Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö TaVM 3/2020 vp HE 108/2019 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • toimistopäällikkö Mikko Kuusela 
  Finanssivalvonta
 • aktuaarijohtaja Ville Lilja 
  Tapaturmavakuutuskeskus TVK
 • johtava asiantuntija Inna Aaltonen 
  Finanssiala ry
 • sihteeri Sari Martikainen 
  Suomen Aktuaariyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia ja vakuutussopimuslakia. 

Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vakuutusyhtiölaissa Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuuksia muille valvontaviranomaisille ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle eräissä tilanteissa. Kyse on tällöin toimilupahakemuksista tilanteissa, joissa tarkoituksena on rajat ylittävän vakuutusten tarjoamisen harjoittaminen, vakuutusyhtiön rahoitusedellytysten heikentymistä tai kehittymässä olevia riskejä koskevista tiedoista sekä eräistä sisäisiä malleja koskevista tiedoista. Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi nimenomaisesti Finanssivalvonnan oikeudesta perustaa toimivaltaisten valvojien välinen yhteistoimintafoorumi sekä oikeudesta osallistua sellaisen toimintaan, jos sellaisen perustaa jokin muu valvontaviranomainen. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi vakuutusyhtiölain vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia eurooppalaista kehitystä vastaavalla tavalla. Tarkennettavaksi ehdotetaan myös säännöksiä tasoitusmäärän ja volatiliteettikorjauksen laskennan yksityiskohdista. 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Euroopan komissio on ehdottanut jäsenvaltioille lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaisten finanssimarkkinoiden valvontaa sekä Euroopan valvontaviranomaisten ja järjestelmäriskikomitean asemaa. Samalla on haluttu edistää pääomamarkkinaunionin kehittämistä ja yhteismarkkinoiden toimintaa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja rajat ylittävää rahoitustoimintaa. Tämän hallituksen esityksen sisältämillä muutosehdotuksilla on tarkoitus panna nämä toimet täytäntöön. Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan eräitä teknisiä, kansallisia muutoksia. Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. 

Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille näkökohtia, joiden mukaan varojen ja velkojen arvostamista ja vastuuvelkaa vakavaraisuuslaskennassa koskevat säännökset tulisi kirjoittaa hallituksen esityksestä poikkeavalla tavalla. Talousvaliokunta huomauttaa, että Solvenssi II -direktiivi on käytännössä täysharmonisoiva: kansallista harkintavaltaa sääntelyn sisältöön on hyvin vähän. Tämä vaikuttaa myös lainkohtien tekniseen kirjoitustapaan. Kansallisessa lainsäädännössä ei tule luoda pakottavasta sääntelystä poikkeavia tai niitä tulkitsevia säännöksiä. Talousvaliokunta pitää selvitettynä, että hallituksen esityksessä ehdotettu sanamuoto on perusteltu. 

Edelleen valiokuntakäsittelyssä on tuotu esille huoli siitä, onko ehdotettu sääntely riittävän selkeä vakuutusmatemaatikkoina toimivien henkilöiden kelpoisuusvaatimusten osalta. Talousvaliokunta toteaa, että voimassa olevassa vakuutusyhtiölaissa (31 luvun 5 §) säädetään vakuutusmatemaatikon yleisestä kelpoisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta toteaa edellä kuvatussa lainkohdassa tarkoitetun kelpoisuuden ja laatii vaatimukset 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osoittamiseksi. Käytännössä siis vakuutusyhtiölain 31 luvun 5 §:n sääntely toimii kehikkona, jonka puitteissa vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta voi laatia vaatimukset. Voimassa olevat vakuutusmatemaatikon riittäviä tietoja koskevat vaatimukset perustuvat eurooppalaiseen aktuaarikoulutuskehikkoon. 

Talousvaliokunta muistuttaa, että hallituksen esityksen mukaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta jo suoritettuihin tutkintoihin. Vakuutusmatemaatikon kelpoisuus on niillä henkilöillä, joiden kelpoisuus on vahvistettu vahvistamisaikana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti.  

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 108/2019 vp sisältyvät 1. — 4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller