Valiokunnan mietintö
TaVM
13
2017 vp
Talousvaliokunta
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
JOHDANTO
Vireilletulo
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016 (K 3/2017 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yliasiamies
Mikko
Kosonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
asiamies
Tapio
Anttila
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Veera
Heinonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
rahoitusjohtaja
Sami
Tuhkanen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sitran perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Sitran perustehtävä on pysynyt samana, mutta organisaatio on elänyt voimakkaasti ajassa. Perusajatuksena on katsoa tulevaisuuteen. Sitran toiminnan perustana on ajatus Suomesta hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tämä lähtökohta ja Sitran strategiset teemat liittävät Sitran toiminnan kiinteästi Suomen kestävän kasvun rakentamiseen ja ajankohtaisiin rakenteellisiin uudistuksiin. 
Rakenteelliset uudistukset ja Sitran rooli.
Vaikka talousvaliokunta korostaa Sitran roolia keskustelun avaajana ja tulevaisuuden haasteiden luotaajana, Sitran panosta tarvitaan myös tämän hetken ja lähitulevaisuuden konkreettisten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisujen etsimisessä. Tästä keskeinen esimerkki ovat erilaiset kokeilu- ja pilottihankkeet, kuten Sitran työ sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisuiden kokeiluissa. Talousvaliokunta pitää laajemminkin tärkeänä uusien toimintamallien testaamista yhteiskunnan palvelutarpeiden muuttuessa. Yksi mahdollinen alue, jossa Sitran osaamista voitaisiin jatkossa hyödyntää, ovat tulevan maakunnallisen kasvu- ja elinkeinopolitiikan haasteet ja painopisteet, mukaan lukien mahdollisuudet uuden teollisen rakenteen luomiseen.  
Kiertotalous Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena.
Talousvaliokunta on useissa asiayhteyksissä painottanut kiertotaloutta läpileikkaavana prioriteettina ja Suomen tulevaisuuden mahdollisuutena. Kiertotalouden merkitys ei rajoitu vain tiettyihin politiikkasektoreihin, vaan se tulee nostaa läpileikkaavaksi teemaksi. Tämä koskee niin kansallisen tason työtä kuin aihealueeseen liittyvää EU-tason ja kansainvälistä vaikuttamista. Tässä vaikuttamistyössä korostuu ennakoivuuden ja edelläkävijyyden merkitys. 
Talousvaliokunta pitää Sitran roolia kiertotalouden vauhdittamisessa keskeisenä ja uraauurtavana. Talousvaliokunta katsoo, että Sitran julkaisema Kiertotalouden tiekartta on hyvä perusta tälle työlle. Kiertotalous on myös maailmanlaajuinen ilmiö, ja talousvaliokunta pitää tältä kannalta merkittävänä Sitran kesäkuussa 2017 Helsingissä järjestämää maailman kiertotalousfoorumia, World Circular Economy Forumia. Talousvaliokunta pitää tärkeänä myös vuosikertomuksessa tunnistettua lähtökohtaa yritysten keskeisestä roolista kiertotalouden rakentamisessa ja tämän ajatuksen ympärille muodostunutta Climate Leadership Councilia (CLC), jonka kautta edelläkävijäyritysten työ vähähiilisten ratkaisujen löytämiseksi välittyy työkalupakiksi myös laajemmalle yrityskentälle. Talousvaliokunta katsoo kuitenkin, että kiertotalouden edistämisessä kansallisen tason toimijoiden rooleissa ja yhteistyön rakentamisessa on edelleen kehittämisen varaa. Kiertotalouden edellytyksiin vaikutetaan konkreettisesti sekä kansallisen että EU-tason sääntelyllä ja rahoitusinstrumenteilla. Talousvaliokunta korostaa, että vision ja sääntelyinstrumenttien pitää olla linjassa, ja pitää tärkeänä tiivistää entisestään Sitran ja hallinnon eri toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämisessä. 
Sitran rooli tulevaisuustalona.
Sitralle vuonna 1967 annettu tehtävä, Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentaminen, on edelleen ajantasainen. Nyt 50 vuotta myöhemmin, Suomen täyttäessä sata vuotta talousvaliokunta antaa tukensa myös Sitran pitkälle tulevaisuuteen katsovalle ja Suomen suuntaa kartoittavalle työlle. Valiokunta näkee keskeisenä Sitran tehtävän suurien tulevaisuuden haasteiden ja megatrendien ennakoinnissa. Olennaista on myös tämän keskustelun ja sen työn tulosten välittäminen laajasti koko yhteiskuntaan. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 3/2017 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Martti
Mölsä
uv
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 22.6.2017 12:56