Valiokunnan mietintö
TaVM
2
2017 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 255/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
teollisuusneuvos
Liisa
Heikinheimo
työ- ja elinkeinoministeriö
ylitarkastaja
Netta
Skön
työ- ja elinkeinoministeriö
lainsäädäntösihteeri
Johanna
Lahti
ulkoasiainministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2015. 
Sopimuksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja säännellä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Suomen ja Saudi-Arabian välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat pääasiassa ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinreaktoreiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö ydinvoimalaitoksissa tai tutkimusreaktoreissa, ydinpolttoainekierron sekä radioaktiivisen jätteen hallinta, uuden sukupolven ydinreaktoreiden suunnittelu ja niihin liittyvä teknologia, radioaktiivisten isotooppien tuotanto ja niihin liittyvät teolliset ja lääketieteelliset sovellukset, ydinalan turvajärjestelyt, ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen, ydinenergiaan liittyvien henkilöstöresurssien kehittäminen sekä asiantuntijoiden vaihto osapuolten kesken sekä hätä- ja valmiussuunnittelu. 
Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun jälkimmäinen ilmoitus tarvittavien sisäisten menettelyjen saattamisesta päätökseen on saatu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksellä on tarkoitus hyväksyä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian välillä tehty sopimus ja saattaa voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Sopimus yhteistyöstä on allekirjoitettu syyskuussa 2015. Sopimuksen voimaansaattamisesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
Sopimuksen tavoitteena on luoda oikeudelliset puitteet ja reunaehdot osapuolten väliselle yhteistyölle ydinenergia-alalla. Esitys liittyy Suomen kansainväliseen ydinenergiayhteistyöhön. Sopimus edistää molemminpuoliseen hyötyyn perustuvaa yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä. Suomella tai Euratomilla ei ole ollut aiemmin ydinenergia-alaa koskevaa yhteistyösopimusta Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa. Samantyyppisiä sopimuksia on viime vuosina tehty Venäjän (2014) ja Etelä-Korean (2013) kanssa.  
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Saudi-Arabia suunnittelee merkittäviä panostuksia ydinenergian tuotantoon tulevien energiantarpeidensa varalta. Tämä lisää Suomessa olevan alan osaamisen kysyntää ja viennin mahdollisuuksia. Talousvaliokunta pitää tärkeänä määrittää yhteistyön oikeudellinen perusta sekä sopia yhteistyön aloista ja muodoista. Tämä on edellytys myös ydinenergia-alan toimijoiden viennin edistämiselle. Lisäksi Suomella on osaltaan intressi olla edistämässä ydinturvallisuutta tilanteissa, joissa ydinenergian käyttöönottoa joka tapauksessa suunnitellaan. Talousvaliokunta painottaa lisäksi sopimukseen sisältyvien kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden ja valvontamekanismien merkitystä.  
Sopimuksella ei itsessään ole suoria vaikutuksia, vaan vaikutukset syntyvät erillisten yhteistyöhankkeiden ja projektien kautta. Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan yhteistyön käytännön toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat toisaalta Säteilyturvakeskus ja toisaalta alan yritykset. Talousvaliokunta korostaa lisäksi tarvetta entistä laajempaan alan yhteistyön ja vientitoiminnan kansalliseen koordinaatioon.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 255/2016 vp tarkoitetun sopimuksen.  
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 255/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.3.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Antero
Vartia
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 8.3.2017 12:50