Viimeksi julkaistu 12.5.2022 13.30

Valiokunnan mietintö TaVM 5/2021 vp HE 24/2021 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Jonna Kuparinen 
  valtiovarainministeriö
 • tilinpäätösasiantuntija Riitta Pelkonen 
  Finanssivalvonta

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Pörssisäätiö
 • Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Finanssiala ry
 • Keskuskauppakamari
 • Listayhtiöiden neuvottelukunta
 • Suomen Yrittäjät ry
 • professori Seppo Villa 

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamista koskevaa pykälää väliaikaisesti. 

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoille siirtymisen sähköiseen raportointimuotoon vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö ja tavoitteet.

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/337 EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista ja yhtenäisen sähköisen raportointimuodon käytöstä vuositilinpäätöksissä covid-19-kriisistä elpymisen tukemiseksi. Asetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää kansallisessa lainsäädännössään vuoden verran lykkäystä arvopaperien liikkeeseenlaskijoille digitaaliseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisessä. Jäsenvaltio-option mukainen lykkäys on osa rahoitusmarkkinoiden EU-lainsäädäntökokonaisuutta, joka on annettu covid-19-pandemiaan vastaamiseksi. 

Euroopan komission tulkitsevassa tiedonannossa (2020/C379/01, 10.11.2020) tarkennetut asiat liittyen ESEF-tilinpäätöksen tilinpäätösasiakirjojen laatimiseen, tilintarkastukseen ja julkistamiseen tulevat sitovasti sovellettaviksi vasta, kun ne on implementoitu kansalliseen sääntelyyn. 

Talousvaliokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana, seuraavin huomautuksin. 

Avoimuusdirektiivi.

Avoimuusdirektiivin mukaan liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus laatia tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2020 alkaen käyttämällä European Single Electronic Format (ESEF) -raportointimuotoa. Teknisen sääntelystandardin kantavana ajatuksena on ollut kehittää yhdenmukainen elektroninen muoto, joka raportointia harmonisoimalla tekee tilinpäätöstiedot helpommin saavutettaviksi, analysoitaviksi ja yhteismitallisiksi. Raportointi toimitetaan kansalliseen tietovarastoon, joka Suomessa on Helsingin Pörssi eli Nasdaq OMX Helsinki Oy.  

Lykkäyksen vaikutukset.

Mahdollisuus siirtää ESEF-tilinpäätösmuodon toimeenpanoa antaa liikkeeseenlaskijoille mahdollisuuden priorisoida covid-19 pandemian tuomia lisäraportointivelvoitteita. Ehdotettu lainsäädäntö jättää siten liikkeeseenlaskijoille valinnanvapauden siitä, hyödyntävätkö ne tätä lykkäysmahdollisuutta vai ei. 

Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan useat EU:n jäsenvaltiot suunnittelevat tämän option kansallista käyttöönottoa. Tasapuolisten kilpailunedellytysten näkökulmasta Suomen on syytä toimia yhdensuuntaisesti jäsenmaiden enemmistön tai ainakin keskeisten kilpailija- ja verrokkimaidemme valitsemalla tavalla. Näin liikkeeseenlaskijoiden toimintaedellytykset ja hallinnolliset raportointiin liittyvät velvoitteet säilyvät eri valtioissa tältä osin yhdenmukaisina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 24/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.3.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Leena Meri ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller