Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö TaVM 6/2020 vp HE 7/2020 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Jonna Kuparinen 
  valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jesse Collin 
  valtiovarainministeriö
 • lakimies Pia Ovaska 
  Finanssivalvonta
 • johtava asiantuntija Inna Aaltonen 
  Finanssiala ry
 • johtava asiantuntija Ville Kajala 
  Keskuskauppakamari

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Pankki
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Nasdaq Helsinki Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön kaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, joilla muutetaan OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. 

Kansalliseen lainsäädäntöön ehdotettavat muutokset kohdistuisivat pääsääntöisesti Finanssivalvonnan toimivallan alaan kuuluvien hallinnollisten seuraamusten täsmentämiseen. Sääntelymuutokset rajoittuisivat lähinnä määritysvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeviin tilanteisiin sekä reilujen, kohtuullisten, syrjimättömien ja avoimien kaupallisten ehtojen vastaisesti tapahtuvaan määrityspalveluiden tarjoamiseen.  

Muilta osin asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, eivätkä edellytä ehdotettuja laajempia kansallisia lainsäädäntömuutoksia. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia, siten että pk-yritysten kasvumarkkinalla listattu liikkeeseenlaskija olisi velvollinen sisällyttämään sisäpiiriluetteloihin henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät niille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy mainittuihin tietoihin.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lisäksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia. Muutoksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täsmentävä säännös suuria toimeksiantoja koskevasta hinnanmuutosvälistä. 

Maksulaitoslakiin tehtäisiin teknisluontoinen muutos. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1.4.2020 lukuun ottamatta arvopaperimarkkinalain muutosta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetun sääntelyn lähtökohdat ja keskeinen sisältö.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on EMIR-asetusta muuttavien EMIR Refit -asetuksen ((EU) 2019/834) ja keskusvastapuolten valvontaa koskevan asetuksen ((EU) 2019/2099) kansallinen täytäntöönpano. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomessa otettaisiin markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) lisätty kansallinen optio. Lisäksi maksulaitoslakiin tehtäisiin tekninen muutos. 

Nämä asetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa sääntelyä, eikä niihin mainittua kansallista optiota lukuun ottamatta juurikaan sisälly kansallista harkintavaltaa. Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä muuttamattomana, seuraavin huomautuksin. 

Muutokset Finanssivalvonnasta annettuun lakiin.

Ehdotetut muutokset Finanssivalvonnasta annettuun lakiin selkeyttävät määritysvelvollisuuden seuraamussäännön lisäksi lain soveltamisalaa. Talousvaliokunta puoltaa muutoksia todeten niiden olevan valtaosin teknisluontoisia. 

Sisäpiiriluettelot.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.  

Tiedon katsotaan olevan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamalla tavalla luonteeltaan täsmällistä, jos tieto viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai tapahtuvan, ja tieto on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tiedon mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineen arvoon ja jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. Olennaisena piirteenä on se, että sisäpiiritiedosta saadaan perusteetonta etua sellaisten osapuolten vahingoksi, joilla ei tällaista tietoa ole. 

Sisäpiirisääntelyä tarvitaan ylläpitämään sijoittajien ja muiden toimijoiden luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimijoihin. Liikkeeseenlaskijat tai niiden puolesta tai lukuun toimivat tahot ovat velvoitettuja pitämään luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat sisäpiiritietoa kulloinkin saaneet. Luettelon tavoitteena on turvata liikeeseenlaskijan asianmukainen sisäpiiritiedon hallinta.  

Suomessa Finanssivalvonta on laatinut komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvan hankekohtaisen sisäpiiriluettelon ja pysyvien sisäpiiriläisten täydennysosion mallit. Liikkeeseenlaskija tai sen puolesta tai lukuun toimiva voi hankekohtaisen sisäpiiriluettelon lisäksi laatia pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan täydennysosion.  

Pysyvistä sisäpiiriläisistä pidettävä luettelo eroaa hankekohtaisista sekä tietosisällön että henkilöpiirin osalta. Pysyvään luetteloon merkitään henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä perusteella säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon. Hankekohtaiseen luetteloon merkitään ne, jotka saavat yksittäistä hanketta koskevaa tietoa. 

Voimassaolevan sääntelyn mukaan PK-yritysten kasvumarkkinalla listattujen yhtiöiden ei ole välttämätöntä ylläpitää jatkuvasti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja, jos yhtiö on järjestänyt sisäpiiritiedon hallinnan niin, että yhtiö pystyy tarvittaessa toimittamaan sisäpiiriluettelon viranomaiselle, ja jos yhtiön sisäpiiriläiset ovat olleet tietoisia sisäpiiritietoa koskevista velvoitteista ja kielloista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön markkinoiden väärinkäyttöasetukseen lisätty optio, jolla nämä yhtiöt voidaan velvoittaa ylläpitämään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja. 

Talousvaliokunta on kuulemiensa asiantuntijoiden lausuntojen perusteella punninnut sisäpiiriluetteloiden ylläpitoon kohdistuvia vaatimuksia markkinoiden luotettavuuden ja läpinäkyvyyden, luettelojen ylläpidon tuoman hallinnollisen taakan, viranomaisen valvontamahdollisuuksien ja sisäpiiriläisten oikeusturvan näkökulmista. Valiokunta toteaa hankekohtaisen luettelon palvelevan pysyvää luetteloa paremmin sekä valvonnan että sisäpiiriläisen oikeusturvan takaamisen intressejä. Pysyvästä luettelosta ei käy ilmi, milloin luetteloon merkitty henkilö on saanut jonkin määrätyn tiedon. Ongelma ilmenee erityisesti silloin, kun tällaiseen luetteloon merkitty henkilö käy kauppaa liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineellä tilanteessa, jossa ei ole saanut tietoa juuri määrättyyn hankkeeseen liittyen. Pysyvä luettelo voi siten hämärtää käsitystä siitä, kenellä on tarkkaan ottaen ollut hallussaan väärinkäyttöasetuksen tarkoittamaa sisäpiiritietoa.  

Brexit.

Useimpien finanssialan palvelujen tarjoaminen Suomessa tai Suomeen edellyttää toimilupaa tai rekisteröintiä. Palveluntarjoaja voi kotivaltiossaan — joka on jäsenvaltio — myönnetyn toimiluvan perusteella tarjota palveluja toisessa ETA-valtiossa yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä. Tämän ns. europassin nojalla toimimisen oikeus ei kuitenkaan koske kolmansien maiden toimijoita. Valtion muuttuessa EU-jäsenestä kolmanneksi maaksi ei palvelujen tarjoaminen EU-valtioihin ole mahdollista enää ilman erillistä lupaa. Tällaisia lupamenettelyjä (ekvivalenssimenettely, jossa arvioidaan kolmannen maan lupien vastaavuutta EU-sääntelyn mukaisiin vaatimuksiin) ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin kyseinen valtio on virallisesti kolmas maa. Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa muodostuu siten välitila, jossa europassin oikeusvaikutukset ovat lakanneet, mutta uutta lupaa ei ole vielä käsitelty.  

Talousvaliokunta pitää tärkeänä (ks. myös TaVM 32/2018 vpHE 277/2018 vp), että sellaiset palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet kotivaltionsa EU-jäsenyyden aikana palveluntarjontailmoituksen ja jotka hakevat Finanssivalvonnalta toimilupaa rajan yli tapahtuvaan palveluntarjontaan viimeistään päivänä, jolloin kyseisen valtion ero EU:sta tulee voimaan, voisivat jatkaa samojen palvelujen tarjoamista hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille, kunnes Finanssivalvonta on saanut toimilupahakemuksen käsiteltyä.  

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta huomioidaan läpileikkaavasti kaikessa finanssisektorin sääntelyssä. Eroneuvottelujen aikana yksittäisiin säädöksiin luotiin siltalausekkeita välitilan aikana sovellettavaksi: erityisesti systeemisesti merkittävien toimijoiden kohdalla on tärkeää, ettei niiden toimintaan tule katkoksia esimerkiksi toimilupamenettelyjen yhteensopimattomuuksien vuoksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvät 1. — 4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller