Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.35

Valiokunnan mietintö TaVM 5/2018 vp HE 50/2018 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 50/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • johtava asiantuntija Harri Roudasmaa 
    työ- ja elinkeinoministeriö
  • ylitarkastaja Jyri Pekkanen 
    Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Oy Woikoski Ab

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaasulaitelaki. Uudella lailla annettaisiin kansallisesti täydentävää sääntelyä niistä asioista, jotka aiheutuvat kaasulaitteita koskevasta Euroopan unionin asetuksesta, joka korvaa nykyisen kaasulaitteita koskevan direktiivin. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia, eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia. Muutokset olisivat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa sen hyväksymistä vähäisin, siirtymäsäännöstä koskevin lisäyksin. 

Ehdotettu kaasulaitelaki selventää voimassa olevaa sääntelyä ja poistaa epäjohdonmukaisuuksia laintasoisen ja alemmanasteisen sääntelyn välillä. Esityksen mukaiset ehdotukset ovat monin osin EU-sääntelystä aiheutuvaa lainsäädännön mukauttamista, eikä kansallista harkintavaltaa juurikaan ole. Poikkeuksena tästä on kaasulaitteiden käyttötarvikkeita koskeva sääntely. Valiokunta huomauttaa, että vaikka kaasulaitteiden käyttötarvikkeet eivät kuulu EU:n kaasulaiteasetuksen (2016/426) soveltamisalaan, on käyttöyhteyden vuoksi tarkoituksenmukaista säännellä niistä samassa laissa kuin kaasulaiteasetuksen mukaisia kaasulaitteitakin. Tässä valossa myös ehdotetut asetuksenantovaltuudet (1. lakiehdotuksen 4 ja 13 §) ovat erityisen tärkeitä. 

Talousvaliokunta pitää perusteltuna valvonnan järjestämistä markkinavalvontalakiin (1137/2016) nojautuen. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Kaasulaitelaki

15 §. Voimaantulo.

Talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ehdotettuun sääntelyyn sisältyvään siirtymäsäännökseen (1. lakiehdotuksen 15 § Voimaantulo). Sen mukaan ennen lain voimaantuloa markkinoille saatetut kaasulaitteet, varusteet ja käyttötarvikkeet, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saadaan asettaa saataville markkinoille ja ottaa käyttöön tämän lain voimaantulon jälkeen. Yhdensuuntaisesti tämän periaatteen kanssa tulisi säätää, että ne asiat, jotka on tulleet vireille viranomaisissa ennen tämän lain voimaantuloa, tulee käsitellä tuolloin voimassa olleen sääntelyn mukaisesti. Talousvaliokunta ehdottaa lainkohtaan lisättäväksi tämänsisältöinen, uusi 3 momentti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvät 2.—4. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Kaasulaitelaki 

Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/426 (kaasulaiteasetus) tarkoitettujen kaasulaitteiden ja niiden varusteiden vaatimustenmukaisuuteen ja valvontaan. 
Tätä lakia sovelletaan myös kaasulaitteisiin liitettäviin käyttötarvikkeisiin. 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kaasulaitteella kaasulaiteasetuksen mukaisia kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita, joita käytetään ruoanlaittoon, jäähdyttämiseen, ilmastointiin, tilojen lämmittämiseen, kuuman veden tuottamiseen, valaisemiseen tai pesemiseen, sekä puhallinpolttimia ja tällaisilla polttimilla varustettavia lämmityslaitteistoja ja niiden varusteita; 
2) varusteilla turva-, säätö- tai ohjauslaitteita ja niistä koostuvia oheislaitteita, jotka on suunniteltu liitettäväksi osaksi laitetta tai jotka koottuina muodostavat laitteen; 
3) käyttötarvikkeella tarvikkeita, jotka liitetään kaasulaitteeseen sen käyttöä varten ja joita voidaan luovuttaa erikseen; 
4) ilmoitetulla laitoksella Suomen viranomaisen nimeämää ja Euroopan komissiolle ilmoitettua Suomeen sijoittautunutta laitosta, jonka tehtävänä on tarjota tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja sovellettaessa Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön perustuvaa kansallista lainsäädäntöä. 
3 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille, markkinavalvonnalle ja kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus
Markkinavalvonnasta, NLF-asetuksen 27–29 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). 
Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja muutoksenhausta ilmoitettujen laitosten päätöksiin säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa (278/2016). 
Kaasulaitteiden käytöstä, asennuksesta, huollosta ja asennusliikkeiden hyväksymisestä säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Kaasulaitteiden, jotka on erityisesti suunniteltu teollisiin prosesseihin teollisuuslaitoksissa käytettäviksi, vaatimuksista säädetään mainitussa laissa ja painelaitelaissa (1144/2016) sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä. 
2 luku 
Kaasulaitteen vaatimustenmukaisuus 
4 § 
Kaasulaitteita koskevat vaatimukset 
Kaasulaitteille ja niiden varusteille asetettaviin vaatimuksiin sovelletaan, mitä kaasulaiteasetuksen III luvussa säädetään. 
Käyttötarvikkeiden tulee olla käytössä toiminnaltaan turvallisiksi todettuja ja Suomessa kylmissä olosuhteissa käytettäväksi soveltuvia, ja niiden materiaalien tulee kestää poltettavien kaasujen vaikutusta. Käyttötarvikkeiden vaatimuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
5 § 
Kaasulaitteen merkintöjä, ohjeita, turvallisuustietoja sekä asiakirjoja koskevat kielivaatimukset 
Kaasulaiteasetuksen 7, 9, 10 ja 15 artiklassa sekä liitteissä I, III ja V säädettyjen kaasulaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä kaasulaitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. 
3 luku 
Ilmoitetut laitokset 
6 § 
Ilmoittaminen 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka hakevat lupaa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä kaasulaiteasetuksen mukaisesti, arvioidaan kaasulaiteasetuksen 23 artiklan 2—11 kohdan mukaisesti. Vaatimukset täyttävä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos hyväksytään ja ilmoitetaan Euroopan komissiolle sekä muille Euroopan unionin jäsenvaltioille eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain mukaisesti.  
7 § 
Todistus vaatimustenmukaisuudesta 
Ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus, jos kaasulaite täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset. 
Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennökset 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista ja niiden lisäyksistä sekä niihin liittyvistä teknisistä asiakirjoista todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka. 
8 § 
Todistuksen antamatta jättäminen ja peruuttaminen 
Jos ilmoitettu laitos havaitsee, että kaasulaite ei täytä sitä koskevia olennaisia turvallisuusvaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute, eikä se saa antaa valmistajalle todistusta vaatimustenmukaisuudesta. 
Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen, ettei kaasulaite enää ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute ja tarvittaessa peruutettava todistus väliaikaisesti tai pysyvästi. 
Jos valmistaja ei korjaa puutetta, ilmoitetun laitoksen on peruutettava todistus väliaikaisesti tai pysyvästi tai myönnettävä se rajoitettuna. 
9 § 
Muutoksenhaku 
Ilmoitetun laitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
4 luku 
Erinäiset säännökset 
10 § 
Valvonta 
Tämän lain noudattamisen valvonnasta ja valvonnan ohjauksesta säädetään kaasulaiteasetuksen V luvussa, NLF-asetuksessa ja eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa. 
Kaasulaiteasetuksen V luvussa markkinavalvontaviranomaiselle ja Euroopan unionin jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 
11 § 
Tietojen luovuttaminen ja velvollisuus tehdä yhteistyötä 
Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan on pyynnöstä luovutettava markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä sekä muutoinkin tehtävä valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. 
12 § 
Rangaistussäännökset 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 
1) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa kaasulaitteen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisuus, 
2) kaasulaiteasetuksen 14 artiklassa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia kaasulaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista noudattaen soveltuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja käyttäen ilmoitettua laitosta, 
3) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta laatia tekniset asiakirjat, 
4) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta laatia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää kaasulaitteeseen CE-merkintä, 
5) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia siitä, että sarjatuotannossa valmistettu kaasulaite on olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, 
6) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 5 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että markkinoille saatetussa kaasulaitteessa on vaaditut merkinnät ja kaasulaitteeseen liitetään 7 artiklan 6 kohdan mukaiset valmistajan tunnistetiedot sekä 7 artiklan 7 kohdan mukaiset ohjeet ja turvallisuustiedot, 
7) kaasulaiteasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä kaasulaitteita, 
8) kaasulaiteasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä maahantuojan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, kaasulaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, kaasulaitteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kaasulaitteeseen liitetään ohjeet sekä turvallisuustiedot, 
9) kaasulaiteasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, 
10) kaasulaiteasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä, 
11) kaasulaiteasetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä jakelijan velvollisuutta tarkistaa, että kaasulaitteessa tai varusteessa on CE-merkintä, mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, kaasulaitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot sekä kaasulaitteen mukana ovat ohjeet ja turvallisuustiedot, 
12) kaasulaiteasetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle tai maahantuojalle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, 
13) kaasulaiteasetuksen 7 artiklan 8 kohdassa säädettyä valmistajan, 9 artiklan 7 kohdassa säädettyä maahantuojan ja 10 artiklan 4 kohdassa säädettyä jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja velvollisuutta ilmoittaa vaarasta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tai 
14) 5 §:ssä säädettyä velvollisuutta toimittaa kaasulaitteeseen liittyvät asiakirjat, merkinnät, ohjeet ja turvallisuustiedot suomen ja ruotsin kielellä, 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon. 
Se, joka rikkoo tämän lain tai eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta. 
CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010). 
13 § 
Kaasun toimitusolosuhteiden ilmoittaminen komissiolle 
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa Euroopan komissiolle ja muille Euroopan unionin jäsenvaltioille kaasulaiteasetuksen 4 artiklan ja liitteen II mukaisesti Suomessa käytettävien kaasumaisten polttoaineiden kaasulajit ja vastaavat käyttöpaineet. 
Kaasulaitteiden käyttöpaineista ja niiden vaihteluväleistä ja kaasulaitteissa poltettavien kaasujen koostumuksesta ja muista palamisen ja kaasulaitteen toiminnan kannalta olennaisista ominaisuuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
14 § 
Turvallisuustekniikan neuvottelukunta 
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston apuna tämän lain säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama turvallisuustekniikan neuvottelukunta. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. 
15 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut kaasulaitteet, varusteet ja käyttötarvikkeet, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saadaan asettaa saataville markkinoille ja ottaa käyttöön tämän lain voimaan tulon jälkeen. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleet asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Muutosehdotus päättyy 
Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu turvallisuustekniikan neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §, sellaisena kuin siitä on laissa 219/2018, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturvallisuuslain (1135/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016), kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain (218/2018) ja kaasulaitelain ( / ) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä. 
Lakia sovelletaan lisäksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus, 27—29 artiklassa tarkoitettuihin 1 momentissa mainittujen lakien soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskeviin valvontaviranomaisten toimenpiteisiin, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain (278/2016) 1 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1136/2016, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011), painelaitelain (1144/2016), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016), sähköturvallisuuslain (1135/2016), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 luvun ja kaasulaitelain ( / ) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi ja näiden laitosten toimintaa koskevista velvollisuuksista. 
5 § 
Toimivaltainen viranomainen 
Työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee hissiturvallisuuslain, mittauslaitelain, painelaitelain, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, sähköturvallisuuslain ja kaasulaitelain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi.  
Viestintävirasto on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi. 
Toimivaltaiset viranomaiset valvovat hyväksymiään ilmoitettuja laitoksia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 47 § ja 
muutetaan 50 §:n 1 momentti, 51 ja 52 § ja 125 §:n 5 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 50 §:n 1 momentti ja 52 § laissa 1142/2016 sekä 125 §:n 5 kohta laissa 358/2015, seuraavasti: 
50 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Sen, joka saattaa 48 ja 49 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille, on varmistettava ja osoitettava, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on käytettävä 100 §:ssä tarkoitettua tarkastuslaitosta, kun tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus sitä edellyttävät. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
51 § 
Ohjeet ja merkinnät 
Sen, joka saattaa 48 ja 49 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille, on huolehdittava, että tuotteen mukana seuraa tuotteen turvallisen asennuksen, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon edellyttämät tiedot ja ohjeet. 
Sen, joka saattaa 48 ja 49 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille, on huolehdittava, että tuote on varustettu tuotteen käyttöturvallisuuden ja tunnistamisen sekä valmistajan ja markkinoille saattajan selvittämisen edellyttämillä merkinnöillä sekä tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittavilla merkinnöillä. 
52 § 
Vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuotteita koskeva asetuksenantovaltuus 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 48 ja 49 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden yksityiskohtaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tarkastuslaitosten käyttämisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, tuotteiden merkinnöistä sekä tuotteiden mukana toimitettavista ohjeista ja tiedoista. 
125 § 
Räjähdesäännösten rikkominen 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti rikkoo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) 48 ja 49 §:ssä tarkoitetun tuotteen valmistusta, maahantuontia tai markkinoille saattamista koskevaa 5 luvussa säädettyä velvollisuutta taikka vastaavaa räjähteitä koskevaa 67—69 tai 69 a §:ssä säädettyä velvollisuutta, 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähdesäännösten rikkomisesta sakkoon. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.5.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Martti Mölsä sin 
 
varapuheenjohtaja 
Harri Jaskari kok 
 
jäsen 
Harry Harkimo liik 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Antero Vartia vihr 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller