Valiokunnan mietintö
TaVM
22
2016 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 148/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylitarkastaja
Johanna
Juvonen
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja
Veli-Pekka
Saajo
Energiavirasto
talous- ja rahoitusjohtaja
Jan
Montell
Fingrid Oyj
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Energiateollisuus ry
Suomen Kaasuyhdistys ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistettaisiin vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. 
Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Talousvaliokunta pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Energiaviraston valvonnan kustannusten noustessa on perusteltua tarkistaa maksuja vastaavasti; verkkojen asiakkaiden kannalta on perusteltua, että sähkö- ja maakaasuverkkomaksut vastaisivat valvonnan kustannuksia. Tämän katsotaan estävän maksujen muodostumista yksinomaan veron kertymiseen liittyviin intresseihin perustuviksi. 
Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on herännyt kysymyksiä sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen korotusten ajankohdasta. Maakaasumarkkinalain uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2016. Nyt käsillä olevan hallituksen esityksen mukaisia muutoksia on pidetty ennenaikaisina, koska ne perustuvat osaksi vasta valmisteilla olevaan lainsäädäntöön. Näiden muutosten toteuttaminen lisäisi Energiaviraston kustannuksia vuoden 2017 aikana. 
Talousvaliokunta katsoo, että talousarvioehdotuksen käsittelyaikataulun vuoksi vuoteen 2017 kohdistuvat muutokset on syytä käsitellä hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti, ja esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta pitää silti valitettavana menettelytapaa, jossa se joutuu ottamaan kantaa resursseihin tilanteessa, jossa resurssitarpeen taustalla olevat sisällölliset kysymykset ovat vasta valmisteilla. Automaation avulla voidaan tulevaisuudessa kohtuullistaa kustannuksia myös Energiavirastossa. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 148/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Antero
Vartia
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 22.2.2017 14:11