Viimeksi julkaistu 26.1.2022 13.06

Valiokunnan mietintö TaVM 39/2021 vp HE 222/2021 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 222/2021 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Jonna Kuparinen 
    valtiovarainministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Finanssivalvonta
  • Finanssiala ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa voimaantulosäännöksen tekninen korjaus. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotetulla sääntelyllä on tarkoitus korjata hallituksen esityksen HE 126/2021 vp teknisluontoinen puute: pykäläosiosta on jäänyt puuttumaan muualla esityksessä ilmenevä poikkeus sääntelyn soveltamisen alkamisen pääsäännöstä. 

EU:n joukkorahoitusasetus ja rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivin muutos tulivat voimaan marraskuussa 2020, ja niitä on ryhdytty soveltamaan 10.11.2021 alkaen. Määräaika kansallisille täytäntöönpanotoimille EU:n joukkorahoitusasetukseen liittyvän direktiivin osalta oli 10.5.2021.  

Joukkorahoitusasetukseen liittyvä direktiivi poistaa rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivin soveltamisalasta sellaisen toiminnan, joka täyttää sijoituspalvelun tunnusmerkistön mutta jota harjoitetaan joukkorahoitusasetuksessa tarkoitetulla tavalla ja sen mukaisella toimiluvalla. Näin vältetään tilanne, jossa samaan toimintaan sovelletaan useita toimilupia.  

Toimilupamenettelyn mahdollistamiseksi ja joukkorahoitusasetuksen ja sijoituspalvelulain keskinäisen suhteen selkiyttämiseksi rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivin muutoksen täytäntöönpanon on oltava samanaikainen joukkorahoitusasetuksen soveltamisen alkamisen kanssa. 

Edellä kuvatuin perustein talousvaliokunta pitää ehdotettua muutosta perusteltuna huomauttaen kuitenkin, ettei ehdotettu säännöksen muotoilu vastaa tavanomaista.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Voimaantulosäännös.

Voimaantulosäännöstä tulee muuttaa siten, että se vastaa lainsäädännölle asetettuja yleisiä vaatimuksia.  

Laista tulee perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Jollei lakia ole julkaistu viimeistään säädettynä voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäivänä. Valokunta ehdottaa, että säännöksestä poistetaan epätavanomainen ilmaisu ”tai mahdollisimman pian sen jälkeen.”  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 222/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain (939/2021) voimaantulosäännöksen 1 momentti, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2022. Sen 1 luvun 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2022 Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tai mahdollisimman pian sen jälkeen Poistoehdotus päättyy
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller