Valiokunnan mietintö
TaVM
3
2020 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Juha
Jokinen
sosiaali- ja terveysministeriö
ylimatemaatikko
Pertti
Pulkkinen
sosiaali- ja terveysministeriö
toimistopäällikkö
Mikko
Kuusela
Finanssivalvonta
aktuaarijohtaja
Ville
Lilja
Tapaturmavakuutuskeskus TVK
johtava asiantuntija
Inna
Aaltonen
Finanssiala ry
sihteeri
Sari
Martikainen
Suomen Aktuaariyhdistys ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Työeläkevakuuttajat TELA ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia ja vakuutussopimuslakia. 
Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vakuutusyhtiölaissa Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuuksia muille valvontaviranomaisille ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle eräissä tilanteissa. Kyse on tällöin toimilupahakemuksista tilanteissa, joissa tarkoituksena on rajat ylittävän vakuutusten tarjoamisen harjoittaminen, vakuutusyhtiön rahoitusedellytysten heikentymistä tai kehittymässä olevia riskejä koskevista tiedoista sekä eräistä sisäisiä malleja koskevista tiedoista. Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi nimenomaisesti Finanssivalvonnan oikeudesta perustaa toimivaltaisten valvojien välinen yhteistoimintafoorumi sekä oikeudesta osallistua sellaisen toimintaan, jos sellaisen perustaa jokin muu valvontaviranomainen. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi vakuutusyhtiölain vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia eurooppalaista kehitystä vastaavalla tavalla. Tarkennettavaksi ehdotetaan myös säännöksiä tasoitusmäärän ja volatiliteettikorjauksen laskennan yksityiskohdista. 
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Euroopan komissio on ehdottanut jäsenvaltioille lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaisten finanssimarkkinoiden valvontaa sekä Euroopan valvontaviranomaisten ja järjestelmäriskikomitean asemaa. Samalla on haluttu edistää pääomamarkkinaunionin kehittämistä ja yhteismarkkinoiden toimintaa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja rajat ylittävää rahoitustoimintaa. Tämän hallituksen esityksen sisältämillä muutosehdotuksilla on tarkoitus panna nämä toimet täytäntöön. Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan eräitä teknisiä, kansallisia muutoksia. Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. 
Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille näkökohtia, joiden mukaan varojen ja velkojen arvostamista ja vastuuvelkaa vakavaraisuuslaskennassa koskevat säännökset tulisi kirjoittaa hallituksen esityksestä poikkeavalla tavalla. Talousvaliokunta huomauttaa, että Solvenssi II –direktiivi on käytännössä täysharmonisoiva: kansallista harkintavaltaa sääntelyn sisältöön on hyvin vähän. Tämä vaikuttaa myös lainkohtien tekniseen kirjoitustapaan. Kansallisessa lainsäädännössä ei tule luoda pakottavasta sääntelystä poikkeavia tai niitä tulkitsevia säännöksiä. Talousvaliokunta pitää selvitettynä, että hallituksen esityksessä ehdotettu sanamuoto on perusteltu. 
Edelleen valiokuntakäsittelyssä on tuotu esille huoli siitä, onko ehdotettu sääntely riittävän selkeä vakuutusmatemaatikkoina toimivien henkilöiden kelpoisuusvaatimusten osalta. Talousvaliokunta toteaa, että voimassa olevassa vakuutusyhtiölaissa (31 luvun 5 §) säädetään vakuutusmatemaatikon yleisestä kelpoisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta toteaa edellä kuvatussa lainkohdassa tarkoitetun kelpoisuuden ja laatii vaatimukset 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osoittamiseksi. Käytännössä siis vakuutusyhtiölain 31 luvun 5 §:n sääntely toimii kehikkona, jonka puitteissa vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta voi laatia vaatimukset. Voimassa olevat vakuutusmatemaatikon riittäviä tietoja koskevat vaatimukset perustuvat eurooppalaiseen aktuaarikoulutuskehikkoon. 
Talousvaliokunta muistuttaa, että hallituksen esityksen mukaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta jo suoritettuihin tutkintoihin. Vakuutusmatemaatikon kelpoisuus on niillä henkilöillä, joiden kelpoisuus on vahvistettu vahvistamisaikana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti.  
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 108/2019 vp sisältyvät 1. - 4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 24.3.2020 14:27