksellä pantaisiin täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja mahdollistettaisiin kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä. 

Ehdotetulla lainsäädännöllä luotaisiin puitteet sille, että Suomessa olisi kattavasti direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä.  

Lakia muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta sovellettaisiin komission ylläpitämään luetteloon ilmoitettuihin yksityisiin riidanratkaisuelimiin. Laissa säädettäisiin riidanratkaisuelimen kokoonpanosta sekä riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta. Lakiehdotus sisältää myös riidanratkaisuelimissä noudatettavaan menettelyyn liittyviä säännöksiä. Menettelyä koskevista säännöksistä merkittävin on ratkaisusuosituksen antamista koskeva 90 päivän määräaika. 

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain menettelyä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia muun muassa käsittelyaikojen osalta. Kuluttajariitalautakunnan toiminnan tehostamiseksi ehdotetaan, että kuluttajariitalautakunta voisi jättää sille tehdyn hakemuksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Ohjaamalla hakija kuluttajaneuvontaan edistettäisiin asian selvittämistä mahdollisimman joustavassa ja kevyessä menettelyssä.  

Myös liikennevahinkolautakunnasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarpeelliset menettelyä koskevat muutokset. 

Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin säännös elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta antaa kuluttajille tietoa vaihtoehtoisista riidanratkaisuelimistä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2013/11/EU) kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Direktiivin johtoajatus on edellyttää riidanratkaisuelimeltä muun muassa puolueettomuutta, riippumattomuutta, asiantuntemusta, avoimuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Direktiivillä pyritään varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso ja edistämään sisämarkkinoiden toimintaa. Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin. 

Vakuutusasioiden keskittäminen Vakuutuslautakuntaan.

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on herätetty kysymys mahdollisuudesta keskittää vakuutussopimuksiin perustuvien riita-asioiden käsittely Vakuutuslautakuntaan. Tämä edellyttäisi kyseisen asiakokonaisuuden rajaamista kuluttajariitalautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Talousvaliokunta katsoo, että toimivallan rajaaminen heikentäisi kuluttajariitalautakunnan asemaa yleisenä, käytännössä lähes kaikkia kuluttajasopimuksia käsittelevänä riidanratkaisuelimenä. Koska vakuutuslautakunnasta ja sen toiminnan rahoituksesta ei säädetä lailla, vaihtoehtoisen riidanratkaisujärjestelmän pysyvyydestä tämän asiaryhmän osalta ei olisi varmuutta. Vaikka vakuutuslautakunnan toiminnan jatkumisesta ei tällä hetkellä ole epäilystä, keskittämisen verrattain vähäiset hyödyt huomioon ottaen ei ole pidetty perusteltuna sitä, että nykyisestä toimivasta järjestelmästä siirryttäisiin epävarmaan tilaan. Kuluttajariitalautakunnan vakuutusasioita käsittelevän jaoston kokoonpanolla voidaan varmistaa, että lautakunnassa on riittävä asiantuntemus myös vakuutusasioiden käsittelemiseen. 

Yhteydenotto kuluttajaneuvontaan prosessinedellytyksenä käsittelylle kuluttajariitalautakunnassa.

Ehdotettua säännöstä on pidetty kuluttaja-asioiden käsittelyn kokonaistehokkuutta lisäävänä. Lautakunta voi joka tapauksessa ottaa harkintansa mukaan käsittelyyn asian, jossa ei todennäköisesti olisi saavutettavissa lisäarvoa sillä, että kuluttaja ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Lautakunnan on joka tapauksessa noudatettava hallintolain säännöstä (434/2003, 21 §), jonka mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.  

Kuluttajaneuvonta riidanratkaisuelimenä.

Asiantuntijakuulemisessa on nostettu esiin myös kysymys siitä, voitaisiinko kuluttajaneuvontaa pitää direktiivin mukaisena riidanratkaisuelimenä. Direktiivi sisältää menettelysääntöjä, joita elimen olisi pakko noudattaa kaikkien riita-asioiden käsittelyssä. Näiden menettelysääntöjen noudattaminen jokaisessa asiassa voisi johtaa kuluttajaneuvonnan nykyisen joustavuuden menettämiseen. Talousvaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kuluttajaneuvonnasta muodostettaisiin direktiivin tarkoittama riidanratkaisuelin.  

Liikennevahinkoasioiden käsittely.

Liikennevakuutuksiin liittyvät kuluttajariidat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, joten kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus saattaa tähän asiaryhmään kuuluvat riita-asiat direktiivin vaatimukset täyttävän vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäviksi. Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi pidetään tarkoituksenmukaisena, että myös vahinkoa kärsineiden aloitteesta vireille tulevat erimielisyydet ratkaistaan liikennevahinkolautakunnassa. 

Talousvaliokunta huomauttaa, että direktiivin täytäntöönpanosta johtuvat suurimmat muutospaineet tulevat todennäköisesti aiheutumaan 90 päivän määräajasta, jonka kuluessa kuluttajariita on käsiteltävä. Aika lasketaan ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta. Jos riidanratkaisuelin yksittäisen riita-asian monimutkaisuuden perusteella pidentää tätä määräaikaa, asiasta tulee ilmoittaa riidan osapuolille sekä antaa arvio ratkaisusuosituksen antamisen ajankohdasta. Uusi määräaika huomioon ottaen talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn huoleen kuluttajariitalautakunnan resurssien varmistamisesta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 74/2015 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Juhana Vartiainen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller