Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.00

Valiokunnan mietintö TaVM 4/2015 vp HE 11/2015 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 11/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Marianna Uotinen 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Ville Kajala 
  Finanssivalvonta
 • asiantuntija Santeri Suominen 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • lakimies Antti Turunen 
  Keskuskauppakamari
 • toimitusjohtaja Antti Lahtinen 
  Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • NASDAQ OMX Helsinki Oy
 • Finanssialan Keskusliitto ry
 • Suomen Asianajajaliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta, luottolaitostoiminnasta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön niin sanottuun avoimuusdirektiiviin tehdyt muutokset sekä tähän liittyen kehittää rahoitusmarkkinoiden toimintaa Suomessa. Avoimuusdirektiivi koskee pörssiyhtiöitä ja muita liikkeeseenlaskijoita, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi sekä niiden osakkeenomistajia. 

Muutosdirektiivin johdosta jäsenvaltioiden kansallisen sääntelyn liikkumavara jonkin verran supistuu. Ehdotetut muutokset koskevat luopumista listayhtiön neljännesvuosikatsausten ja johdon osavuotisen selvityksen julkistamisvaatimuksesta, liputusvelvollisuuden laajentamista käteisselvitettäviin johdannaisrahoitusvälineisiin sekä listayhtiön velvollisuutta julkistaa vuosittain maakohtaisesti maksut sellaisten valtioiden hallituksille, joissa ne toimivat. Rike- ja seuraamusmaksun käyttöalaa laajennetaan. Ehdotuksen mukaan seuraamuksen kohteena voisi olla myös oikeushenkilön edustaja. Lainsäädäntöön lisätään muutosdirektiivissä edellytetyt säännökset seuraamusten rahallisista enimmäismääristä. Lisäksi kynnysarvo, jota pienemmissä arvopaperitarjouksissa ei ole laadittava esitettä, nostetaan 2 500 000 euroon ja lainsäädäntöön lisätään joukkolainanhaltijoiden yhdenvertaista kohtelua koskeva yleissäännös. 

Tämän lisäksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 ja 8 a lukua ehdotetaan muutettaviksi siten, että luottolaitoksen tai vastaavasti konsolidointiryhmän emoyrityksen hallitus olisi toimivaltainen hyväksymään elvytyssuunnitelman, jollei laitoksen tai emoyrityksen hallintoneuvostolle ole annettu yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan muuten hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtävän viraston virkamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskeva tekninen muutos. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26 päivänä marraskuuta 2015. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä 1., 2. ja 4. lakiehdotukseen tehtävin, sääntelyä täsmentävin ja teknisluonteisin muutoksin. 

Esityksen päätavoitteena on saattaa voimaan avoimuusdirektiiviin tehdyt muutokset. Uuden sääntelyn avulla vähennetään pörssiyritysten hallinnollista taakkaa (mm. neljännesvuosikatsauksista luopuminen ja esitteiden kynnysarvon nostaminen), lisätään arvopaperimarkkinoiden läpinäkyvyyttä (mm. liputusvelvollisuuden laajentaminen) ja yhtenäistetään täysharmonisoinnein säännösten soveltamista EU-alueella. 

Talousvaliokunta pitää sääntelyn peruslähtökohtia kannatettavina. Pörssiyrityksiin kohdistuvan hallinnollisen sääntelyn osittainen purku saattaa osaltaan madaltaa pk-yritysten listautumisen kynnystä. Läpinäkyvyyden lisääminen turvaa puolestaan erityisesti sijoittajien asemaa. Pääosin täysharmonisoivan luonteensa vuoksi direktiivi jättää enää vain hyvin rajallisesti kansallista harkintavaltaa. Esityksessä tätä harkintavaltaa on käytetty lähinnä liputusilmoituksen tekemisen määräaikaa (1. lakiehdotuksen 9 luvun 9 §), liputusvelvoitteen prosenttikynnyksiä (1. lakiehdotuksen 9 luvun 5 §), julkistettavien tietojen laajuutta (äänioikeuden lisäksi julkistettava myös omistusoikeus; 1. lakiehdotuksen 9 luvun 5 §) ja esitteen julkaisemisvelvoitteen kynnysarvoa (1. lakiehdotuksen 4 luvun 3 §) asetettaessa. Näistä jälkimmäinen liittyy esitedirektiivin soveltamisalaan. 

Asian valiokuntakäsittelyssä esitykseen on suhtauduttu pääosin myönteisesti. Hallinnollisen taakan purkua on pidetty hyvänä, vaikkakin on painotettu, että osakkeen tehokas hinnanmuodostus edellyttää jatkossakin ajantasaisen informaation saatavilla oloa. Talousvaliokunta yhtyy näkemykseen ja painottaa, ettei sinänsä hyvin perusteltu neljännesvuosikatsauksen antovelvoitteen poisto poista tarvetta varmistaa, että liikkeeseenlaskija antaa markkinoille tasapuoliset ja johdonmukaisesti riittävät arvopaperin arvoon vaikuttavat tiedot (1. lakiehdotuksen 1 luvun 4 §). Uusi sääntely antaa kuitenkin tarvittavaa joustoa valittaviin menettelytapoihin.  

Liputusilmoitus.

Eriäviä näkemyksiä on esitetty lähinnä liputusilmoituksen tekemiselle asetettavan määräajan pituudesta. Osa asiantuntijoista on katsonut, että lakiehdotuksessa olisi tullut käyttää maksimaalisesti direktiivin tarjoama kansallinen harkintavalta ja pidentää liputusilmoituksen tekoaikaa lakiehdotuksessa esitetystä "viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä" (1. lakiehdotuksen 9 luvun 9 §) direktiivin mahdollistamaan "viimeistään neljäntenä kaupankäyntipäivänä".  

Talousvaliokunta toteaa, että kansallista sääntelyä on arvioitava kokonaisuutena ja ottamalla huomioon markkinoidemme erityispiirteet. Liputusilmoituksen määräajan osalta lakiehdotus vastaa voimassa olevaa kansallista sääntelyämme. Määräajan pituutta arvioitaessa on aiheellista huomioida, että Suomessa liputuskynnys on kansainvälisesti vertaillen suhteellisen korkealla (5 %). Liputusvelvollisuus koskee näin ollen vain merkittäviä transaktioita, joilla Suomen kaltaisella pienellä ja keskittyneellä markkina-alueella saattaa olla merkittäväkin vaikutus arvopaperin arvoon. Tämä puolestaan lisää nopean tiedonkulun ja läpinäkyvyyden tarvetta. Edellä mainittuihin läpinäkyvyyteen ja samalla markkinoiden väärinkäytön riskiä pienentäviin näkökohtiin viitaten talousvaliokunta pitää lakiehdotusta tältäkin osin perusteltuna. 

Esitesääntely.

Esitesääntelyn osalta on esitetty näkemyksiä, joiden mukaisesti Suomen tulisi hyödyntää EU-sääntelyn antama jousto täysimääräisesti ja nostaa kansallinen kynnysarvo lakiehdotuksessa esitetyn (1. lakiehdotuksen 4 luvun 3 §) 2 500 000 euron sijasta direktiivin sallimaan 5 000 000 euroon. 

Lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla tehtävä kynnysarvon nosto vähentää pieniin tarjouksiin liittyviä kustannuksia, jotka ovat saattaneet nousta suhteettoman korkeiksi saavutettavaan hyötyyn verrattuna. Sääntelyn mahdollisen jatkokehitystarpeen osalta valiokunta viittaa käynnistyvään esitedirektiivin kokonaisuudistukseen, jonka yhteydessä on mahdollista arvioida esitesääntelyä nyt tehtyä kokonaisvaltaisemmin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty teknisluonteinen korjaus. Lain 18 §:ää on tarkoitus muuttaa vain 2 momentin osalta. 

7 luvun 18 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus ja oikeus myöntää poikkeuksia.

Pykälään on tehty vastaava teknisluonteinen muutos kuin edellä johtolauseeseen ja poistettu 1 momentti, jota ei ole esitetty muutettavaksi. 

9 luvun 6 a §. Rahoitusvälineitä koskeva ilmoitusvelvollisuus.

Pykälän 3 momentissa säädetään avoimuusdirektiivin 13 artiklan 1 a alakohdan soveltamisalaan liittyvästä omistus- tai ääniosuuden laskemisesta.  

Edellä mainittu direktiivin säännös edellyttää, että vain niin sanotut pitkät positiot otetaan huomioon liputusvelvollisuutta arvioitaessa. Lakiehdotuksen säännöksen sanamuoto on tältä osin epätarkka, ja sen voi tulkita tarkoittavan, että liputusvelvollisuus koskisi vain fyysisesti toteutettavia rahoitusvälineitä. Talousvaliokunta on täsmentänyt momentin sanamuodon vastaamaan selkeämmin direktiivin sääntelyä, joka kattaa myös niin sanotut käteisselvitettävät johdannaiset. 

9 luvun 9 §. Liputusilmoituksen tekeminen.

Pykälän 1 momentissa on tarpeen ottaa huomioon myös tilanteet, joissa omistus- ja ääniosuus on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 9 luvun 6, 6 a tai 6 b §:ssä säädetyllä tavalla. Talousvaliokunta on laajentanut säännösviittauksen kattamaan myös edellä mainitut lainkohdat. 

Pykälän 3 momenttiin on tehty säädöstekninen tarkennus. 

15 luvun 1 §. Rikemaksu.

Pykälässä säädetään niistä rikkomuksista, joista Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun. 

Koska kyseessä on rangaistusluonteinen taloudellinen seuraamus, jonka määräämiseen liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, on hallinnollisten seuraamusten sääntelyssä noudatettava erityistä tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Tähän liittyen valiokunta esittää, että pykälän 1 momentin 4 kohdassa olevaa viittausta 10 luvun 3 §:n 2 momenttiin täsmennetään. 

Lisäksi 1 momentin 2 kohtaan on tehty säädöstekninen korjaus. 

15 luvun 2 §. Seuraamusmaksu.

Edellä 15 luvun 1 §:n osalta todetuista syistä talousvaliokunta esittää, että myös 2 §:n 2 ja 3 momenttia täsmennetään rangaistusluonteiselle sääntelylle asetettujen tarkkuus- ja täsmällisyysvaatimusten täyttämiseksi. 

Pykälän 2 momenttiin on tehty säädöstekninen korjaus. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.

Lakiehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajan liputusvelvollisuus laajenee koskemaan myös käteisselvitettäviä johdannaisia. Lain voimaantullessa liputusrajan ylittävät johdannaispositiot tulisi liputtaa viimeistään lain voimaantuloa seuraavana päivänä. 

Ottaen huomioon, että lain on tarkoitus tulla voimaan jo 26.11.2015 lukien, talousvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että osakkeenomistajille ja heihin rinnastettaville henkilöille taataan kohtuullinen määräaika reagoida uuden sääntelyn asettamiin vaatimuksiin. Valiokunta esittää, että voimaantulo- ja siirtymäsäännökseen lisätään uusi 6 momentti, jossa säädetään yhden kuukauden mittaisesta siirtymäajasta 9 luvun 5, 6, 6 a ja 6 b §:ssä tarkoitettujen omistus- ja ääniosuuksia koskevien liputusilmoitusten osalta. 

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

41 a §. Seuraamusmaksun enimmäismäärä eräissä tapauksissa.

Pykälässä säädetään seuraamusmaksujen enimmäismääristä ja liikevaihdon laskentatavasta. 

Pykälän 1 ja 2 momentissa on viittaustekninen virhe. Talousvaliokunta on muuttanut säännöstä siten, että viittaus kohdistuu momenteissa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen säännösten rikkomiseen. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.

Lakiehdotuksessa esitetään ankaroitettavaksi hallinnollisia seuraamuksia. Taannehtivan sääntelyn välttämiseksi voimaantulosäännökseen on tämän vuoksi tarpeen lisätä siirtymäsäännöksenä uusi 2 momentti, jonka mukaisesti tekoon, joka on tehty ennen lain voimaantuloa, sovelletaan tekoaikana voimassa olleita säännöksiä. 

4. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 2 luvun 6 §:n, 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Nimike.

Nimikkeessä on otettu huomioon valiokunnan muutettavaksi ehdottama 4 luvun 5 §. 

Johtolause.

Johtolauseessa on otettu huomioon valiokunnan ehdottamat muutokset 4 luvun 5 §:n 2 ja 3 momenttiin. 

4 luvun 5 §. Kansallinen vakausmaksu ja kriisinratkaisurahaston tavoitetaso.

(Uusi) Talousvaliokunta esittää, että voimassa olevaan säännökseen sisältyvä terminologinen virhe korjataan.  

Pykälän 2 ja 3 momentin on tarkoitus kohdistua kriisinratkaisudirektiivin (2014/59/EU) 103 artiklan 2 kohdan mukaisiin "suojattuihin talletuksiin", jotka lain 1 luvun 3 §:n 14 kohdan määritelmän mukaisesti ovat "korvattavia talletuksia". Valiokunta esittää, että 2 ja 3 momentin virheellinen termi "korvauskelpoinen" muutetaan termiksi "korvattava".  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvät 1., 2. ja 4. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9 §, 14 §:n edellä oleva väliotsikko ja 15 § sekä 9 luvun 13 §, 
muutetaan 1 luvun 4 §, 3 luvun 6 §:n 2 momentti, 4 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 10 §:n 4 momentti, 5 luvun 11 §:n 4 kohta, 7 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 ja 10—14 §, 17 §:n 2 kohta ja 18 §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi :n 2 momentti Muutosehdotus päättyy, 8 luvun otsikko ja 8 luvun 1 §, 9 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 7—9 §, 10 §:n 1 momentti ja 12 §, 10 luvun 5 ja 8 § sekä 15 luvun 1 §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 15 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 258/2013, sekä 
lisätään 7 lukuun uusi 3 a ja 3 b §, 8 lukuun uusi 6 a ja 6 b §, 9 lukuun uusi 6 a, 6 b, 8 a—8 c ja 10 a §, 10 luvun 6 §:ään uusi 2 momentti sekä 17 lukuun uusi 1 a § seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
4 § 
Riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla 
Joka itse tai toimeksiannon nojalla tarjoaa arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai jolla on 3—9 tai 11 luvun nojalla tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. 
3 luku 
Soveltamisala ja määritelmät 
6 § 
Arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltio 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi myös, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja osakesidonnaisia arvopapereita tai muita kuin 3 momentissa tarkoitettuja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella ensimmäiseksi Suomessa. Jos yleisölle tarjoamisesta tai hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle on päättänyt muu kuin liikkeeseenlaskija, liikkeeseenlaskija voi myöhemmin valita liikkeeseenlaskun kotivaltioksi toisen ETA-valtion niistä ETA-valtioista, joissa arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 luku 
Esitteen julkaiseminen ja sisältö 
3 § 
Poikkeukset velvollisuudesta julkaista esite tarjottaessa arvopapereita yleisölle 
Esitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 2 500 000 euron määrä laskettuna; taikka 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Ohjelmaesite  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lopulliset arvopaperien tarjoamisen ehdot on, jolleivät ne sisälly ohjelmaesitteeseen tai esitteen täydennykseen, toimitettava Finanssivalvonnalle samalla, kun ne julkaistaan 2 momentin mukaisesti. Finanssivalvonnan tulee toimittaa ne Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja sen pyynnöstä, joka on pyytänyt esitteen hyväksymistä, vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle noudattaen, mitä 5 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetään ilmoituksista muille viranomaisille.  
5 luku 
Finanssivalvonnan toimivalta ja menettely esitteen hyväksymisessä 
11 § 
Asetuksenantovaltuus 
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) laskettuna 12 kuukauden ajalta, vastikkeeltaan Euroopan talousalueella yhteensä alle 5 000 000 euron, mutta vähintään 2 500 000 euron suuruiseen tarjoukseen sisältyvistä arvopapereista julkaistavan esitteen rakenteesta ja sisällöstä. 
7 luku 
Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 
2 § 
Osakkeen, osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin ja näihin rinnastettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikkeeseenlaskijoiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa, säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiosta säädetään 3 a §:ssä.  
3 § 
Muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio 
Muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan, jonka liikkeeseen laskeman, säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähemmän kuin 1 000 euroa, säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun arvopaperin, jonka nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 1 000 euroa, liikkeeseenlaskijan on valittava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai yhtiöoikeudellisen kotipaikkansa mukainen ETA-valtio. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään niin kauan kuin liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla kyseisessä ETA-valtiossa eikä liikkeeseenlaskijan 2 §:ssä tarkoitettuja arvopapereita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. 
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETA-valtion se on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi. Tieto valinnasta on lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukaisessa ETA-valtiossa ja niissä ETA-valtioissa, jossa liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. 
Liikkeeseenlaskijoiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa, säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiosta säädetään 3 a §:ssä. 
3 a § 
Kolmannesta maasta olevan liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio 
Liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja jonka liikkeeseen laskemia osakkeita, osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita tai näihin rinnastettavia arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on valittava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa näitä arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa niin kauan kuin liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla kyseisessä ETA-valtiossa. 
Liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja jonka liikkeeseen laskemia muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on valittava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiota koskeva valinta on voimassa vähintään kolme vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään niin kauan kuin liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla kyseisessä ETA-valtiossa eikä liikkeeseenlaskijan 1 momentissa tarkoitettuja arvopapereita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. 
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETA-valtion se on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi. Tieto valinnasta on lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle niissä ETA-valtioissa, jossa liikkeeseenlaskijan arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. 
3 b § 
Kotivaltionsa julkistamatta jättäneen liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion määräytyminen  
Jos 3 tai 3 a §:ssä tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskija ei ole julkistanut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiotaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaupankäynti arvopapereilla on alkanut säännellyllä markkinalla, kotivaltioksi katsotaan se ETA-valtio, jossa liikkeeseenlaskijan arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Jos näitä ETA-valtioita on useita, ne katsotaan kaikki säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioiksi, kunnes liikkeeseenlaskija on valinnut yhden niistä, julkistanut tiedon ja ilmoittanut sen toimivaltaiselle viranomaiselle 3 tai 3 a §:n mukaisesti.  
4 § 
Soveltamisalan rajaus 
Tässä luvussa säädetty tiedonantovelvollisuus ei koske: 
1) Suomen valtiota; 
2) Suomen Pankkia; 
3) suomalaista kuntaa tai kuntayhtymää; 
4) toista valtiota, sen keskuspankkia tai sen alueellista tai paikallista hallintoyksikköä; 
5) Euroopan keskuspankkia; 
6) sellaista kansainvälistä julkisyhteisöä, jonka jäsenenä on vähintään yksi ETA-valtio; 
7) Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) 1 §:ssä tarkoitettua Euroopan rahoitusvakausvälinettä (ERVV) ja muuta vastaavaa liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä, joka on perustettu tai laskettu liikkeeseen Euroopan rahaliiton rahoitusvakauden säilyttämiseksi tarjoamalla väliaikaista rahoitusapua sellaisille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 § 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen 
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa ilman aiheetonta viivytystä viimeistään kolme viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkistettava komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti. 
10 § 
Puolivuosikatsauksen julkistaminen 
Arvopaperin liikkeeseenlaskijan on julkistettava puolivuosikatsaus tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Velvollisuus ei kuitenkaan koske liikkeeseenlaskijaa, joka on laskenut liikkeeseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla vain muita kuin osakkeita, osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita tai näihin rinnastettavia arvopapereita, jos näiden arvopaperien yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa. 
Puolivuosikatsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Puolivuosikatsauksen julkistamisajankohta on julkistettava heti, kun siitä on päätetty. 
11 § 
Puolivuosikatsauksen sisältö ja rakenne 
Puolivuosikatsauksen on annettava oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puolivuosikatsaus on laadittava noudattaen samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsauksessa esitettävien tietojen on oltava vertailukelpoisia edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tietoihin. Jos liikkeeseenlaskijan on laadittava konsernitilinpäätös, puolivuosikatsaus annetaan konsernin tietoina. 
Puolivuosikatsauksen selostusosassa on annettava yleiskuvaus liikkeeseenlaskijan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä niiden kehityksestä katsauskaudella. Siinä on selostettava katsauskauden merkittäviä tapahtumia ja liiketoimia sekä niiden vaikutuksia liikkeeseenlaskijan toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja annettava kuvaus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä lähiajan riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 
Puolivuosikatsauksen taulukko-osa on laadittava noudattaen kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuja kansainvälisiä, osavuosikatsauksia koskevia tilinpäätösstandardeja. 
12 § 
Puolivuosikatsauksen tarkastus ja tilintarkastajan lausunnon julkistaminen 
Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on tarkastanut puolivuosikatsauksen, tilintarkastajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa tarkastus on suoritettu. Tilintarkastajan lausunto on tällöin liitettävä puolivuosikatsaukseen. 
Jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole tarkastanut puolivuosikatsausta, liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä puolivuosikatsauksessa. 
13 § 
Puolivuosikatsaus pidennetyllä tilikaudella 
Jos liikkeeseenlaskijan tilikautta on pidennetty, liikkeeseenlaskijan on lisäksi julkistettava tilikauden 12 ensimmäiseltä kuukaudelta puolivuosikatsaus, joka vastaa 11 §:ssä tarkoitettua tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkistettavaa puolivuosikatsausta. 
14 § 
Kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta harjoittavan liikkeeseenlaskijan selvitys maksuista valtioiden hallituksille 
Liikkeeseenlaskijan, joka harjoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta annetun direktiivin 2013/34/EU 41 artiklan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettua kaivannaisteollisuutta tai aarniometsien puunkorjuuta, on julkistettava kerran vuodessa mainitun direktiivin 43 tai 44 artiklassa tarkoitettu selvitys maksuista valtioiden hallituksille. Selvitys on julkistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
17 § 
Asetuksenantovaltuus 
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) tässä luvussa säädetyn puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä muun tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja julkistamisesta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
18 § 
Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus ja oikeus myöntää poikkeuksia 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Finanssivalvonnan on myönnettävä liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on kolmannessa maassa, poikkeus julkistaa puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn mukaisesti, jos kotivaltion lainsäädännön vaatimukset katsotaan Suomen lainsäädäntöä vastaaviksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 luku 
Muita tiedonanto- ja erityisiä velvollisuuksia 
1 § 
Soveltamisala 
Tämän luvun 2, 3, ja 7 §:ää sovelletaan liikkeeseenlaskijaan: 
1) jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa, ja jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla; 
2) jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena pörssissä; tai 
3) joka on hakenut liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi 1 tai 2 kohdan mukaisesti pörssiin tai säännellylle markkinalle. 
Tämän luvun 4—6 ja 6 a §:ää sovelletaan 7 luvun 2, 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettuihin liikkeeseenlaskijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi. 
Tämän luvun 8 §:n säännöksiä sovelletaan liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa, ja jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. 
Tämän luvun 6 b §:ää sovelletaan 7 luvun 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettuihin liikkeeseenlaskijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.  
6 a § 
Arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevien muutosten julkistaminen 
Liikkeeseenlaskijan on viipymättä julkistettava liikkeeseen laskemiinsa arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevat muutokset. 
6 b § 
Joukkovelkakirjalainan haltijoiden yhdenvertainen kohtelu 
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on kohdeltava joukkovelkakirjojen haltijoita yhdenvertaisesti velkakirjoihin liittyviä oikeuksia toteutettaessa, kun joukkovelkakirjat on laskettu liikkeeseen samanaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin. 
9 luku 
Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen 
1 § 
Soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lukua sovelletaan kohdeyhtiönä olevaan pörssiyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Tätä lukua sovelletaan myös muuhun liikkeeseenlaskijaan, jonka säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on 7 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaan Suomi, ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. 
4 § 
Osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Osakkeenomistajaan rinnastetaan henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa ja muu henkilö, jonka 5, 6, 6 a tai 6 b §:ssä tarkoitettu tai 7 §:ssä säädetyllä tavalla mukaan luettu osuus kohdeyhtiössä muuttuu.  
5 § 
Omistus- ja ääniosuutta koskeva ilmoitusvelvollisuus 
Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja). 
6 a § 
Rahoitusvälineitä koskeva ilmoitusvelvollisuus 
Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajalla on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada kohdeyhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle liputusrajan. Tätä pykälää sovellettaessa rahoitusvälineeksi katsotaan myös rahoitusväline, jonka arvo määräytyy kohdeyhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan kohdeyhtiön osakkeita. Liputusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu rahoitusvälineeseen perustuva omistus- tai ääniosuus on laskettava saatavien osakkeiden täyden nimellismäärän mukaan. Jos rahoitusväline on toteutettavissa ainoastaan nettoarvon tilityksenä, osuus on laskettava osakkeiden deltakorjatun määrän mukaan. 
Velvollisuus tehdä liputusilmoitus koskee vain rahoitusvälineitä, joiden toteuttaminen voi johtaa osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuuden hankkimiseenValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  tai sitä vastaavaan taloudelliseen vaikutukseen Muutosehdotus päättyy. Niistä ei tällöin saa vähentää rahoitusvälineitä, jotka voivat johtaa saman kohdeyhtiön osakkeiden luovuttamiseen.  
6 b  § 
Omistus- ja ääniosuuksien sekä rahoitusvälineiden yhteen laskemiseen perustuva ilmoitusvelvollisuus  
Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistajan 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun omistus- ja ääniosuuden sekä 6 a §:ssä tarkoitetun rahoitusvälineeseen perustuvan omistusosuuden yhteen laskettu määrä saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle liputusrajan.  
Liputusilmoitus on tehtävä myös osakkeenomistajan saadessa haltuunsa 6 a §:ssä tarkoitettujen rahoitusvälineiden kohde-etuutena olevat osakkeet. 
7 § 
Omistus- ja ääniosuuden laskeminen 
Osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan 5, 6, 6 a ja 6 b §:ää sovellettaessa: 
1) osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus; 
2) osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus.  
8 § 
Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta 
Tämän luvun säännökset eivät koske: 
1) osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eivätkä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti; 
2) luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos:
a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5:tä prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä; ja
b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen;
 
3) omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien tarjoamiseen liittyvässä vakauttamistarkoituksessa tai takaisinosto-ohjelmien toteuttamiseksi komission takaisinostoasetuksen mukaisesti, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muutenkaan vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen. 
8 a § 
Poikkeus rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen ilmoitusvelvollisuudesta 
Sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön emoyrityksen (emoyritys) ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistus- ja ääniosuuksien kanssa, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta käytetään emoyrityksestä riippumattomalla tavalla. Emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiön harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. 
Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen sijoituspalvelun tarjoajan omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallinnoimien omistus- ja ääniosuuksien kanssa, jos sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeuttaan vain annettujen ohjeiden mukaisesti ja se käyttää äänioikeuttaan emoyrityksestä riippumatta. Sijoituspalvelun tarjoajan emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa sijoituspalvelun tarjoajan harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. 
Emoyrityksen on ilmoitettava viipymättä Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa tässä pykälässä tarkoitettua poikkeusta. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 
1) rahastoyhtiön ja sijoituspalvelun tarjoajan, joihin emoyritys haluaa soveltaa tätä poikkeusta, täydellinen nimi sekä yritys- ja yhteisötunnus tai vastaava ulkomainen rekisteritunnus; 
2) rahastoyhtiötä ja sijoituspalvelun tarjoajaa valvovat viranomaiset; 
3) ilmoitus siitä, että emoyritys täyttää tässä pykälässä säädetyt kutakin rahastoyhtiötä ja sijoituspalvelun tarjoajaa koskevat vaatimukset. 
Emoyrityksen on ilmoitettava 1 momentissa mainituissa tiedoissa tapahtuvat muutokset Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä. 
Emoyrityksen on lisäksi pyynnöstä toimitettava Finanssivalvonnalle tiedot: 
1) menettelytavoista, joilla estetään tietojen vaihto äänioikeuksien käytöstä emoyrityksen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan välillä; 
2) äänioikeuksien käytöstä päättävien henkilöiden riippumattomuudesta; 
3) toimeksiantosuhteesta ja sen ehdoista, jos emoyritys on samalla sen määräysvaltaan kuuluvan rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan asiakas. 
8 b § 
Poikkeus markkinatakaajan ilmoitusvelvollisuudesta 
Tämän luvun säännökset eivät koske sellaista sijoituspalvelun tarjoajan markkinatakaajan ominaisuudessa tekemää omistus- tai ääniosuuden hankintaa tai luovutusta, joka johtaa 5 prosentin rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen tämän rajan alle, ellei markkinatakaaja puutu liikkeeseenlaskijan johtamiseen eikä vaikuta liikkeeseenlaskijaan, jotta se ostaisi kyseisiä osakkeita tai vaikuttaisi niiden hintaan. 
Markkinatakaajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun se aikoo ja kun se ei enää aio soveltaa tässä pykälässä tarkoitettua poikkeusta. Ilmoitus on tehtävä Finanssivalvonnalle kohdeyhtiökohtaisesti. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä 9 §:n 1 momentin mukaisesti. 
Tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että markkinatakaaja pystyy erottamaan markkinatakaajan ominaisuudessa tekemänsä omistus- tai ääniosuuden hankinnat tai luovutukset muista hankinnoista ja luovutuksista. 
8 c § 
Poikkeuksen myöntäminen ilmoitusvelvollisuudesta rahastoyhtiölle ja sijoituspalvelun tarjoajalle, jonka toimilupa on kolmannesta maasta 
Finanssivalvonnan on myönnettävä kolmannessa maassa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyritykselle lupa soveltaa 8 a §:ssä tarkoitettua poikkeusta, jos rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan kotivaltion sääntely vastaa 8 a §:n vaatimuksia. Emoyrityksen on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys vaatimusten vastaavuudesta. 
9 § 
Liputusilmoituksen tekeminen 
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tämän luvun  Muutosehdotus päättyy5,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  6, 6 a tai 6 b Muutosehdotus päättyy §:ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kuluttua oikeustoimesta. 
Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä liputusilmoitusta, jos liputusilmoituksen tekee se, jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on. 
Liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön 8 luvun 6 §:n mukaan julkistamia tietoja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. Siinä on eriteltävä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9 luvun Muutosehdotus päättyy 5, 6, 6 a ja 6 b §:ssä tarkoitetut osuudet. 
10 § 
Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus 
Kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot. Kohdeyhtiöllä ei ole julkistamisvelvollisuutta, ellei osakkeenomistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta. Julkistettaessa on myös mainittava, jos kohdeyhtiön tiedossa ei ole kaikkia liputusilmoituksen säädettyjä tietoja. Jos liputusilmoituksessa on lisäksi annettu muita tietoja, nämäkin tiedot on julkistettava samassa yhteydessä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 a § 
Poikkeuksen myöntäminen ilmoitusvelvollisuudesta kohdeyhtiölle, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa 
Finanssivalvonnan on myönnettävä kohdeyhtiölle, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa, lupa julkistaa kohdeyhtiön tietoon tullut liputusilmoitus kyseisen kolmannen maan säännösten mukaisesti, jos liputusilmoitus kohdeyhtiölle sekä ilmoituksen julkistaminen on tehtävä kolmannen maan säännösten mukaan enintään seitsemän kaupankäyntipäivän kuluessa siitä, kun omistus- ja ääniosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle säädetyn rajan. Kohdeyhtiön on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys kolmannen maan säännöksistä. 
Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se myöntää tässä pykälässä tarkoitetun luvan. 
12 § 
Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuus 
Finanssivalvonta voi avoimuusdirektiivin täytäntöön panemiseksi antaa tarkempia määräyksiä tässä luvussa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä, esittämistavasta ja laskentatavoista, jollei komission delegoidusta säädöksestä tai teknisestä täytäntöönpanostandardista muuta johdu. 
10 luku 
Säänneltyjen tietojen julkistaminen ja saatavilla pito 
5 § 
Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internetsivuilla 
Liikkeeseenlaskijan on pidettävä 6—9 ja 11 luvussa tarkoitetut säännellyt tiedot sekä tieto liikkeeseenlaskijan 7 luvun 3 §:n 3 ja 3 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta kotivaltiovalinnasta yleisön saatavilla internetsivuillaan vähintään viiden vuoden ajan. 
Edellä 1 momentin estämättä liikkeeseenlaskijan on pidettävä 7 luvun 5, 7, 8 ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla internetsivuillaan kuitenkin vähintään kymmenen vuoden ajan. 
6 § 
Säänneltyjen tietojen pitäminen saatavilla tiedotevarastossa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin estämättä liikkeeseenlaskijan on pidettävä 7 luvun 5, 7, 8 ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot yleisön saatavilla tiedotevarastossa vähintään kymmenen vuoden ajan. 
8 § 
Asetuksenantovaltuus 
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedotevarastosta ja sen toiminnasta sekä 6 §:ssä tarkoitetusta tietojen saatavilla pitämisestä avoimuusdirektiivin sekä komission avoimuusdirektiivin perusteella antamien säädösten täytäntöön panemiseksi. 
15 luku 
Hallinnolliset seuraamukset 
1 § 
Rikemaksu 
Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään rikemaksu, ovat: 
1) tämän lain 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiaineiston toimittamisesta Finanssivalvonnalle; 
2) tämän lain 8 luvun 2—Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6, 6 a ja Muutosehdotus päättyy 7 §:n säännökset tiedonantovelvollisuudesta;  
3) tämän lain 9 luvun 11 §:n säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta; 
4) tämän lain 10 luvun 3 §:n 2 momentinValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  säännös säänneltyjen tietojen toimittamisesta sekä Muutosehdotus päättyy 5 ja 6 §:n säännökset säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 § 
Seuraamusmaksu 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat: 
1) 1 luvun 3 ja 4 §:n säännökset totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellosta ja riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä; 
2) 4 luvun 1, 6—12, 14 ja 15 §:n säännökset esitteen julkaisemisvelvollisuudesta; 
3) 6 luvun 4—7 ja 9 §:n, 7 luvun 7 ja 16 §:n sekä 10 luvun 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n säännökset tietojen julkistamisesta sekä 8 luvun 6 b §:n säännös joukkovelkakirjalainan haltijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta; 
4) 11 luvun 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 ja 27 §:n säännökset julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvelvollisuudesta; 
5) 13 luvun 6—8 §:n ja 14 luvun 2, 3, 5 ja 6 §:n säännökset yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä sekä markkinoiden väärinkäytöstä. 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, Muutosehdotus päättyy ovat Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tämän pykälän  Muutosehdotus päättyy1 momentissa säädetyn lisäksi tämän lain 7 luvun 5, 6, 8 ja 10—14 §:n säännökset tietojen julkistamisesta; 8 luvun 6 a §:n säännös arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevien muutosten julkistamisesta ja 9 luvun 5, 6, 6 a ja 6 b, 9 ja 10 §:n säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, Muutosehdotus päättyy ovat lisäksi tämän pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset sekä esitedirektiivin ja avoimuusdirektiivin perusteella annettujen komission asetusten ja päätösten säännökset. 
17 luku 
Valvontavaltuudet 
1 a § 
Äänioikeuden käytön kieltäminen 
Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää sitä, joka rikkoo 9 luvun 5, 6, 6 a, 6 b ja 9 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia huomattavan omistus- ja ääniosuuden ilmoittamisesta, käyttämästä äänioikeutta ja olemasta edustettuna kohdeyhtiön yhtiökokouksessa niillä osakkeilla, joita rikkomus koskee. Kielto on voimassa kunnes sanottu ilmoitusvelvollisuus on täytetty, jollei Finanssivalvonta erityisen painavasta syystä pidennä kieltoa määräajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräämästään kiellosta ja sen lakkaamisesta Finanssivalvonnan on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, ilmoitettava viipymättä kohdeyhtiölle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Jos liikkeeseenlaskija, jonka arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tämän lain voimaan tullessa, ei ole julkistanut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiota viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2015, tämän lain 7 luvun 3 b §:ssä tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika alkaa mainittuna päivänä. 
Tämän lain 7 luvun 3 b §:ää sovelletaan vain liikkeeseenlaskijoihin,  
1) joiden arvopapereilla kaupankäynti alkaa säännellyllä markkinalla 27 päivänä marraskuuta 2015 tai sen jälkeen, tai  
2) joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena 27 päivänä marraskuuta 2015, mutta jotka eivät ole julkistaneet ja ilmoittaneet viranomaisille säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiotaan 3 tai 3 a §:n mukaisesti.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa ja jonka arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ainoastaan Suomessa, ei kuitenkaan tarvitse julkistaa eikä ilmoittaa Finanssivalvonnalle Suomea säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen. 
Tämän lain 7 luvun 14 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta laadittavaan raporttiin. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lain voimaan tullessa osakkeenomistajan 9 luvun 5, 6, 6 a ja 6 b §:ssä tarkoitetusta omistus- ja ääniosuudesta on tehtävä liputusilmoitus kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, jollei omistus- ja ääniosuutta ole aikaisemmin ilmoitettu tai muuten julkistettu. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 41 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1198/2014,  
muutetaan 33 §:n 4 momentti ja 41 §:n 7 momentti, sellaisina kuin niistä on 33 §:n 4 momentti laissa 752/2012, sekä  
lisätään 40 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013, 611/2014 ja 1198/2014, uusi 4 momentti ja lakiin uusi 41 a § seuraavasti: 
33 §  
Toimeenpanokielto ja oikaisukehotus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Finanssivalvonnan oikeudesta: 
1) kieltää ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tai muun ulkomaisen valvottavan toiminta säädetään 61 §:ssä; 
2) kieltää luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain vastainen toiminta ja määrätä lain vastainen menettely oikaistavaksi säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain 22 luvun 1 §:ssä; 
3) kieltää sijoituspalvelulain vastainen menettely ja määrätä lain vastainen menettely oikaistavaksi säädetään sijoituspalvelulain 16 a luvun 1 §:ssä; 
4) kieltää arvopaperimarkkinalain vastainen toiminta arvopaperien tarjoamisessa, kaupassa ja arvopapereita koskevaa tiedonantovelvollisuutta täytettäessä sekä määrätä menettely oikaistavaksi säädetään arvopaperimarkkinalain 17 luvun 2 §:ssä; 
5) kieltää tilapäisesti äänioikeuden käyttäminen osakkeilla, joita koskeva ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, säädetään arvopaperimarkkinalain 17 luvun 1 a §:ssä; 
6) kieltää pörssiä järjestämästä kaupankäyntiä rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 32 §:ssä; 
7) kieltää monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää järjestämästä kaupankäyntiä rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 4 luvun 8 §:ssä; 
8) kieltää kauppojen sisäistä toteuttajaa järjestämästä sisäistä toteuttamista rahoitusvälineellä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 5 luvun 6 §:ssä. 
40 § 
Seuraamusmaksu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeushenkilölle määrättävän seuraamusmaksun lisäksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvollisuuksien vastainen edellä tässä pykälässä säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle henkilölle määrättävän seuraamusmaksun edellytyksenä on, että henkilö on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai laiminlyöntiin.  
41 § 
Seuraamusmaksun määrääminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tässä pykälässä liikevaihdolla tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuusasetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua tuottojen määrää; 
2) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun 18 b §:ssä tarkoitetun erillisyhtiön vakuutusmaksutuloa taikka eläkesäätiön tai vakuutuskassan maksutuloa; 
3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen osalta kirjanpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua liikevaihtoa tai sitä vastaavaa liikevaihtoa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
41 a § 
Seuraamusmaksun enimmäismäärä eräissä tapauksissa 
Jos seuraamusmaksu koskee luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 ja 4 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi momentissa Muutosehdotus päättyy, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:n 2 ja 5 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi momentissa Muutosehdotus päättyy tai kriisinratkaisulain 18 luvun 1 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:ssä tarkoitettujen säännösten  Muutosehdotus päättyyrikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta ja luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään viisi miljoonaa euroa. 
Jos seuraamusmaksu koskee arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 §:n 2 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi momentissa tarkoitettujen säännösten Muutosehdotus päättyy rikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla, sen mukaan, kumpi on suurempi, enintään joko viisi prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta tai enintään 10 miljoonaa euroa, sekä luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu enintään kaksi miljoonaa euroa. 
Edellä tässä pykälässä säädetyn estämättä seuraamusmaksu saa kuitenkin olla enintään kaksi kertaa suurempi kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, jos hyöty on määritettävissä. 
Tässä pykälässä liikevaihdolla tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuusasetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua tuottojen, tai jos maksuvelvollinen kuuluu luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään, konsolidoitujen tuottojen yhteenlaskettua määrää; 
2) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun 18 b §:ssä tarkoitetun erillisyhtiön vakuutusmaksutuloa taikka eläkesäätiön tai vakuutuskassan maksutuloa, tai, jos vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, eläkelaitos, erillisyhtiö, eläkesäätiö tai vakuutuskassa kuuluu tytäryrityksenä konserniin, konsernitilinpäätöksen mukaista vakuutusmaksutuloa tai vastaavasti maksutuloa;  
3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen osalta kirjanpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua tai sitä vastaavaa liikevaihtoa, tai, jos yrityksen on kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan laadittava emoyhtiönä konsernitilinpäätös tai jos yritys kuuluu tytäryhtiönä konserniin, konsernin ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukaista liikevaihtoa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 20 luvun 1 §:n 6 momentti; 
muutetaan 7 luvun 1 §:n 5 momentti sekä 8 a luvun 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 8 a luvun 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti laissa 1199/2014 seuraavasti: 
7 luku 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmät 
1 § 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat yleiset vaatimukset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos luottolaitoksella on hallintoneuvosto, tämän ja 8 a luvun säännökset hallituksesta koskevat hallintoneuvostoa siinä laajuudessa kuin sille on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan annettu muuten hallitukselle kuuluvia tehtäviä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 a luku 
Elvytyssuunnitelma 
5 § 
Elvytyssuunnitelman toimittaminen tarkastettavaksi 
Luottolaitoksen on toimitettava elvytyssuunnitelma Finanssivalvonnan tarkastettavaksi. Luottolaitoksen hallituksen on hyväksyttävä suunnitelma ennen sen toimittamista Finanssivalvonnalle. Luottolaitoksen on vaadittaessa osoitettava Finanssivalvonnalle, että suunnitelma täyttää 6 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 § 
Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelman toimittaminen tarkastettavaksi 
Konsolidointiryhmän emoyrityksen on toimitettava konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma Finanssivalvonnan tarkastettavaksi. Konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma on toimitettava Finanssivalvonnalle aina, kun siihen on tehty merkittäviä muutoksia. Konsolidointiryhmän emoyrityksen hallituksen on hyväksyttävä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma ennen sen toimittamista Finanssivalvonnalle. Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai konsolidointiryhmään kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen on vaadittaessa osoitettava Finanssivalvonnalle, että konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelma täyttää 8 §:ssä säädetyt edellytykset. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 2 luvun 6 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:n, Muutosehdotus päättyy 3 luvun 4 §:n Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 4 luvun 5 §:n  Muutosehdotus päättyymuuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 2 luvun 6 §:n 5 ja 6 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi momentti, Muutosehdotus päättyy 3 luvun 4 §:n 4 momentti Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä 4 luvun 5 §:n 2 ja 3 momentti  Muutosehdotus päättyyseuraavasti: 
2 luku 
Hallinto 
6 § 
Ilmoitusvelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viraston ylijohtajan on ilmoitettava valtiovarainministeriön ja virkamiehen viraston ylläpitämään luetteloon luottolaitokselta, sijoituspalveluyritykseltä tai niiden ryhmään kuuluvalta yritykseltä saamastaan luotosta taikka tämän hänen puolestaan myöntämästä takauksesta tai muusta vastuusitoumuksesta. 
Viraston ylijohtajan ja virkamiehen on ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, koskevat tiedot viraston ylläpitämään luetteloon 7 §:n mukaisesti. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 luku 
Rahaston varat ja niiden sijoittaminen, kulut ja lainanotto 
4 § 
Rahaston varojen sijoitustoimintaa koskeva päätöksenteko 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitä 2 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetään viraston ylijohtajan ilmoitusvelvollisuudesta, sovelletaan myös hallituksen puheenjohtajaan, jäseneen ja varajäseneen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 luku Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon kerättävä EU:n vakausmaksu ja kansalliseen kriisinratkaisurahastoon kerättävä vakausmaksu 
5 § 
Kansallinen vakausmaksu ja kriisinratkaisurahaston tavoitetaso 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sijoituspalveluyritysten vakausmaksut on kartutettava mahdollisimman tasaisesti siten, että niiden summa täyttää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 kriisinratkaisurahastolle asetetun tavoitetason. Tavoitetaso lasketaan osuutena sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille yhteensä määritetystä tavoitetasosta, joka on yksi prosentti Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi korvattavista Muutosehdotus päättyy talletuksista. 
Kriisinratkaisurahaston tavoitetaso määräytyy osuutena 2 momentissa tarkoitetusta laskennallisesta tavoitetasosta siten, että se vastaa sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettujen velkojen määrän, josta vähennetään omat varat, osuutta kaikkien vakausmaksua kartuttavien sijoituspalveluyritysten ja EU:n vakausmaksua kartuttavien luottolaitosten velkojen kokonaismäärästä, josta vähennetään näiden omat varat ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi korvattavat  Muutosehdotus päättyytalletukset. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.10.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr (osittain) 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuula Kulovesi