Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.28

Valiokunnan mietintö TaVM 14/2015 vp HE 115/2015 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 115/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • finanssineuvos Harry Leinonen 
  valtiovarainministeriö
 • vastuuvalvoja Juha Eerikäinen 
  Finanssivalvonta
 • lakimies Paula Hannula 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • asiantuntija Kirsi Klepp 
  Finanssialan Keskusliitto ry
 • asiamies Matti Räisänen 
  Kaupan liitto ry
 • varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi 
  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maksulaitoslakia, maksupalvelulakia sekä Finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 

Maksulaitoslakiin ja maksupalvelulakiin lisättäisiin selventävät viittaussäännökset asetuksen soveltamisesta korttipohjaisiin maksutapahtumiin.  

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonta nimettäisiin asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä olisi valvoa asetuksen noudattamista. 

Maksupalvelulakiin lisättäisiin informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva maksunsaajan ja maksupalveluntarjoajan välinen riita tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä asetusta sovellettaessa esiintyvien riitojen ratkaisemiseksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

Lähtökohdat.

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (jäljempänä siirtohinta-asetus) niiltä osin kuin asetus edellyttää kansallisia täytäntöönpanotoimia (siirtohinta-asetuksen 13, 14 ja 15 artikla). Lisäksi asetus jättää osaan sääntelystä kansallista liikkumavaraa (1, 3, 4 ja 16 artikla). 

Siirtohinta-asetuksen tavoitteena on harmonisoida maksukorttien käyttöön liittyvää sääntelyä ja edistää näin rajat ylittävää kauppaa sekä uusien toimijoiden ja maksusovellusten markkinoillepääsyä. Asetuksen keskeisiä ehdotuksia ovat siirtohinnoille asetettavat maksimiarvot (pankkikorttimaksuilla enintään 0,2 % ja luottokorttimaksuilla enintään 0,3 % maksutapahtuman arvosta). Asetettavat kattohinnat ovat pankkikorttien osalta hieman kansallisesti sovellettuja korkeammatSuomessa nyt noin 0,19 % ja luottokorttien osalta keskimääräistä matalammatSuomessa nyt noin 0,5 %. Suomessa on ollut lisäksi käytössä erilaisia siirtohintaleikkureita, jotka ovat pitäneet siirtohinnat kohtuullisella tasolla myös suurien korttimaksujen osalta. 

Kansalliset optiot.

Kansallisten optioiden osalta esityksessä on päädytty, Suomen markkinoiden erityispiirteet huomioon ottaen, ehdottamaan, ettei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista hyödyntää annettua kansallista harkintavaltaa. Kansallisten markkinoidemme kannalta keskeisimmät asetuksen sallimat optiot liittyvät kansallisia pankki- ja luottokorttitapahtumia koskeviin siirtohintoihin (3 ja 4 artikla). Ne mahdollistavat asetusta tiukempien siirtohintakattojen asettamisen. Hallituksen esityksessä on seikkaperäisesti selvitetty optioiden hyödyntämisen vaikutuksia (s. 16 ja 17) ja päädytty siihen, että asetuksen suppean "kotimainen maksutapahtuma" -määritelmän vuoksi kilpailu kotimaisilla markkinoilla saattaisi vääristyä optioita käytettäessä. Kansalliset, asetusta tiukemmat siirtohintakatot voitaisiin kohdistaa vain pieneen osaan kansallisia korttimaksuja ja palveluntarjoajia. Valiokunta yhtyy esityksen arvioihin ja katsoo, ettei optioiden käyttö ole asetuksen nykyisen sääntelyn puitteissa kansallisten intressiemme mukaista.  

Sääntelyn jatkokehittäminen.

Valiokunta pitää valitettavana, ettei Suomen neuvottelutavoitteena ollut senttimääräisen ylärajan asettaminen  siirtohinnoille  toteutunut  (TaVL 27/2013 vpU 57/2013 vp). Vaikka maksun käsittelykulut ovat samansuuruiset korttimaksun suuruudesta riippumatta, johtaa EU-sääntely siihen, että suurista korttimaksuista perittävä euromääräinen siirtohinta on huomattavasti pieniä korttimaksuja suurempi. Valiokunta pitää tärkeänä, että uuden sääntelyn vaikutuksia markkinoihin seurataan ja saatujen kokemusten perusteella vaikutetaan aktiivisesti mahdollisten puutteiden poistamiseksi. Todettakoon kuitenkin, että hallituksen esityksessä (s. 15) arvioidaan, että pidemmällä aikavälillä kilpailun lisääntyminen tulee ehdotetunkin sääntelyn puitteissa tehostamaan maksamista ja alentamaan kustannuksia kuluttajien hyödyksi.  

Valvonta ja riitojenratkaisu.

Asetuksen edellyttämäksi kansalliseksi maksupalveluntarjoajia valvovaksi viranomaiseksi nimetään Finanssivalvonta, jolla on sekä valvontavastuu että oikeus määrätä seuraamusmaksu asetuksen tiettyjen säännösten rikkomisesta. Finanssivalvonnan vastuulla olisi mm. valvoa (2. lakiehdotuksen 86 a §), että palveluntarjoajalla on osoittaa toimielin, jossa maksunsaajien ja palveluntarjoajan väliset yksittäiset, asetuksen 15 artiklassa tarkoitetut riidat voidaan ratkaista. Tämänkaltaisella, tuomioistuimen ulkopuolisella vaihtoehtoisella riidanratkaisuelimellä tulee olla omat säännöt, joissa voidaan mm. määrätä toimielimen kustannusten kattamisesta. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen suhteeseen sovellettavien säännösten valvonta kuuluu jo voimassa olevan sääntelyn (kuluttajansuojalaki ja maksupalvelulaki) mukaisesti kuluttaja-asiamiehelle. Kuluttajilla on jo käytettävissä vakiintuneet vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, minkä lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan erillinen hallituksen esitys (HE 74/2015 vpTaVM 13/2015 vp), jossa kuluttajien käytettävissä olevaa vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä kehitetään edelleen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 115/2015 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuula Kulovesi