Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.19

Valiokunnan mietintö TaVM 26/2020 vp HE 134/2020 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 134/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Ville Laasonen 
  ympäristöministeriö (etäkuuleminen)
 • johtaja Pekka Ripatti 
  Energiavirasto (etäkuuleminen)
 • lakimies Nicoleta Kaitazis 
  Energiavirasto (etäkuuleminen)
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Seppo Loikkanen 
  Neste Oyj (etäkuuleminen)
 • asiantuntija Minja Timperi 
  Neste Oyj (etäkuuleminen)
 • toimialapäällikkö Tage Fredriksson 
  Bioenergia ry (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Verohallinto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Luontopaneeli
 • North European Oil Trade Oy
 • St1 Nordic Oy
 • Etanoliautoilijat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annettua lakia, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia. 

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Ehdotuksen mukaan vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla enintään 30 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.  

Ehdotetulla biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain ja biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muutoksilla siirrettäisiin jakeluvelvoitteiden valvonta Verohallinnolta Energiavirastolle.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan Energiavirastosta annetun lain muuttamista siten, että siinä viitattaisiin biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettuun lakiin. 

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2020.  

Muut esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan lievennettäväksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä vuoden 2020 osalta. Ehdotuksen taustalla on vallitsevasta covid-19-epidemiasta johtuva polttoaineiden kysynnän lasku, jota ei ole voitu ennakoida biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetussa laissa eli ns. jakeluvelvoitelaissa. Samalla ehdotetaan siirrettäväksi jakeluvelvoitteiden valvonta Verohallinnolta Energiavirastolle.  

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina.  

Hallituksen esityksessä on todettu jakeluvelvoitteen olevan verotuksen ohella yksi keskeisimmistä liikenteen päästöjä vähentävistä keinoista. Biopolttoaineiden määrä Suomessa on merkittävästi kasvanut. Ilman covid-19-epidemiasta aiheutuvia markkinahäiriöitä Suomi olisi todennäköisesti ylittänyt merkittävästi RES-direktiivissä asetetun liikenteen uusiutuvan energian osuutta koskevan velvoitteen.  

Liikennepolttoaineiden jakelijoiden kulutukseen toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden (kuluvana vuonna 20 prosenttia) tulee olla biopolttoaineita. Kansallinen jakeluvelvoite on pyritty tekemään jakelijoiden kannalta kustannustehokkaaksi sisällyttämällä siihen joustomahdollisuutena jakeluvelvoitteen ylityksen siirtäminen seuraavaan vuoteen. Siirrettävää määrää on kuitenkin rajoitettu, jotta varmistettaisiin biopolttoaineiden riittävä tosiasiallinen määrä ja EU-velvoitteiden täyttyminen. Voimassa olevan lain mukaan vuoden 2020 osalta siirtyvä määrä voisi olla enintään 10 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.  

Esityksessä ehdotetaan sääntelyä lievennettäväksi niin, että vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla enintään 30 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä. Esityksellä pyritään toisaalta varmistamaan Suomen liikennesektoria koskevan uusiutuvan energian tavoitteen saavuttaminen ja toisaalta se, etteivät polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannukset vallitsevassa tilanteessa kohtuuttomasti kasva.  

Talousvaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että ehdotettu siirtomahdollisuuden joustavoittaminen pienentää jakelijoiden kustannuspainetta ja voi näin välillisesti hillitä myös kuluttajahintojen nousua.  

Talousvaliokunta pitää perusteltuna myös ehdotettua tehtävien siirtoa Verohallinnolta Energiavirastolle: kestävyyden varmistaminen ja jakeluvelvoitteen täyttymisen valvominen saman viranomaisen toimesta voi lisätä tehokkuutta ja parantaa sääntelykokonaisuuden valvontaa. Talousvaliokunta kiinnittää kuitenkin samalla huomiota tarpeeseen varmistaa Energiaviraston riittävä resursointi, mikä liittyy osaltaan myös nyt käsiteltävään esitykseen. Talousvaliokunta käsittelee tätä kysymystä erikseen hallituksen esityksen HE 70/2020 vp arvioinnin yhteydessä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Leena Meri ps 
 
varajäsen 
Kai Mykkänen kok 
 
varajäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
varajäsen 
Heikki Vestman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Lauri Tenhunen