Viimeksi julkaistu 1.3.2022 15.15

Valiokunnan mietintö TaVM 4/2022 vp HE 234/2021 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Sari Alho 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • ryhmäpäällikkö Tom Vihonen 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • asiantuntija Anmari Brink Pacius 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • lakimies Sami Hämäläinen 
  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti 
  Suomen matkailualan liitto ry
 • asiantuntija Karoliina Katila 
  Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto määräisi eikä perisi maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. 

Esityksen tavoitteena on helpottaa niiden matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt covid-19-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista. Maksun perimättä jättäminen koskisi matkanjärjestäjiä, jotka ovat velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien suorittamien etukäteismaksujen ja paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun. Jollei maksun perimättä jättämisestä säädettäisi, olisi tilanne matkanjärjestäjien kannalta haasteellinen siksi, että vuoden 2021 valvontamaksu määräytyisi vuoden 2020 korkeimman vakuusmäärän perusteella. Valtiolta jäisi saamatta verotuloja noin 580 000 euroa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. 

Ehdotuksen taustalla on koronaviruspandemiasta aiheutunut matkailualan toiminnan pitkäkestoinen pysähtyminen ja vaikeutuminen. Pandemiatilanteen pitkittymisen vuoksi myös matkailualan vaikeutunut tilanne on jatkunut: matkatoimistoalan vuoden 2021 kokonaismyynti on talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella pudonnut jopa 85 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Vuosi 2021 on ollut monilta osin myös heikompi kuin ensimmäinen koronapandemian vuosi 2020. Esimerkiksi lentäen tehtyjen matkapakettien kokonaismyynti jäi vuonna 2021 lähes kolmanneksen vuotta 2020 heikommaksi.  

Nyt esitettyä vastaava valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun määräämättä ja perimättä jättämistä koskeva väliaikainen lainmuutos toteutettiin jo aiemmin vuoden 2020 osalta (TaVM 21/2021 vpHE 102/2021 vp). Talousvaliokunta piti tuossa yhteydessä muutosta perusteltuna ja katsoi, että tarvetta maksun perimisen lykkäämiseen ja maksusta luopumiseen tulisi arvioida myös vuoden 2021 osalta. Talousvaliokunta katsoi, että tässä harkinnassa tulee kiinnittää huomiota alan toimintaympäristön, yritysten liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehitykseen sekä arvioida maksusta luopumisen suhdetta muihin tukimuotoihin.  

Hallituksen esityksessä on tarkasteltu myös nyt ehdotetun maksusta luopumisen suhdetta kustannustukijärjestelmään ja arvioitu, ettei kustannustukijärjestelmä soveltuisi kattavalla tavalla nyt käsiteltävien maksujen hyvittämiseen. Maksun määräämisestä ja perimisestä luopumista on pidetty kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisimpana keinona helpottaa toiminnanharjoittajien tilannetta. 

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna ja puoltaa siihen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 234/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.2.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Lauri Tenhunen