Valiokunnan mietintö
TaVM
25
2018 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Jyrki
Jauhiainen
oikeusministeriö
lakimies
Mika
Paasikallio
Patentti- ja rekisterihallitus
asiantuntija
Hannu
Ylänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
lakimies
Antti
Turunen
Keskuskauppakamari
lainsäädäntöasioiden päällikkö
Tiina
Toivonen
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Verohallinto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia. Yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistettaisiin ja samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovuttaisiin.  
Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Ehdotus helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa, muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja on norminpurkutavoitteen mukainen. Lisäksi ehdotetuilla laeilla helpotetaan yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.  
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen keskeinen sisältö.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan poistettaviksi yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus, asunto-osakeyhtiön pääomavaatimus ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuus. Tavoitteena on yksityisten osakeyhtiöiden hyödyntämisen helpottaminen pienimuotoisessa ja aloittavassa liiketoiminnassa sekä rekisterikäytäntöjen digitalisoinnin edistäminen. Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä kannatettavana ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
Vähimmäispääoman poistaminen.
Talousvaliokunta katsoo, että voimassa oleva vähimmäispääomaa koskeva vaatimus (2 500 euroa) on velkojien suojan kannalta tosiasiallisesti merkityksetön. Pääoman on oltava osakeyhtiön määräysvallassa rekisteröinnin hetkellä, mutta se voidaan siirtää pois yhtiöstä vaikka välittömästi rekisteröinnin tultua tehdyksi. Pääomavaatimus voi joissakin olosuhteissa luoda virheellisen mielikuvan, että yhtiöllä olisi tosiasiallisesti vähintään tuon suuruinen puskuri aina käytettävissään. Ottaen huomioon Suomen yleinen kustannustaso summaa on pidettävä myös varsin vähäisenä, eli sen tosiasiallinen velkojien asemaa turvaava vaikutus on täysin marginaalinen siinäkin tapauksessa, että summa tosiasiallisesti olisi yhtiön käytettävissä.  
Osakeyhtiöitä koskevat lukuisat yhtiön taloudellista asemaa kuvaamaan ja julkistamaan tarkoitetut velvoitteet. Velkojien suojan kannalta vähimmäispääomavaatimusta olennaisempi merkitys onkin ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla, varojenjaon edellytyksillä sekä yhtiön johdolle ja osakkaille määritellyillä vastuilla. 
Rekisteriin ilmoitettavat tiedot.
Esityksessä ei ehdoteta muutoksia rekisteri-ilmoituksen muihin edellytyksiin. Pääomavaatimuksen poistolla on rekisteröintimenettelyyn liittyvä vaikutus siten, että ilmoituksen tekeminen yksinkertaistuu.  
Yleisiä huomioita.
Esityksessä ei esitetä muutettavaksi voimassa olevaa velvollisuutta oman pääoman menetystä koskevan ilmoituksen antamiseen niillä yhtiöillä, joilla vähimmäispääomavaatimus on aikoinaan asetettu.  
Ehdotetun asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksen muutoksen mallina on ollut osakeyhtiön vastaava vaatimus. Talousvaliokunta toteaa, että asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostajien suoja perustuu RS-järjestelmään ja asuntokauppalainsäädäntöön. Osuuskunnan rahastointivelvoitteen poistamista puolestaan pidetään tarpeellisena yritysmuotojen tasapuolisen kohtelun vuoksi. 
Talousvaliokunta pitää hyvänä, että osakeyhtiöiden velkojien suojaa tullaan tarkastelemaan lähiaikoina myös käsillä olevaa ehdotusta laajemmassa katsannossa. On tärkeää, että tuolloin arvioidaan myös yhtiöiden purkamismenettelyjä koskevien säännösten tarkoituksenmukaisuus ja sen helpottamisen edellytykset. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 238/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 10.1.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Martti
Mölsä
sin
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Lea
Mäkipää
sin
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 28.1.2019 15:39