Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.46

Valiokunnan mietintö TaVM 22/2016 vp HE 148/2016 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 148/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Johanna Juvonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitusneuvos Arto Rajala 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Veli-Pekka Saajo 
  Energiavirasto
 • talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell 
  Fingrid Oyj

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Energiateollisuus ry
 • Suomen Kaasuyhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistettaisiin vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. 

Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Energiaviraston valvonnan kustannusten noustessa on perusteltua tarkistaa maksuja vastaavasti; verkkojen asiakkaiden kannalta on perusteltua, että sähkö- ja maakaasuverkkomaksut vastaisivat valvonnan kustannuksia. Tämän katsotaan estävän maksujen muodostumista yksinomaan veron kertymiseen liittyviin intresseihin perustuviksi. 

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on herännyt kysymyksiä sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen korotusten ajankohdasta. Maakaasumarkkinalain uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2016. Nyt käsillä olevan hallituksen esityksen mukaisia muutoksia on pidetty ennenaikaisina, koska ne perustuvat osaksi vasta valmisteilla olevaan lainsäädäntöön. Näiden muutosten toteuttaminen lisäisi Energiaviraston kustannuksia vuoden 2017 aikana. 

Talousvaliokunta katsoo, että talousarvioehdotuksen käsittelyaikataulun vuoksi vuoteen 2017 kohdistuvat muutokset on syytä käsitellä hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti, ja esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta pitää silti valitettavana menettelytapaa, jossa se joutuu ottamaan kantaa resursseihin tilanteessa, jossa resurssitarpeen taustalla olevat sisällölliset kysymykset ovat vasta valmisteilla. Automaation avulla voidaan tulevaisuudessa kohtuullistaa kustannuksia myös Energiavirastossa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 148/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller