Valiokunnan mietintö
TaVM
2
2020 vp
Talousvaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta (PNE 2/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
Suomen Pankki
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS
EHDOTUS 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta. 
PERUSTELUT 
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) hallintorakennetta on muutettu 1.1.2020 voimaan tulleella lainmuutoksella (1553/2019, TaVM 3/2019 vpHE 63/2019 vp). Ennen edellä mainittua lainmuutosta Sitran hallintoneuvostona toimivat Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/1990) 8 §:n mukaan eduskunnan pankkivaltuutetut, jotka valvoivat rahaston hallintoa ja päättivät rahaston toiminnan periaatteista. Edellä mainitun Sitrasta annetun lain muutoksen myötä Sitralle muodostetaan pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävät säilyivät keskeisiltä osin ennallaan, mutta niitä on tarkennettu tietyiltä osin suhteessa Sitran hallituksen tehtäviin. Hallintoneuvostossa on vähintään 13 ja enintään 17 eduskunnan valitsemaa jäsentä. 
Eduskunta valitsee eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §:n mukaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Puhemiesneuvosto on ehdottanut Sitrasta annetun lain muutosten johdosta myös eduskunnan työjärjestystä muutettavaksi siten, että pankkivaltuutettujen tehtävistä poistetaan eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallinnon valvonta (PNE 1/2020 vp). Sitra on nykyisin ainoa eduskunnan vastattavana oleva rahasto. 
Eduskunta on vahvistanut eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön. Nykyinen johtosääntö on tullut voimaan 1.3.2000. Eduskunnan pankkivaltuutettujen tehtävistä määrätään pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan pankkivaltuusto toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, siten kuin Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetussa laissa (717/1990) tarkemmin säädetään. Johtosääntöä on tältä osin muutettava, koska Sitralle valitaan uuden sääntelyn mukaisesti erikseen hallintoneuvosto. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n 3 momentin viimeinen virke, jossa todetaan pankkivaltuutettujen toimiminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvostona, poistetaan.  
Ehdotuksen valmistelu
Puhemiesneuvoston ehdotus on valmisteltu virkatyönä eduskunnan kansliassa.  
Voimaantulo
Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian samanaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen 13 §:ään ehdotetun muutoksen (PNE 1/2020 vp) kanssa. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Ehdotuksen taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muutos, joka tuli voimaan 1.1.2020. Lainmuutoksen seurauksena Sitralla on nykyisin erillinen hallintoneuvosto eivätkä pankkivaltuutetut enää toimi Sitran hallintoneuvostona. Eduskunta on nimittänyt uuden hallintoneuvoston 20.2.2020. 
Nyt esitetty pankkivaltuuston johtosäännön 3 §:n muutos on suoraan tästä lainmuutoksesta seuraava teknisluonteinen korjaus, jossa johtosäännöstä poistetaan viittaus pankkivaltuutettujen toimimiseen Sitran hallintoneuvostona. Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisesssa ehdotusta on pidetty kannatettavana. Talousvaliokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisluonteisin muutoksin.  
Ehdotettu muutos esitetään tulevaksi voimaan 1.5.2020.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
3 §. Tehtävät.
Pykälän 2 momentti sisältää viittauksen työaikalakiin (605/1996), joka on kumottu. Talousvaliokunta ehdottaa, että pykälän 2 momentin viittaus työaikalain 2 §:ään ajantasaistetaan vastaavaksi viittaukseksi voimassa olevaan työaikalakiin.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2020 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Eduskunnan päätös 
eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön (252/2000) 3 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti eduskunnan päätöksessä 801/2009, seuraavasti:  
3 § Tehtävät 
Pankkivaltuusto määrää työaikalain (872/2019) 2 §:n nojalla, keihin Suomen Pankin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia. (Uusi) 
Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.  
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. 
Helsingissä 12.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Kai
Mykkänen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 15.03